is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht (Vg.). In de loodwitfabriek heerschte wel groote bedrijvigheid, doch niet meer dan in Augustus. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, maar werkloosheid heerschte er niet.

In de chemische fabrieken heerschte geen slapte, doch verlevendiging viel evenmin te constateeren. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

VI. Hout-, kurk- en stroobe werking, snij- en draaiwerk.

(Bois, liège, paille.)

Houtdraaierij

Dordrecht (B.). De toestand bleef dezelfde: de slapte hield aan.

Enschede (B.). Er viel verlevendiging waar te nemen, zoodat meer werklieden werden aangenomen en meer overwerk verricht werd. Geen werkloosheid.

Groningen (B.). De slapte in verband met de heerschende crisis hield onverminderd aan, zoodat werklieden ontslagen werden. Het aanbod van werkkrachten was even groot als in Augustus en overtrof de vraag. Er waren enkele werkloozen.

's-Hertogenbosch (B.). Noch slapte, noch verlevendiging. Geen vraag en geen aanbod van werkkrachten, evenmin als in Augustus. Geen werkloosheid.

Rotterdam (Mh.). De slapte duurde voort en had inkorting van den arbeidsduur ten gevolge. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Houtzagerij.

Alfen (K.). Geen slapte, evenmin als in de vorige maand. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Amsterdam (Mh.). Het was gedurende de afgeloopen maand iets minder druk dan in Augustus.

Dordrecht (B.). In den toestand kwam sedert de maand Juni, toen er achteruitgang viel waar te nemen, geen verandering.

Enschede (B.). Geen slapte, doch evenmin verlevendiging. Geen werkloosheid.

's-Gravenhage (B.). Doordat in het bouwbedrijf verbetering intrad, was er in de machinale houtbewerking gedurende de afgeloopen maand tamelijk veel werk. In één fabriek werd gedurende enkele weken des avonds 2 uur langer gewerkt.

Groningen (B). De toestand in houtzagerijen en stoomtimmerfabrieken bleef stationnair (geen slapte). Het aanbod van werkkrachten, dat even groot was als in Augustus, overtrof de vraag. Het juiste aantal werkloozen is der Kamer niet bekend.

's-Hertogenbosch (B.). Er heerschte nog al levendigheid, welke echter geen aanleiding gaf tot het nemen van bijzondere maatregelen, als verlenging van den arbeidsduur enz. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor en werkloosheid evenmin.

Leiden (B.). Geregeld werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Middelburg (K. F.). Noch slapte, noch verlevendiging. In de verhouding tusschen vraag en aanbod van werkkrachten kwam geen verandering. Geen werkloosheid.

Rotterdam (Mh.). Geregeld werk. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Schiedam (B.). Geen verlevendiging, doch evenmin viel over slapte te klagen. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag, maar er heerschte geen werkloosheid.

Meubelmakers.

Amsterdam (Mh.). De toestand onderging sedert de vorige maand geen verandering (voldoende werk). Door-één patroon werd over overproductie geklaagd, welke hij meende te moeten toeschijven aan de huisindustrie, welke door de lange arbeidsdagen (soms wel 16 uur), die er gemaakt worden, te groote concurrentie kweekt.