is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 9, 30-09-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid waren de gevolgen van de seizoenslapte. Ook de dameskleedermakerij ondervond vrij algemeen slapte.

Vervaardiging van hoeden en petten. De toestand was plaatselijk verschillend, doch slapte was overwegend, vooral in het dameshoedenvak. Werkloosheid kwam

Wasch- en strijkinrichtingen. De zomerdrukte was in dit bedrijf minder algemeen dan gewoonlijk, hetgeen gedeeltelijk te wijten was aan het minder gunstige weder. Schoenmakerij. Er heerschte thans nagenoeg overal slapte en hier en daar

bovendien eenige werkloosheid.

Zadelmakerij. Er was bijna overal geregeld en voldoende werk en werkloosheid kwam niet voor. , , „ , , , ,. . .

Leerlooierij. Over het geheel duurde de slapte voort. Toch ontstond in enkele plaatsen eenige verlevendiging als gevolg van betere verhoudingen op de markt.

Metaalbewerking. Over het algemeen was er niet meer dan voldoende werk. Onderscheidene rapporten maakten melding van slapte, slechts enkele van flinke drukte. Hier en daar heerschte eenige werkloosheid.

Smederij. Er viel vrij algemeen eenige seizoenslapte waar te nemen, doch werkloosheid kwam zoo goed als niet voor.

Machinefabricage. De drukte was over het geheel bevredigend. Sommige verslagen constateerden verlevendiging, enkele andere daarentegen eenige slapte

en geringe werkloosheid.

Rijwielindustrie. De toestand was weder ongunstiger dan gedurende de vorige maanden. Hier en daar viel zelfs werkloosheid waar te nemen.

Scheepsbouw. Er was over het geheel voldoende werk. Slechts enkele rapporten maakten melding van eenige slapte en de werkloosheid was gering.

Wagenmakerij. Over het algemeen was er geregeld en voldoende werk. Slante en eenige geringe werkloosheid kwamen slechts sporadisch voor.

Textielnijverheid. De toestand was zeer ongelijk: terwijl er in de meeste verslagen van een bevredigende bedrijvigheid werd gesproken, constateerden andere daarentegen blijvende of toenemende slapte en zelfs eenige werkloosheid, terwiil weder andere verlevendiging konden rapporteeren

Meelfabricage. Er viel deels een normale bedrijvigheid, deels nog slapte (seizoen) te constateeren, doch ook in sommige plaatsen verlevendiging, wegens

verminderden aanvoer uit het buitenland. . ,

Broodbakkerijen ondervonden ook in Augustus nog eenige seizoenslapte, doch overigens was de toestand tamelijk bevredigend. In sommige plaatsen viel eenige

werkloosheid waar te nemen. . .

Banketbakkerijen. Er heerschte vrij algemeen nog eenige seizoenslapte. Van drukte was bijna nergens sprake, doch werkloosheid kwam ook zoo goed als

n'Lt Cacao- en chocoladefabrieken. Er trad verlevendiging in, zoodat de toestand beter was dan in vorige maanden. Alleen te Amsterdam werd nog werkloosheid

Fabricage van verduurzaamde levensmiddelen. Er heerschte in Augustus overal

s e 1 z oe n druk te. ^ ^ seizoenslapte was minder algemeen dan in Juli. Ook thans werd het bedrijf echter nog gedrukt door de hooge veepnjzen. Werkloosheid

kwam sporadisch voor.

Zuivelbereiding. De drukte was over het geheel bevredigend. Mineraalwater/abrieken. Er heerschte seizoendrukte, hoewel nog niet overal. Toch was de toestand beter dan in vorige maanden. . ....

Branderijen, destilleerderijen en likeurstokerijen. De toestand was plaatselijk verschillend, doch slapte was overwegend en er viel een weinig werkloosheid

Waa'Bierbrouwerijen. Het was merkbaar drukker dan gedurende de vorige maanden, wegens de betere weersgesteldheid. Toch was de seizoendrukte niet algemeen en veel minder groot dan in andere jaren. ... i * _

Tabaks- en sigarenindustrie. De toestand bleef vrijwel onveranderd en was over het geheel bevredigend. Slechts enkele rapporten maakten melding van

SlaP5/oLSSto/efrkDrd^ükte in verband met den oogst en de verzending van de bollen nam ook in Augustus alle beschikbare werkkrachten in beslag.

Warenhandel. Er heerschte overwegend slapte, ten deele als gevolg van het ongunstige weder gedurende dezen zomer en wegens de gewone seizoeninvloeden.