is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeuwarden (K.). Slapte tengevolge van den geringen aanbouw. Geen nadeelige gevolgen voor het vaste personeel. Geen vraag naar werkkrachten en slechts van tijd tot tijd eenig aanbod. Geen werkloosheid.

Leiden (B.). Geregeld werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Rotterdam (B.). Er heerschte eenige levendigheid. Werkloosheid kwam vermoedelijk niet voor, althans niet onder de bekwame gezellen. Wel worden van tijd tot tijd werklieden ontslagen, doch dezen vinden in den regel wel spoedig elders werk. Vraag en aanbod van werkkrachten waren met elkander in evenwicht.

Schiedam (B.). Er viel slapte waar te nemen, zonder dat verlevendiging intrad. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag. Geen werkloosheid.

Zutfen (B.). Te dezer stede zijn slechts twee steenhouwerijen, die beide bloeien (flinke bestellingen uit de Graafschap). Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Straatmakers.

Amersfoort (B.). Geen slapte en evenmin vermeerdering van drukte. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Dordrecht (B.). Ook in September bepaalden de werkzaamheden zich hoofdzakelijk tot werken, door de gemeente in eigen beheer uitgevoerd.

Enschede (B.). De slapte hield onverminderd aan, hetgeen ontslag van werklieden ten gevolge had. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag en er heerschte werkloosheid.

Gouda (B.). Er viel noch slapte, noch verlevendiging waar te nemen. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Groningen (B.). De toestand onderging sedert de vorige maand geen verandering: geen slapte of werkloosheid. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Leiden (B.). Geregeld werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Schiedam (B.). Door de uitvoering van enkele werken hield de reeds vroeger geconstateerde verlevendiging aan, zoodat meer werkkrachten werden aangenomen. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Vlissingen (B.). Er bleef druk werk. Overwerk kwam niet voor, evenmin als aanneming van meer werklieden. Het aanbod van werkkrachten werd door de vraag overtroffen en van werkloosheid was geen sprake.

Opzichters en teekenaars.

Amsterdam (B.). Er heerschte slapte. Men ondervond in sterke mate den invloed van de staking der grondwerkers. (Zie verder ook onder „Bouwvakkenalgemeen").

Breda (B.). Bij de meeste patroons heerschte noch steeds — in toenemende mate — groote slapte. Het aanbod van werkkrachten was aanmerkelijk grooter dan de vraag, doch er heerschte geen werkloosheid.

Enschede (B.). Geen slapte, doch evenmin meer drukte. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag. Geen werkloosheid.

Groningen (B.). Door het seizoen en de heerschende crisis trad er slapte in, hetgeen ontslag van personeel ten gevolge had. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan in Augustus en overtrof thans de vraag. Er werd een enkele werklooze aangetroffen.

Kampen (B.). Daar er weder plannen enz. te maken vielen voor den bouw van woningen, ontstond er eenige verlevendiging en was er thans flink werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Leeuwarden (K.). Opzichters waren zoo goed als niet in dienst, behalve de weinigen, die een meer vaste betrekking hebben. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid.