is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 11, 30-11-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arbeidsbeurzen.

(Placement.)

Een overzicht van de verrichtingen van elke der arbeidsbeurzen gedurende de maand October 1909 wordt aangetroffen in de aan het slot dezer aflevering geplaatste tabellen.

Uit den staat (zie blz. 1247), welke een beknopte samenvatting en vergelijking geeft van October 1909 met de maanden September 1909 en October 1908, blijkt, dat het aantal aanbiedingen van werknemers en het aantal aanvragen door werkgevers onderscheidenlijk 138 en 440 minder bedraagt dan in de vorige maand.

Eene stijging van het aantal aanbiedingen van werknemers valt waar te nemen bij de beurzen te Arnhem (5), Delft (38), Dordrecht (42), Enschede (7), 's-Gravenhage, Chr. Volksbond (18), 's-Gravenhage, gem. (48), Groningen (52), Haarlem (46), Leiden (10) en Nijmegert (12); eene daling bij de beurzen te Amsterdam (342)'), Geertruidenberg (7), Hilversum (3), Schiedam (22), Utrecht (26) en Venlo (16). Bij de beurs te Maastricht was het aantal voor beide maanden gelijk.

Het aantal aanvragen door werkgevers nam slechts toe bij de beurzen te Geertruidenberg (7), 's-Gravenhage, Chr. Volksbond (23), Haarlem (11) en Venlo (5); bij alle overige beurzen valt eene daling te constateeren. De grootste daling had plaats bij de beurs te Amsterdam, nl. 275 2).

Slechts bij een 4-tal beurzen nl. die te Amsterdam, Geertruidenberg, 's-Gravenhage, (Chr. Volksbond) en Venlo was de verhouding tusschen vraag en aanbod voor de werknemers in de maand October 1909 gunstiger dan in de vorige maand, bij alle overige beurzen — uitgezonderd bij die te Hilversum, waar in de beide maanden geen aanvragen door werkgevers voorkwamen — ongunstiger.

Uit de onderstaande cijfers, welke de verhouding van het aantal aanvragen door werkgevers tot dat der aanbiedingen van werknemers voor alle beurzen te zamen weergeven, blijkt, dat de arbeidsgelegenheid voor de werknemers in de maand October ongunstiger was dan in de vorige maand.

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen

van door op

werknemers. werkgevers. 100 aanbiedingen.

September 1909 . . . 5 342 3 261 61,04

October 1909 .... 5204 2 821 54,21

In verhouding tot het aantal aanbiedingen van werknemers kwamen, zooals onderstaande cijfers aantoonen, bij alle beurzen te zamen in October minder plaatsingen tot stand dan in September j.1.

Aanbiedingen Plaatsingen

van °P

werknemers. Plaatsingen. 100 aanbiedingen.

September 1909 . . . 5 342 2 163 40,49

October 1909 .... 5 204 1 920 36,89

Bij de beurzen te Dordrecht, Geertruidenberg, 's-Gravenhage (Chr. Volksbond), Haarlem, Nijmegen en Venlo was de verhouding gunstiger, bij de overige beurzen — uitgezonderd bij die te Hilversum, waar in beide maanden geen plaatsingen tot stand kwamen — ongunstiger dan in de vorige maand.

Voor zoover de beurzen over beide maanden inlichtingen verstrekten, — nl. alle in dén staat genoemde beurzen, uitgezonderd die te Delft, Dordrecht, Geertruidenberg en Nijmegen — blijkt, bij vergelijking van de maand October 1909 met de overeenkomstige maand van het vorige jaar, dat de arbeidsgelegenheid in 1909 gunstiger was.

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen

van door op

werknemers. werkgevers. 100 aanbiedingen.

October 1908 . . . 4 560 2 102 46,10

October 1909 . . . 4 789 2 664 55,63

Bij de beurzen te Amsterdam, Enschede, 's-Gravenhage (Chr. Volksbond), idem (gem.), Groningen en Haarlem, was de verhouding tusschen vraag en aanbod in October 1909 voor de werknemers gunstiger dan in October 1908, bij de 7 overige beurzen ongunstiger.

') Het aantal aanbiedingen van mannelijke werknemers bedroeg bij groep 28 (losse werklieden) in de

maanden September en October 19C9 resp. 711 en 414. ... nmicKiiiifp

2) Het aantal aanvragen door patroons om vrouwelijk personeel bedroeg bij groep Z7 (huiselijke diensten) in de maanden September en October 1909 resp. 710 en 590.