is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 9, 30-09-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht (K. v. A. Bouwbedr.). In de brandkastenfabriek en de metaalwarenfabrieken was ook gedurende de afgeloopen maand nog druk werk. Daarentegen hield bij koperslagers en -gieters over het geheel de in vorige maanden gerapporteerde slapte aan; slechts bij één patroon in deze bedrijven heerschte drukte.

Blikslagers en vijlenmakers hadden, evenals in Juli, geregeld werk, terwijl ook slotenmakers en klinknagelmakers voldoende drukte ondervonden.

In de scheermessenfabriek ten slotte — een bedrijf, waar zonder personeel gewerkt wordt — was in Augustus matig werk.

Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen in de boven genoemde bedrijven niet voor, evenmin als werkloosheid.

Enschede (K. v. A. Bouwbedr.). Koperslagers ondervonden geen slapte, doch evenmin viel er verlevendiging te constateeren. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Gouda (K. v. A. Bouwbedr.). Blikslagers ondervonden thans siapte (geen vraag). Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

's-Gravenhage (K. v. A.Bouwbedr.). De toestand in de metaalindustrie was gewoon. Er was meer aanbod van dan vraag naar werkkrachten.

Groningen (K. v. A. Bouwbedr.). De toestand voor blikslagers, koperslagers en metaaldraaiers bleef stationnair: geen slapte of werkloosheid en evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Haarlem (K. v. A. Drukkersbedr.). Lettergieterij. Er heerschte noch slapte, noch bijzondere drukte. Aanbod van werkkrachten was er niet. Geen werkloosheid.

Den Helder (K. v. A. Bouwbedr.). Koperslagers ondervonden geen slapte of werkloosheid, evenmin als in Juli. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Helmond (K. v. Kooph. en Fabr.). Verlevendiging. De industrie concurreert scherp met het buitenland. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

's-Hertogenbosch (K. v. A. Bouwbedr.). In de bedrijven van loodpletters, koperslagers, metaalwarenwerkers en capsulenmakers bleef de toestand normaal Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor, evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

Hilversum (K. v. A. Bouwbedr.). Metaalwerkers hadden in Augustus middelmatig werk, zoodat de toestand iets minder ongunstig was dan in de vorige maand en er geen verder ontslag van werklieden, waarvoor men aanvankelijk vreesde, behoefde plaats te vinden. Van aanneming van gezellen was echter evenmin sprake. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag in gelijke mate als in Juli. Werkloosheid kwam sporadisch voor.

Kampen (K. v. A. Bouwbedr.). Metaalbewerkers ondervonden slapte en maakten daardoor kortere arbeidsdagen. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

De emailfabrieken verkeeren voortdurend in bloeienden toestand. Daar er steeds meer arbeiders worden aangenomen, bieden zich ook aanhoudend werkkrachten aan. Geen werkloosheid.

Leiden (K. v. A. Bouwbedr.). De slapte in de metaalindustrie (draaiers, bankwerkers en vormers) duurde onverminderd voort, zoodat kortere arbeidsdagen gemaakt werden. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag en er heerschte werkloosheid.

Maastricht (Werkliedenvereeniging A). In de metaalindustrie viel noch slapte, noch verlevendiging te constateeren. Wel moesten echter in een fabriek van rij wielonderdeelen wegens het eindigen van het seizoen een 8-tal werklieden ontslagen worden. Over het algemeen heerschte er geen werkloosheid en tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht.

(Werkliedenvereeniging B). Bij de vervaardiging van ijzeren ledikanten

was de algemeene toestand iets vooruitgaande. Er werden langere arbeidsdagen gemaakt, zoodat de verdiensten een weinig stegen. Werkloosheid heerschte er niet.

Middelburg (K. v. Kooph. en Fabr.). Bij vele patroons heerschte slapte, echter zonder gevolgen. Geen verlevendiging. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Rotterdam (K. v. A. Metaal- en Houtbew.). Koperslagers hadden het in de eerste helft der maand vrij slap, doch daarna trad verlevendiging in. Vijlenkappers