is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het personeel en bij 4 of 5 particuliere patroons op Zondag gewerkt. In koek-, suiker- en banketbakkerijen zijn de gezellen gewoonlijk om de andere week den halven Zondag vrij. Een klein gedeelte (5 man) van het personeel in kunstboterfabrieken moét op Zondag 4 a 5 uur werken. In tabaks- en sigarenfabrieken wordt alleen door de winkelbedienden ook des Zondags gewerkt; slechts in enkele gevallen zijn deze werklieden om de 3 weken des Zondags vrij. De koetsiers in bierbrouwerijen werken op Zondag gedurende 1 a 2 uren. Indien op Maandag gebrouwen moet worden, moet ook de machinist gedurende enkele uren des Zondags arbeiden. In de mineraalwaterfabrieken wordt gedurende den zomer eiken Zondag 4 a 5 uur gewerkt, terwijl in de azijnfabrieken steeds door één of twee personen gedurende 1 of l'/2 uur Zondagsarbeid verricht moet worden. Incacaoen chocoladefabrieken moeten alleen de machinisten nu en dan gedurende korten tijd op Zondag werken. Ook door het personeel in slagerijen wordt in den zomer op Zondag gewerkt. De werklieden in likeurstokerijen verrichten geen Zondagsarbeid, evenmin als het vrouwelijke personeel in fabrieken van verduurzaamde levensmiddelen. Door het mannelijke personeel in fabrieken van verduurzaamde levensmiddelen wordt alleen bij hooge uitzondering op Zondag gewerkt. In brooden beschuitbakkerijen, tabaks- en sigarenfabrieken en slagerijen wordt voor verrichten Zondagsarbeid geen andere rusttijd in de week toegestaan.

De gewoonlijk voorkomende arbeids-, rust- en schafttijden voor de werklieden in de verschillende bedrijven zijn als volgt:

ARBEIDSDAG.

B E D E IJ F. Uur van: Rust- en schafttijden.

aanvang. | einde.

Brood- en beschuitfabriek dagploeg In coöperatieve fabrie-

6 v.m. | 6 n.m.1) ken wordt 2 X 7s u"r

nachtploeg geschaft op verschil-

6 n.m. 6 v.m. lende tijdstippen. In

Coöperatieve brood- en beschuitfabriek . 5 v.m. 5 n.m. ') één iabriek bedraagt

Brood- en beschuitbakkerij 10 n.m. 11 v.m.') de schafttijd I uur en

is deze eveneens ongeregeld.

Koek-, suiker- en banketbakkerij J) . . 7 v.m. 8 n.m. Zeer ongelijk.

Cacao- en chocoladefabriek (mannen en

jongens). 7 » 7 » 11 llïlr-

» » » (meisjes) . 7j » 6f » 2 »

» » » (machinist). » li »

Kunstboterfabriek 3) 7 » 6 » li of 2 »

Fabr. van verduurzaamde levensmiddelen. 7 » 7 » 4) JYlannen a oT,

In Juli en Augustus 12-i—2, 5—5-J-.

Mannen6v.m. 8 n.m.4) Vrouwen 8—8|,

Vrouwen 7 » 8 » 4) 12—2, 5—5{.

Tabaks- en sigarenfabriek v.m. 7 (bij enkelen 12 1^ ot 1 2,,.

& 8) n.m.

Bierbrouwerij 6 » 7 » 2-| uur.

Mineraalwaterfabriek 6» 7» 1 »

Likeurstokerij 8 » 7 of 9 » 4 °f 'H "

Azijnfabriek : 7 » 7j » ^ 2 »

Slagerij I 7 » 8 a 3 » ) 1 a 2 »

1) Des Zaterdags wordt 22 a 23 (door de nachtploeg in fabrieken 18) uur gewerkt. In de coöperatieve brood- en beschuitfabrieken wordt des Zaterdags gewerkt van 4 uur s morgens tot 5 a 6 uur 's avonds.

2) Afwijkiugen van dezen arbeidsdag komen veelvuldig voor.

3) In één fabriek wordt op verschilleude uren tusschen 4 of 8 uur v.m. en 8 uur n.m.

gewerkt. ...

*) Des Zaterdags wordt om G uur n.m. geëindigd.

6) De winkelchefs arbeiden in den regel 1 uur korter. Des Zaterdags wordt door alle gezellen tot 12 uur 's nachts gewerkt.