is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 11, 30-11-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijna normaal. Er werden geen werklieden ontslagen, doch evenmin aangenomen. Overwerk kwam weinig voor. Het aanbod van losse arbeiders overtreft doorloopend de vraag. Geen werkloosheid.

De toestand in de sodafabriek bleef volkomen stationnair: geen slapte of werkloosheid. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Utrecht (Vgl In de loodwitfabrieken en de chemische fabrieken viel noch slapte, noch verlevendiging waar te nemen. In het eerste bedrijf was het aanbod van werkkrachten grooter, in het laatste gelijk aan de vraag. Geen werkloosheid.

VI. Hout-, kurk- en stroobewerking, snij- en draaiwerk.

(Bois, liège, paillet

Houtdraaierij

Dordrecht (B). In den bedrijfstoestand kwam sedert de vorige maand geen verandering: de slapte hield aan. Er was vraag noch aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Enschede (B). Noch slapte, noch verlevendiging. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Groningen (B). De slapte hield onverminderd aan. Het aanbod van werkkrachten was even groot als in September en overtrof de vraag. Er was een enkele werklooze.

's-Hertogenbosch (B). Geen verlevendiging. Er heerschte eer slapte dan drukte. Vraag noch aanbod van werkkrachten, evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

Leiden (B). Er heerschte slapte, zoodat er kortere arbeidsdagen gemaakt werden. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten, evenals in vorige maanden. Geen werkloosheid.

Rotterdam (Mh). Er was thans matig werk. Het was niet bepaald slap. Vrijwel evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten en geen werkloosheid.

Houtzagerij.

Alfen (K). Tengevolge van de verbetering van den toestand in de bouwvakken viel er eenige verlevendiging waar te nemen. Bepaalde gevolgen had deze verlevendiging niet" Vraag en aanbod van werkkrachten bleven met elkander in evenwicht en er heerschte geen werkloosheid.

Amsterdam (Mh). De toestand onderging sedert de vorige maand, toen er eenige vermindering van werkzaamheden viel te constateeren, geen verandering.

Dordrecht (B). In den toestand kwam sedert de maand Juni, toen er achteruitgang viel waar te nemen, geen verandering.

Enschede (B). Noch slapte, noch verlevendiging. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan de vraag, doch er heerschte geen werkloosheid.

's-Gravenhage (B). In de machinale houtbewerking bleef een tamelijke drukte heerschen, zoodat ook gedurende de afgeloopen maand in één fabriek eenige weken des avonds twee uur werd overgewerkt. Het aanbod van werkkrachten was veel grooter dan in September.

Groningen (B). In houtzagerijen en stoomtimmerfabrieken heerschte noch slapte, noch verlevendiging. De arbeidsduur werd verkort. Het aanbod van werkkrachten was even groot als in September en overtrof de vraag. Het aantal werkloozen is der Kamer niet bekend.

's-Hertogenbosch (B). In den toestand kwam sedert de vorige maand, toen er nog al levendigheid heerschte, geen verandering. Vraag noch aanbod van werkkrachten, evenmin als in September. Geen werkloosheid.

Middelburg (K F). Noch slapte, noch verlevendiging. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Rotterdam (Mh). Er ontstond slapte wegens den geringen nieuwbouw. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag, doch er heerschte geen werkloosheid.

Schiedam (B). Geen verlevendiging, doch evenmin viel over slapte te klagen. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag. Geen werkloosheid.