is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« Arbeidsduur.

Gemiddelde Uur van

BEDHIJF OF BEEOEP. Standaardloon. wekelijksche mvan. . Schaft.

verdlenste en rusttijden,

(in guldens). aanvang (v.m.). einde (n.m.).

Gas- en waterleidingfitters, lood- en zinkwerkers en leidekkers .... 20 ets. per uur. * Z. 13,60 Z. 6 7 12—1'2

(des Zaterdags 6)

W. 12,40 W. 7 7 12—l'/j i

(des Zaterdags 6).

Tengevolge van de heerschende malaise eindigden vele werklieden in Jan., Febr.,

Oct., Nov. en Dec.

1908, zoodra het donker werd.

Blikslagers. . . . Geen standaardloon. 6—14,— 6 7 of 8 8—8l/t, 12—l1

4—4'/t

Goud- en zilversmeden » » 7—14,— Zeer verschillend:

Sommigen 7 7 | 8Vj-8»/4, 12—IV-

41/2-^/4 of 5-5' Anderen 7 8 i.lem

Nog anderen 8 7 12'/2—2

Horloge- en klokken- enz.

makers '). . . . » » 5—15,— De arbeidsduur is vrijwel dezelfde als voor

goud- en zilversmeden.

Behangers .... Geen standaardloon. Z. 11,04—13,80 Z. 6 7 J) 12-1' , of 12'/.-

16-20 ets. per uur; enkelen W. 6,24—7,80 W. 8 4 idem

f 9—f 10,— per week.

Bekleeders en stoffeerders (tevens bekleeders van

schecpskajuiten '). Verrichten meestal stuk- — Vrijwel als behangers, voor zoover niet thuis

werk en kunnen daarmede gearbeid wordt.

16—22 ets. per uur 0

verdienen.

Tapijtreinigers'') . . f 8,— per week. — Z. 6 8 12—1'/2

W. 8 4 12—l'/j

Passementwerkers5). Ongehuwden f 9,- en — 7 7 8 '/2—9, 12—l1/

gehuwden f 10,— per week. 4 41/

De meesterknecht f 15,— 2

per week.

IJzeren- en houten-

scheepsbouw6). . Geen standaardloon. — 5'/j 7 S'/2—9, 12—1,

Sjouwers en klinkers 6— (In één onderneming 4 41/

IOV2 ets., scheepsbouwers 6V2 zonder dat een 12

16—22 ets. en scheepsbe- lager loon wordt

schieters 18 ets. per uur. ontvangen.)

De scheepsbeschieters arbeiden echter meestal in

aangenomen werk en kunnen dan 4 a 5 ets. per uur meer verdienen.

Gloeikousjesin aak-

sters7) .... Geen standaardloon. 2,50—4,-(een enkele 7'/j * 8 7 9—9'/'4, 12—1'/

oudere vrouw 4 4,1/

tot 6,—). '4

* N.B. Z. beteekent 's Zomers, W. 's Winters.

') In de grootere ondernemingen wordt geklaagd over gebrek aan goede werkkrachten, welk gebrek waar sehijulijk daaraan te wijten is, dat eenerzijds vele arbeiders het vak na een paar jaar weer verlaten, terwijl andeni zijds anderen zich zelfstandig gaan vestigen.

*) In het voor- en najaar neemt de arbeidsduur toe en af met het lengen en korten der dagen.

3) In dit bedrijf zijn te Groningen slechts weinige arbeiders werkzaam.

'') Te Groningen zijn slechts enkele tapijtreiiiigers werkzaam. Zij bedienen de stofzuigers bij de machinalo tapijtreiniging.

5) Te Groningen bestaat slechts één passementwerkerij. In die onderneming arbeiden 9 of 10 personen. °) Het houten-scheepsmakersbedrijf wordt te Groningen in steeds afnemende mate uitgeoefend. Nieuwe houten schepen worden er niet meer gebouwd, zoodat de werkzaamheden zich bepalen tot liet herstellen vai schepen. Deze herstellingen worden uitgevoerd op de werven, waar ijzeren schepen gemaakt worden. Gezellen, di<

zich daarmede uitsluitend bezighouden, zijn er — voor zoover bekend — niet meer. 7) In dit bedrijf arbeiden bijna uitsluitend meisjes van ]4—18 jaar,