is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arbeidsduur.

Gemiddelde Uur~v"an7 Schaft-

wekelijksche

[DRIJF OF BEEOEP. Standaardloon. verdienste en rusttijden.

(in guldens). aanvang (v.m.). einde (n.m.).

.rtonnagewcrkers 71/ <2, 03 / -191/o

fsters) M . . . Geen standaardloon. Volslagen gezel- 7»/s ( „ '2~T,1-7/

v ' len pl.m. 8,—. i 41~* /»

matos611 kWa8teD" - » 5,50-11,50; 6 (jongens 7) 1 8 (jongens 7) 12-1jongens

' ' jongens 1-3,50 I bovendien 4</,—5

andenmakers . » "t-10,— Arbeiden gewoonlijk 12 a 12»/, 12—1 of 2

uur p. dag, tussclien G v.m. en 8 n.m.

)to«rafen . » 6—14,- Geen geregelde werkdag, doch meestal: ^

nogr.iiLu .... g G a 8 12—2 (in een

zaak 12—1)

/ rj "10 O

ütterzetters ') . . f 10,50 per week (voor — //, '

11 April 1908 f 10,— )• ? { 12_2

rukkers ').... Als letterzetters. — Als letterzetters. ^

bekbinders2). . . f 11,— per week. — ' \

roclieerders2) . . »11,- » » — 7'/» ' 1 '2

laehinezetters(lyno- _ Als letterzetters,

tvpeurs ') • • • Voor 11 April 1908 \ 13,per week, mits 0000 letters

per uur gezet kunnen worden. Daarna f 13,50 p. w. mits 5500 letters per uur gezet kunnen worden. I

i) In dit bedrijf zijn vele jeugdige personen (vooral meisjes) werkzaam, die f 2,50—f 3,50 per week verdienen.

» In een tweetal drukkerijen worden de couranten 's nachts gezet. In de ééne werken de zetters zes nach en in 11 uur n.m. tot 4 uur v.m., met een half uur schafttijd. \ an Zaterdag op Zondag wordt met gewerkt. Bovendien rbeiden deze zetters des Maandags, Dinsdags en Woensdags nog van 3 /2—7 uur n.m., des Donderdags en Anjdags au 2»/,—7 uur n.m, des Zaterdags van 2—7 uur n.m. (des Donderdags, Uijdags en Zaterdags met 4 uur "•hafttiid)■ éénmaal in de 14 dagen wordt 's middags te zamen ;> uur langer gewerkt voor het zetten van het Beieele raadsverslag. In de andere onderneming arbeiden de zetters des Maandagsmorgens van^-ll uur.van £aandaff tot en met Vrijdagnacht van 11 uur n.m.—7 uur v.m. en des Zaterdagsmiddags *an 2 / uur n. .

De "drukkers, die in deze beide onderuemingeu werkzaam zijn, verrichten geen nachtarbeid, daar de couranten es morgens wordeu gedrukt. Wel arbeidt in de nachtploeg van de laatst bedoelde onderneming een enkele

lachinezetter. ^ treft meu eukele tr00DS aau> die bijna alleeu met jongens werken. Ook zijn er, die in 't eheel geen personeel of slechts een enkelen gezel in dienst hebben en die thuis op zolder oi in een kamer hun 7erkplaats hebben ingericht.

Voor zoover in het ressort dezer Kamer met ploegen gewerkt wordt, blijkt

dit uit de bovenstaande tabel. ,

Aan houtwerkers, houtstekknechts en voerlieden worden tegenwoordig met Nieuwjaar de volgende fooien uitgekeerd. In één zaak onvangen twee werklieden, die tegen weekloonen werkzaam zijn, f 5,—, terwijl de overige arbeiders, die tegen uurloonen werken, geen toeslag ontvangen. In een andere onderneming ontvangen de volwassen werklieden f 2,—, de jongens f 1,—. Bij in aanbouw zijnde gebouwen wordt tweemaal een fooi of drinkgeld gegeven, n.1. bij het leggen van den eersten steen en bij het zoogenaamde planten van den Meiboom op het pand, hetgeen geschiedt, zoodra de eerste kapspant is geplaatst. Dit drinkgeld, waarvan het bedrag zeer verschillend is, wordt verdeeld onder de werklieden, die aan of voor het gebouw in dienst van den aannemer werkzaam zijn. Voorts ontvangen doodkistenmakers grootere of kleinere fooien bij het bezorgen van lijkkisten. Overigens worden in geen der bedrijven prenuen ot andere toeslagen op het loon uitgekeerd. Wel wordt echter aan passementwerkers twee, aan letterzetters, drukkers, boekbinders, brocheerders en machinezetters drie dagen verlof per jaar met behoud van loon toegestaan.

Timmergezellen, doodkistenmakers en scheepsbeschieters bezitten eigen gereedschappen ter waarde van + f 100,— (bovendien kosten hunne gereedschappen + f 15— per jaar aan onderhoud). De patroons in het timmerliedenbedrijf zijn vaak in het bezit van groote stukken gereedschap, zooals dommekrachten en