is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Bij het in bewerking nemen van de door de Kamers van Arbeid ingezonden verslagen omtrent den stand van het loon en den arbeidsduur enz. in het jaar 1908 bleek, ondanks de met de Kamers gevoerde briefwisseling over de vorige rapporten (vgl. de Inleiding in het Bijvoegsel van Afl. 10—1908), dat ook nu hier en daar nog tegenstrijdigheden en onjuistheden voorkwamen, welke opheldering vereischten. Aangezien het voor dit Bureau een te tijdroovende arbeid zou zijn, weder eerst alle verslagen te vergelijken met die over het vorige jaar en met vele Kamers in uitvoerige correspondentie te treden, werden de verslagen over 1908 en 1907, voor zoover noodig, ter vergelijking en eventueele verbetering aan de Kamers teruggezonden. Van verschillende door de Kamers gemaakte opmerkingen is nu aan den voet der blzz. melding gemaakt. Een systematische indeeling van de stof, waardoor het opzoeken zal worden vergemakkelijkt, is in overweging.

De Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek,

H. W. METHORST.

'S-Gravenhage, November 1909.