is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een en ander geen bepaalden invloed. Alleen werden de winkels des avonds tot 10 uur opengehouden. Het aanbod van werkkrachten was nog steeds grooter dan de vraag.

Zaken in huishoudelijke en luxe-artikelen. Er heerschte geen bepaalde slapte, maar van levendigheid was evenmin sprake. De arbeidsduur bleef gelijk, evenals het aantal werklieden. Er werden er noch ontslagen, noch aangenomen. Tengevolge van de heerschende werkloosheid in de bouwvakken boden zich vele, echter grootendeels ongeschikte, werkkrachten aan. Geen werkloosheid.

Kruideniersvak. Aanvankelijk was de toestand in September zeer ongunstig, doch tegen het einde van de maand werd het, wegens de terugkomst van veel gezinnen, iets drukker. Het aanbod van werkkrachten was even groot als in Augustus. Bepaalde werkloosheid heerschte er niet.

Haarlem (Mh.). In den houthandel kon de toestand redelijk genoemd worden. Er valt van één geval van ontslag wegens slapte melding te maken. De prijzen van le soort houtwaren bleven hoog. Het aanbod van werkkrachten was iets grooter dan gewoonlijk, maar er heerschte geen werkloosheid.

's-Hertogenbosch (B.). In lompensorteerderijen heerschte nog al levendigheid. Vraag naar werkkrachten was er niet; wel bieden zich doorloopend arbeidskrachten aan. Geen werkloosheid.

Leiden (Wg.) Zoowel in de winkel- als in de grossiersbedrijven viel over het geheel een gewone gang van zaken te constateeren. Slapte heerschte er niet, doch bijzonder druk was het evenmin. Het aanbod van werkkrachten is in den regel grooter dan de vraag. Vooral als er loopknechts voor winkels noodig zijn, bieden zich velen aan. Geen werkloosheid.

Rotterdam (C.). Lompensorteerderijen. Het was slap, slapper nog dan in de vorige maand. De oorzaken hiervan moeten gezocht worden in de voortdurende malaise en in de te Rotterdam geheerscht hebbende cholera, welke den uitvoer naar Amerika belemmerde. De loonen, de arbeidstijden en het aantal werklieden ondergingen geen wijziging. Er viel een weinig werkloosheid waar te nemen.

(Hcv.). Groothandel. Ten opzichte van verschillende artikelen viel in

September een levendige, vlotte stemming te constateeren, met een geregelden afzet als gevolg. Belangrijke vraag naar werkkrachten ontstond hierdoor echter niet.

(Kh.). In den handel in kruidenierswaren en comestibles viel eener-

zijds eenige verlevendiging te constateeren, welke speciaal moet worden toegeschreven aan het eindigen van het reisseizoen, terwijl anderzijds de nadeelige invloed ondervonden werd van de hier geheerscht hebbende cholera, welke ziekte tot minder verbruik van versche vruchten, die veelal ook in winkels in comestibles verkocht worden, aanleiding gaf. Hoewel na het wijken van de ziekte onmiddellijk in deze branche in sterke mate verlevendiging intrad, bleef het publiek toch nog zeer voorzichtig bij het doen van inkoopen; alleen valt als uitzondering van een aanzienlijk verbruik van druiven melding te maken.

In den handel in aardappelen, groenten en fruit heerschte een merkbare slapte, evenals in vorige maanden. De oorzaak hiervan moet, voor zoover den fruithandel betreft, worden gezocht in de voorgekomen choleragevallen, terwijl de mindere drukte in den handel in aardappelen en groenten een gevolg was van de over het algemeen niet zeer rooskleurige tijdsomstandigheden. Voorts werd nog oneerlijke concurrentie als één der oorzaken van den minder gunstigen toestand genoemd.

Ten opzichte van den boekhandel en den handel in spiegels, schilderijen, enz. werd van een vrijwel stationnairen toestand melding gemaakt.

De hiervoor omschreven toestanden hadden voor het personeel geen bepaalde gevolgen, althans de berichtgevers lieten zich daarover niet uitdrukkelijk uit.

Indien er vraag naar werkkrachten is, bieden zich steeds zeer vele personen aan, waaruit kan worden afgeleid, dat er voortdurend werkloozen zijn.

XXI. Verkeerswezen.

(Communication.)

Spoor- en tramwegen, scheepvaart, enz.

Blerik (W.). De toestand in de spoorwegwerkplaats bleef gewoon. Uitbreiding van personeel vond niet plaats. Werkloosheid heerschte er niet, doch wel overtreft het aanbod van werkkrachten steeds de vraag.

Haarlem (Mh.). De toestand in de spoorwegwerkplaatsen bleef gewoon. Het aanbod van niet-vaklieden overtrof als gewoonlijk de vraag. Geen werkloosheid.