is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 10, 30-10-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meest voorkomende

Maatstaf, arbeidsduur. Veranderingen in waarnaar het O VERWEEK, NACHT-EN ; Schaft- loon en arbeidsduur

B EI) R rj F. loon LOON. ZONDAGS ARBEID. Uur van: en rusttijden. sinds het vorige

berekend -aar_

■wordt. aanvang. einde.

I __

ï j 2 j 3 4 - I 5 1 6 | 7 8

^Glasfabriek . . . per week, Glasblazers, stellers, aanvangers Voor overwerk wordt 50 pCt. Fabriekspersoneel: De loonen en arbeids-

per uur of en indragers arbeiden tegen stuk- extra betaald. dagploeg. tijden bleven in hooid-

per stuk. loonen. Glasblazers ontvangen Alleen door de stokers (één 6 v.m. j 6 n.ra. | 9 j—10, lj— 2j. zaak onveranderd.

Lossen van ongeveer f 0,70—f 1,60 per 100 stoker voor eiken oven) nachtploeg,

schepen per flesschen (liet loon voor ronde wordt op Zondag gewerkt. 6 n.m. [ 6 v.m. | 9 j—10, lj —2. last en per flesschen is booger dan dat voor Daarvoor wordt gedurende Deze ploegen wisselen om de week.

M3. vierkante). Hiervan moeten zij den Maandag rust Des Zaterdags wordt om 11 j uur n.m.

28 a 30 pCt. aan de stellers en toegestaan. geëindigd, terwijl des Zondagsavonds

ongeveer 14 pCt. aan de om 12 uur weer met werken

aanvangers afstaan. begonnen wordt.

De loonen bedragen p. week voor: Plaatspersoneel:

Glasblazers (volgens opgave pa- 6 n.m. 7 n.m. 8 j—9, 12 1,

troon) f 25 —f 45,—. "H , ot 1

Glasblazers (volgens opgave vak- Ij—2j, 3j 4.

vereeniging) gem. f 20—f 25,—.

Stellers (volgens opgave patroon) f 13—f 24,— a f 25,—.

Stellers (volgens opgave vakvereeniging) f 10—f 15,—.

Aanvangers en indragers (volgens opgave patroon) f7—f 13 af 14,—.

Aanvangers en indragers (volgens opgave vakvereeniging) f5—f7,50.

Stokers en plegers f 15,—.

Plaatspersoneel f 10,—.

^producten. . S. . per week. Het loon van volw. arbeiders Voor overwerk wordt 6 v.m. 6 n.m. j —9, 12j—lj De loonen van de vol-

bedraagt onder normale omstan- 15 x/2—18 ets., voor Zondags- 6 n.m. 6 v.m. | 8j 9, 127—-1-y wassen arbeiders zijn iets digheden f 11—f 20,-, van arbeid 23—27 ets. per uur De ploegen wisselen om de week. gestegen, die van de halthalfw. f 1,50—f 3,— per week. betaald. Van Zondagmorgen 6 uur tot Zondag- wassen daarentegen iets

avond 12 uur wordt niet gewerkt, gedaald (hoofdzakelijk De eene ploeg werkt van Zaterdag- een gevolg van mutaties avond 6 uur tot Zondagmorgen 6 uur in het personeel). De j en daarna van Zondagavond 12 uur arbeidsduur bleef onver-

1 1 tot Maandagavond 6 uur. De andere anderd.

\ \ \ \ \>\oe.g is \tyi\ "vaw Zat et dagavond l

\ \ \ y \.cA. cycvA. Cl -WWC . V _ _____

'ververijen iHTstoomeniJper week. / ^ j Volw. mannen: f Nacht- of Zondagsarbeid J*Z. 7 v.m. 7 (des 1 I .. fe looneu en arbeids-

/ l ' f 9-f 10,- p. week. komt niet voor. Overwerk i Zaterdags I tijden bieren onveran-

I ' Halfwassen (ml.): wordt wel verricht, doch 6f) n.m. ^ 8j—8f, derd.

f 2,50 p. week. nooitlaterdan tot 10uurn.ni. W. 8 » 6 (des I 12-lj, 4-4{.

