is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 9, 30-09-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haarlem (K. v. A. Conf.). Bij de vervaardiging van kinder- en damesondergoederen (confectie) heerschte geen slapte. Er was voldoende werk met het aanmaken van voorraad voor het komende seizoen.

Dameskleermakerijen ondervonden seizoenslapte. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag.

's-Hertogenbosch (K. v. A. Conf.). In dameskleermakerijen bleef de toestand normaal. In het linnen-confectiebedrijf ontstond echter slapte, zoodat de arbeidsduur een weinig moest worden verkort. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid.

Nijmegen (K. v. A. V. en G.). De dameskleermakerijen hadden in Augustus nog al werk. In de parapluienfabricage heerschte overal drukte, zoodat enkele nieuwe werkkrachten werden aangenomen; tot loonsverhooging of verlenging van den arbeidsduur werd niet overgegaan. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten en geen werkloosheid.

Rotterdam (K. v. A. Conf.). Vervaardiging van gemaakte ondergoederen. Er heerschte drukte, een gevolg van de bijzondere omstandigheid, dat men, uit vrees voor verhooging van de prijzen der gron9stoffen, met het oog op het benoodigde voor het volgende seizoen reeds veel grondstoffen opdeed en veel in voorraad liet werken. Het aantal werklieden werd vermeerderd en de arbeidsduur verlengd. In de loonen kwam geen verandering. Het aanbod van werkkrachten was kleiner dan in de vorige maand en werd door de vraag overtroffen. Geen werkloosheid.

Damesconfectie. Slapte, daar het zomerseizoen voorbij is en voor het herfsten het winterseizoen nog geen bestellingen inkomen. Een tweetal firma's berichtten, dat zij den arbeidsduur moesten verkorten en dat het overwerk verminderde, terwijl één dezer firma's bovendien meldde, dat zij tot inkrimping van personeel moest overgaan. Het aanbod van werkkrachten was gelijk aan dat in de vorige maand en woog vrijwel op tegen de vraag. Door één firma werd meegedeeld, dat er reeds een weinig werkloosheid heerschte, doch anderen maakten daarvan geen melding.

Schiedam (K. v. A. V. en G.). Aan het personeel in de dameskleermakerijen is gedurende de geheele maand vacantie gegeven, echter zonder behoud van loon.

Utrecht (K. v. A. Conf.). In het dames-modevak en bij modisten heerschte een bijzondere slapte.

Vervaardiging van hoeden en petten.

Arnhem (K. v. A. Conf.). Voor heerenhoedenmakers en pettenmakers bleef de toestand normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Groningen (K. v. A. Conf.). Zoowel bij modisten als in dameshoedenmakerijen heerschte slapte, zonder dat verlevendiging intrad. Het aanbod van werkkrachten was eer grooter dan kleiner dan de vraag, doch werkloosheid kwam met voor.

Pettenmakerijen. Er heerschte een matige drukte. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, maar werkloosheid kwam niet voor.

Haarlem (K. v. A. Conf.). In dameshoedenmakerijen trad een tamelijke seizoenslapte in, welke benut werd om aan de modisten de haar toekomende vacantie te geven.

's-Hertogenbosch (K. v. A. Conf.). Dameshoedenmakerijen bleven de gewone seizoenslapte ondervinden. Geen noemenswaardige gevolgen. Vraag noch aanbod van werkkrachten, evenmin als in Juli. Geen werkloosheid.

•Leeuwarden (K. v. A.). Pettenmakerijen. De gunstige toestand handhaafde zich. De aanmaak en afzet bleven bevredigend. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid.

Leiden (K. v. A. Textielnijverheid). In de hoedenindustrie heerschte, in verband met den tijd van het jaar, slapte. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag; de verhouding was ongunstiger dan in de vorige maand. Er heerschte gedeeltelijke werkloosheid.

Maastricht (Werkliedenvereeniging A). In de hoedenfabricage viel noch slapte, noch verlevendiging te constateeren. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.