is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt huisarbeid in de tabaks- en sigarenindustrie zoo goed als niet voor. De loonen voor huisarbeid zijn dezelfde als voor fabrieksarbeid. Voorts wordt alleen in de kleedingindustrie thuis gewerkt; ook in dit bedrijf ontvangen de thuiswerkers dezelfde stukloonen als de atelierwerkers.

Sedert 1907 is het uurloon voor schilders met 1 cent verhoogd, doch, daar men toen tevens den arbeidsdag in den zomer met l/2 uur verkortte door de morgen- en namiddagrust ('/4 uur) als schafttijd te gaan beschouwen, zijn de wekelijksche verdiensten slechts zeer weinig gestegen. In het drukkersbedrijf is het weekloon gemiddeld met ongeveer 50 ets. gestegen, terwijl de arbeidsduur langzamerhand zoodanig verkort werd, dat thans in verreweg de meeste drukkerijen 9'/2 uur per dag gewerkt wordt. In brood-, koek- en beschuitbakkerijen zijn de loonen eveneens met gemiddeld 50 ets. per week gestegen. In de kachelfabriek werd gedurende de wintermaanden 1 uur later met werken begonnen. Overigens vielen noch in de loonen, noch in de arbeidstijden veranderingen te constateeren.

Omtrent de aardewerkfabricage kon de Kamer ook thans geen voldoende betrouwbare inlichtingen verkrijgen.

Kamer van Arbeid voor het Visschersbedrijf te:

Ammerstol. — Visschersbedrijf. In het gebied dezer Kamer bestaat slechts één groote zalmzegenvisscherij, zoodat de daar uitbetaalde weekloonen, welke hieronder volgen, als standaardloonen zijn te beschouwen.

R v R n 1? P Weekloon Weekloon

ï5 ü, it u & r. ln guldens. li ü K u h- r. ln guldens.

Haalbaas 11,50 Boeterbaas 11,50

le Steenbaas 11,50 Boetervisscher 11,—

2e » 11,25 Boeter 10,—

Visscher 11,— Stuurman (op de stoomboot,

Zinker 11,— welke het vischnet sleept). 12,—

Dagzinker 11,— Stoker (op de stoomboot, welke

Kadelooper 9,— het vischnet sleept) . . . 12,—

Eindmau 9,—- Aardwerker 10,—

Zalmdrager 9,— » , tevens verzorger

Herder (Jeugd, werkl.). . . 7,— van de paarden 9,— met

Lijnhouder (Jeugd, werkl.) . 6,— vrije woning.

De opbrengst van de gevangen witvisch wordt onder de werklieden (met uitzondering van het personeel op de stoomboot, dat in de boeterij, de dagzinkers en de aardwerkers) verdeeld. Deze toeslag is echter van geringe beteekenis. De beide haalbazen ontvangen boven hun loon f 13,— per jaar aan zoogenaamd laarzengeld. De bestaande bepaling, dat, indien wegens ijsgang of hoogen waterstand niet gevischt kan worden (zie Afl. 12—1907, blz. 19), aan de werklieden 50 pCt. van het gewone loon wordt uitgekeerd, behoefde in het afgeloopen jaar geen toepassing te vinden.

De haalbazen arbeiden in dag- en nachtploegen (8 v.m. tot 8 n.m. en 8 n.m. tot 8 uur v.m., zonder schafttijden), welke om de week verwisselen. Dezelfde regeling geldt voor het stoombootpersoneel, dat echter des Zaterdags om 7 uur 's avonds eindigt en des Zondags om 5 uur n.m. begint. De werklieden in de r.ettenboeterij arbeiden van zonsopgang tot zonsondergang, met schafttijden van 8—8'/2 uur 's morgens en van 12—1 en 4'/2—5 uur 's middags. Dagzinkers werken van 6 uur v.m. tot 8 (des Zaterdags 6) uur n.m., zonder schafttijd, aardwerkers van 5 uur v.m. tot 7 uur n.m., met schafttijden van 8—8]/2 uur v.m. en van 12—1 en 4'/2—5 's middags. Visschers, steenbazen, kadeloopers, zalmdragers, zinkers, eindmannen, herders en lijnhouders arbeiden van Zondagavond 6 uur tot Zaterdagavond 6 uur in zeven ploegen van 5 man. Elke ploeg werkt 12 uur (zonder schafttijd), waarna een rust van 9 uur volgt. In den regel zijn 4 ploegen tegelijk in dienst, terwijl om de 3 uur de langst in dienst zijnde ploeg wordt afgelost.

Ingevolge tractaat ligt de groote zalmzegenvisscherij stil van Zaterdagavond 6 uur tot Zondagavond 6 uur. Bij ruw weder, hoog water, enz., heeft de directie echter het recht, de visschers ook op Zondag op te roepen, teneinde schade te voorkomen of herstellingen aan te brengen. De visschers (ook de boetervisscher) verrichten eens in de 9 weken waakdienst (ploegen van 4 man) van Zaterdagavond 6 uur tot Zondagavond 6 uur. Het stoombootpersoneel begint des Zondagsavonds om 5 uur met werken. Het personeel bij de nettenboeterij arbeidt alleen