Witwasschers > Volw. vrouwen: Zaterdags

f 6-f 8,— p. week. 5|) n.m. j

Halfwassen (vrl.): f 2,50-f 6,50 per week.

Chemische wasseherij: Volwassen mannen f 12—f18,— per week.

Ververs en uitstoomers: Volwassen mannen f 12 —f 15.— per week.

Strijksters (volw.) f 6-f 8,- p. week.

» (halfw.) f 1-f 5,- » »

Waseh- en strijkinrich-

ting » » Volw. mannen . f 8,— per week. Overwerk, nacht- en 6j v.m. 7 n.m. 8j—9, 1—2j. De loonen zijn gemid-

en per dag. halfw. » . » 6,— » » Zondagsarbeid komen niet deld met 25 ets. por week

volw. vrouwen . » 6,— » » voor. verhoogd. De arbeids-

of » 1,— » dag. duur bleef onveranderd,

halfw. » f 1,75—f4,50p.week.

Branderijen 2) . . . . per week. Meesterkneehts f 14—f20,— p. w. Alle werklieden verrichten 3 » 2—5 » In enkele onder- De loonen en arbeids-

Branderskneehts» 6—» 13,50 » » Zondagsarbeid tusschen Soms ook: nemingen: tijden bleven vrijwel

idem (halfw.)» 3,50-f 8,50 » » + 3 en 8 uur v.m. Een 6 v.m. j 6j n.m. 1—2. onveranderd, zoowel vol-

Het loon van een volw. branders- andere rusttijd wordt hier- Over het algemeen Overigens weinig geus opgave van de paknecht van gewone bekwaamheid voor niet gegeven; wel loopen de werktijden regelmaat. troons als van de vakbedraagt onder normale omstandig- kunnen de werklieden in de nogal uiteen. Per dag vereeniging.

heden + f 12,— per week. meeste branderijen om wordt + 11 a 13

beurten op Zondag weg- uur gewerkt, blijven. Sommige patroons betalen voor dezen Zondagsarbeid 50 ets. Overwerk komt niet voor.

Destilleerderijen ...» » Volgens opgave van patroons ver- Voor overwerk meestal 6 a 7 v.m. 7 n.m. 8 j—9, 12 of Idem.

dienen volw. destillateursknechts 15 ets. p. uur, voor naeht- In enkele onder- 12j—2, 4j—5 f8—f15,—, halfw. f 1,75—f9,25 arbeid in één onderneming nemingen wordt des of 5 — 5j. per week; volgens opgave van de dubbel loon. Zaterdags j—2 uur

vakvereeniging resp. f 9—f 12,— Volgens opgave van de vroeger geëindigd, en f 2,50—f 6,— per week. vakvereeniging evenwel Onder normale omstandigheden wordt noch voor overwerk, verdient een volw. destillateurs- noch voor nachtarbeid knecht van gewone bekwaamheid extra-betaling genoten.

+ f 11,— per week.

'* N.B. Z. beteekent 's zomers, W. 's winters.

') In één onderneming ontvangen de glasblazers en stellers boven hun loon f 1—f 1,50 per week als tegemoetkoming in de huishuur.

Volgens opgave van de patroons komen geen kosten voor aanschafling van gereedschappen ten laste van de loonen. Volgens opgaaf van de vak¬

vereeniging echter moeten de werklieden 5 pCt. van hunne loonen besteden voor aanschaffing van gereedschappen.

2) Vele werklieden genieten boven hun loon persgeld (1 cent voor elke K.G. gist, welke versch geperst wordt), terwijl zij voorts afzonderlijk betaald worden voor het schoonhouden van den boerenbak. Algemeen erkende Chr. feestdagen worden, wat het werk aangaat, meestal gelijkgesteld met Zondagen.