is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Totaal aantal TTl„. ,ro„

Aantal kan- bedienden

in de in kol. 1 .„j. Schaft- en rusttijden.

toren. hArioAldA kan- aanvang einde v

toren (vjn,) (n'm*)

i i" j

6 j 28 j 1 9 5| i kantoor 1 uur; 1 kantoor s/4 uur; 1 kantoor: wel rust,

I n ( o6 doch den duur niet opgegeven; I kantoor: ge^n rust; 2 ( 1 kantoren: niets opgegeven.

1 ! 8 1 I 9 5^—6| a | uur.

des zomers korter.

2 i 6 \ 9 3 1 kantoor:

\ \ 1 uur °P k®' kantoor.

I | 1 kantoor:

J Ij niets opgegeven.

II 3 I 9 3 Schaft niet opgegeven.

II II (zoo noodig I langer)

1 I j 6 I 9 +3 Geen rust.

\ ij V 91 ('s avonds nog

( / van 61/2-71/2)

/ | Dagklerken.

4 | j 9 | 3 i uur.

1 j Avondklerk.

1 6 11.m. | + 9 n.m. Geeu rust.

1 I L o o p e r.

I 9 4 ± $ uur.

2 ! 9 3 Do bediende, die tot 3 uur werkt: boterham eton op het

(1 bed. 4) kantoor.

De andere bediende 1 Va uur.

4 77 9 6 2 kantoren 1 uur; 1 kantoor: { uur om te wande¬

len; 1 kantoor: geen rust.-

3 i 10 | 9 4^ 2 kantoren 1 uur.

1 kautoor: tijd om boterham te eten.

2 9 8-i 5^ 1 kantoor 1 uur; 1 kantoor l uur.

1 1 j 9-j 5 3 uur.

(of zooveel vroeger als het werk gereod is)

1 6 i 9| 5 a 5^ Hangt af van de drukte.

1 3 J 9^|4a6 i uur.

1 5 | 8i | 6 Naar omstandigheden.

1 4 i 10 5 +1 uur.

1 3 j 9{ | 3 | uur.

(bovendien 1 uur 's avonds) nl. van 7—8.

1 3 9 3f. Wel schaft, doch de duur niet opgegeven.

1 1 9 | 1 Niet opgegeven.

('3 avonds nog van 6—8, behalve des Zaterdags)

1 1 9 12 Geeu rust.

1 1 9^ 1 i uur.

1 19 Normaal 8 uur per dag; overi- Om 12 uur (bii drukte om 2 uur) wordt koffie ee-

gens wordt er gewerkt zoo lang drnnten ' ö

als noodig is. dronken.

In verschillende zaken wordt, zoo noodig, van den gewonen arbeidsdag afgeweken (b.v. tijdens het opmaken van de balans of bij groote drukte). Voor extra werkzaamheden wordt door de meeste patroons geen vergoeding gegeven.

De antwoorden op de vraag: „Hoeveel is het normale aantal werkuren per week" konden niet tot één overzicht worden verwerkt, aangezien bij de bewerking bleek, dat de verschillende berichtgevers omtrent het begrip „normale arbeidsduur" uiteenloopende meeningen hebben. Ten einde onzuivere vergelijking te voorkomen, moesten zij gesplitst worden in 3 categorieën, nl. A arbeidsduur na aftrek van de schafttijden, B arbeidsduur met inbegrip van de schafttijden (ook tijd om koffie te drinken) en C arbeidsduur niet onder de groepen A of B te rangschikken. Vermeld dient te worden, dat, indien bleek, dat een patroon bij de berekening van het normale aantal arbeidsuren per week, de schafttijden als werkuren had meegeteld, door het Bureau de rusttijden zoo mogelijk van het opgegeven aantal uren zijn afgetrokken, zoodat de opgave onder de categorie A in plaats van onder B kon worden gerangschikt. Onder B zijn derhalve uitsluitend opgenomen die opgaven, welke niet onder A konden worden gebracht, omdat de duur van de rust- of schafttijden niet bekend was.