is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 11, 30-11-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fabricage van overige houtwaren.

Alfen (K). In de machinale klompenmakerij heerscht bij voortduring drukte. De oorzaak hiervan moet eensdeels gezocht worden in de verbetering van het fabrikaat, de betere houtsoort, welke voor de vervaardiging van klompen gebezigd wordt, anderdeels in de natte weersgesteldheid van dezen zomer, waardoor de vraag naar klompen buitengewoon groot is geweest. Gevolgen voor het personeel had de drukte niet. Vraag en aanbod van werkkrachten bleven met elkander in evenwicht. Geen werkloosheid.

Amsterdam (Mh). De toestand in de spiegel- en lijstenfabricage was verschillend. Sommige berichtgevers meldden, dat er voldoende werk was, terwijl daarentegen anderen van slapte spraken. De vooruitzichten werden zoowel gunstig als ongunstig genoemd.

Arnhem (B). Klompenmakers bleven drukte ondervinden. De toestand voor spiegel- en lijstenmakers bleef normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Delft (Vg). Schorsmolen. De bedrijfstoestand was constant en normaal. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht en werkloosheid heerschte er niet.

Dordrecht (B). In de schuierhoutfabrieken was slechts matig werk, maar bepaalde slapte heerschte er niet. Geen gevolgen voor de werklieden. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor en werkloosheid evenmin.

Klompenmakers hielden geregeld werk.

Groningen (B). Spiegel- en lijstenfabricage en jalouzieënmakers. De toestand bleef stationnair: geen slapte of werkloosheid en evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Kampen (B). In verband met het seizoen bleef in het klompenmakersbedrijf nog eenige verlevendiging te constateeren, zoodat er thans flink werk was. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Rotterdam (Mh). Jalouzieënmakers ondervonden thans seizoenslapte. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Schiedam (B). De eenige Schiedamsche lijstenfabriek werd opgeheven.

Mandenmakerij.

Ammerstol (Vb). De slapte duurde voort: er was alleen eenige vraag naar mandenwerk voor de Boskoopsche boomkweekerijen. Men werkt thans gedeeltelijk voor mandenmakerspatroons in de genoemde gemeente, die in hun eigen werkplaatsen wegens gebrek aan ruimte niet genoeg werkvolk kunnen plaatsen. Zoodra de vorst invalt, wordt echter het afleveren van boomen gestaakt en komt dus ook aan de vraag naar mandenwerk een einde. Overigens hield men de knechts in de afgeloopen maand aan den gang met het vervaardigen van bushels (witwerk) voor magazijnvoorraad, waarbij opgemerkt moet worden, dat men de stukloonen, welke hiervoor uitgekeerd worden, wegens de zeer gedrukte verkoopprijzen van 12'/2 ets. op 11 ets. per bushel heeft moeten brengen, zoodat de wekelijksche verdiensten beneden het gewone gemiddelde bleven. Werkloosheid heerschte er niet meer. De gezellen, die in de vorige maand ontslagen werden, konden allen weder werk bekomen.

Dordrecht (B). Er bleef druk werk. Er was vraag noch aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Gouda (B). Daar er veel vraag naar manden was, bleef de drukte toenemen en kwam overwerk voor. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

's-Gravenhage (B). De toestand bleef goed.

Groningen (B). De toestand bleef stationnair: geen slapte of werkloosheid en evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten.

Kampen (B). Er heerschte slapte, zonder dat verlevendiging viel waar te nemen. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Nijmegen (B). De toestand was vrijwel gewoon. Geen slapte of werkloosheid, doch verlevendiging werd evenmin waargenomen.

4