is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dordrecht (B.). Daar het seizoen ten einde spoedt, was er in de rijwielfabriek minder werk dan in de vorige maand, waarvan echter de werklieden geen gevolgen ondervonden.

's-Gravenhage (B.). Het was niet druk in de rijwielindustrie, daar het seizoen ten einde loopt. Het aanbod van werkkrachten overtreft de vraag.

Groningen (B.). De seizoenslapte in de rijwielindustrie duurde onverminderd voort. Dientengevolge werden werklieden ontslagen, terwijl in één fabriek de nachtploeg werd afgeschaft. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan in Augustus en overtrof de vraag. Het juiste aantal werkloozen is der Kamer niet bekend.

Haarlem (Mh.). De toestand in de rijwielindustrie onderging sedert de vorige maand geen verandering: van drukte was geen sprake. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid.

's Hertogenbosch (B.). In de rijwielindustrie heerschte slapte tengevolge van het slechte weder. Geen vraag of aanbod van werkkrachten, evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

Rotterdam (Mh.). De slapte in de rijwielindustrie duurde voort en had inkorting van den arbeidsduur ten gevolge. De markt is met rijwielen overvoerd en de afname is gering. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag en er heerschte werkloosheid (omvang niet bekend).

Instrumentmakers, enz.

Arnhem (B.). Voor instrumentmakers bleef de toestand normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Delft (B.). Instrumentmakers hadden in September iets minder werk dan in Augustus, welke achteruitgang overigens echter wel niet van ernstigen aard zal zijn. De werklieden ondervonden er althans geen nadeelige gevolgen van. Er vond geen ontslag plaats, terwijl evenmin tot verkorting van den arbeidsduur werd overgegaan. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid.

Dordrecht (B.). De toestand in het instrumentmakersbedrijf bleef stationnair: geregeld werk. Voor horlogemakers bleef het onveranderd slap.

Ook in den ongunstigen toestand der gasmeterfabriek kwam sedert de vorige maand geen verbetering. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, doch er heerschte geen werkloosheid.

Eindhoven (Bb.). In de gloeilampenfabricage werd verlevendiging waargenomen (uitbreiding van de fabriek). Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

's-Gravenhage (B.). Gasmeterfabriek. Geregeld werk. Wat het leggen van buizen betreft, was het in den laatsten tijd drukker, tengevolge waarvan meer personeel werd aangenomen. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag.

Groningen (B.). De toestand in het instrumentmakers- en het horloge- en klokkenmakersbedrijf bleef stationnair: geen slapte of werkloosheid en evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

's-Hertogenbosch (B.). De toestand voor horlogemakers bleef normaal. Er was vraag noch aanbod van werkkrachten, evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

Middelburg (Bb.). In de fabriek van fittings voor gloeilampen werd het zeer druk, zoodat de arbeidsdag met 2 uur verlengd werd.

XIII. Scheepsbouw, vervaardiging van rytuigen.

(Construction de navires et voitures.)

Scheepsbouw.

Alfen (K.). Geen slapte. Er heerschte evenals in vorige maanden een matige drukte. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Amsterdam (Mh.). Bij den scheepsbouw bleef voldoende werk. Bij de motorbootenfabricage werd noch slapte, noch verlevendiging ondervonden.