is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 9, 30-09-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verplaatsing der productie. Wel willen de firma's, die van een en ander den nadeeligen invloed ondervinden, daarvoor uit concurrentiezucht niet openlijk uitkomen" en gaan zij nog niet tot ontslag van personeel over, doch het ligt voor de hand, dat deze toestand niet lang kan voortduren, zoodat de Kamer vreest, dat binnen niet te langen tijd het aantal werkloozen zal toenemen, doordat vele patroons wegens gebrek aan werk gedwongen zullen worden tot inkrimping van personeel hun toevlucht te nemen. Waar het bovendien gedurende den afgeloopen zomer in de tabaksindustrie toch reeds slapper was dan in andere jaren, terwijl de Rotterdamsche firma's ook concurrentie ondervinden van elders gevestigde zaken, is het te verklaren, dat naar veler meening de toekomst voor de kleine fabrikanten en vele tabaksarbeiders zich niet rooskleurig laat aanzien.

Schiedam (K. v. A. V. en G.). De toestand bleef over het algemeen stationnair. Drukte heerschte er niet, doch slapte viel evenmin waar te nemen. Betreffende één fabriek vernam de Kamer bij geruchte, dat met minder gunstige financieele uitkomsten gewerkt wordt. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Werkloosheid kwam, voor zoover bekend, niet voor.

Utrecht (K. v. A. Tabaksindustrie). In de tabaksindustrie viel noch slapte, noch verlevendiging waar te nemen. In de laatste paar maanden zijn er meer werklieden ontslagen dan aangenomen, doch van veel beteekenis is dit niet; de enkele personen, die zonder werk geraakten, vertrokken naar elders. Vraag en aanbod van-werkkrachten waren gering en wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Zoutziederijen.

Arnhem (K. v. A. V. en G.). De toestand bleef normaal. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid.

Dordrecht (K. v. A. V. en G.). Er ontstond groote drukte, in verband met den inmaaktijd. Geen gevolgen voor het personeel. Vraag en aanbod van werkkrachten (vaklieden) kwamen niet voor. Geen werkloosheid.

's Hertoqenbosch (K. v. A. V. en G.). Wegens de vele vraag naar zout (inmaaktijd en pekelen van spek in varkensslagerijen) heerschte er groote drukte, zonder gevolgen voor het personeel. Er was vraag noch aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Utrecht (K. v. A. V. en G.). Er heerschte geen slapte, doch verlevendiging viel evenmin te constateeren. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Veevoeder fabricage (voor zoover niet in olieslagerijen).

Dordrecht (K. v. A. V. en G.). Veekoekenfabricage. De seizoenslapte duurde voort, zonder gevolgen voor de werklieden. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid

Leeuwarden (K. v. A.) Veevoederfabricage. Zie hiervoor onder „Meelfabricage, grutterijen, enz."

XVIII. Landbouwbedrijven.

(Agriculture.)

Landbouw.

't Bildt (K. v. A. Landbouw). In den akkerbouw viel verlevending te constateeren. De oogst was, voor zoover de weersgesteldheid dit toeliet, in vollen gang, hetgeen ten gevolge had, dat er meer werklieden werden aangenomen en het loon in een groot gedeelte der gemeente verhoogd werd. Het aanbod van werkkrachten overtrof meermalen de vraag, daar er op de dagen, dat wegens den regen niet gewerkt kon worden, losse arbeiders zonder werk waren. Werkloosheid kwam overigens niet voor. /

Hoogeveen (K. v. A. Veenderij). In de afgeloopen maand was het zeer druk en indien de weersgesteldheid gunstiger geweest was, zou de drukte nog grooter geweest zijn. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht. Geen werkloosheid.

Veeteelt.

't Bildt (K. v. A. Landbouw). De hooioogst (tweede snede) en het zoogenaamde inkuilen van gras brachten verlevendiging teweeg, welke echter geen inneming

8