is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 11, 30-11-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trokken naar Duitschland om aldaar bij de uitvoering van publieke werken te worden geplaatst. 7 personen vonden arbeid als mijnwerker, 4 als metselaar, 4 als kellner, 3 als huisschilder en 3 als bloemist. Voor studiebelangen begaven zich 13 personen naar het buitenland. De meeste personen vertrokken naar Duitschland.

Het totaal aantal door den Commissaris der Koningin in Friesland afgegeven nationaliteitsbewijzen beliep in de maand October 264, d.i. 1 meer dan in de vorige maand. Uit de antwoorden, door de burgemeesters in die provincie aan den Commissaris der Koningin toegezonden, blijkt, dat door de meeste burgemeesters de oorzaken van daling of stijging van het getal der afgegeven nationaliteitsbewijzen niet werden opgegeven. Voor zoover dienaangaande mededeeling werd gedaan, was meer werk in de gemeente of lager loon in het buitenland, de reden van vermindering in de afgifte der bewijzen. Schaarschte van werk in de gemeente en de hoogere loonen in den vreemde waren oorzaak van de stijging in het getal der nationaliteitsbewijzen, door een 8-tal burgemeesters afgegeven.

Door den Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe werden uitgereikt 178 nationaliteitsbewijzen, d.i. 31 meer dan in September 1909, doch 4 minder dan in October 1908. 157 bewijzen werden uitgereikt aan personen, die in het buitenland een werkkring vonden of zochten. Van dezen hadden 25 hier te lande wel werk, 132 geen werk. 105 bewijzen werden verstrekt aan personen, die naar het buitenland vertrokken met de zekerheid aldaar werk te krijgen. Hiervan zouden o.a. 84 worden geplaatst in turfstrooiselfabrieken en kolenmijnen. 52 personen vertrokken naar het buitenland zonder de zekerheid te hebben aldaar werk te zullen vinden. 50 bewijzen werden uitgereikt aan personen, voor wie de hier te lande bestaande werkloosheid reden was, om zich naar het buitenland te begeven en 104 bewijzen werden verstrekt aan personen, die als reden van vertrek opgaven de hoogere loonen in het buitenland; 3 personen vertrokken om andere reden. Van de 178 personen, aan wie in October 1909 nationaliteitsbewijzen werden verstrekt, oefenden o.a. 91 het beroep uit van veenarbeider en 73 dat van landarbeider. Alle personen vertrokken naar Duitschland.

Ongevalsaangiften. Het aantal aangiften van ongevallen, in October 1903 3 932 bedragende, is in dezelfde maand van de volgende jaren gestegen tot 6139 in October 1907. In October 1909 bedroeg het aantal aangiften 5 488, tegen 5 697 in dezelfde maand van het vorige jaar; dus 209 minder. Het aantal aangiften in October 1909 bedroeg 49 meer dan in de voorafgaande maand.

Rijksmiddelen. In de tabellen is opgenomen het overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen over de maanden October_ 1909 en October 1908.

De totale opbrengst over de eerste' 10 maanden van 1909 en over dezelfde periode van het vorige jaar, resp. f 134 566 616,015 en f 130 229 916,965 bedragende, bleef met resp. f 2 066 666,585 en f 5 118 077,935 beneden het 10/12 der raming over de jaren 1909 en 1908. In de eerste 10 maanden van 1909 werd f 4 336 699,05 meer ontvangen dan in dezelfde periode van 1908.

Oorzaak van de meerdere opbrengst der zegelrechten zijn de bedrijvigheid op emissiegebied en de op 1 Januari 1909 ingevoerde verhoogingen. De verhoogde opbrengst der bedrijfs- en vermogensbelasting wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan de in het jaar 1909 ingevoerde 10 opcenten.

De oorzaak van de meerdere opbrengst van den suikeraccijns is waarschijnlijk toeneming van het verbruik van suiker, die echter niet juist over deze maand, doch doorloopend een accres teweegbrengt.

Rijkspostspaarbank. October 1909. Het bedrag der gezamenlijke inlagen bedroeg f 5 864 298,60 of f 75 560,77 minder dan in de overeenkomstige maand van het vorige jaar. Het bedrag der terugbetalingen beliep f 6 318 397,03 of f 426 104,22 meer dan in October 1908. In den loop der maand werden afgegeven 10 047 spaarbankboekjes en 281 staatsschuldboekjes (resp 9 860 en 436 in October 1908). Afbetaald werden in den loop der maand 5 889 spaarbankboekjes en 103 staatsschuldboekjes (resp. 4 978 en 52 in October 1908). Op het einde der maand waren in omloop 1454 470 spaarbank- en 11 959 staatsschuldboekjes (resp. 1391164 en 8 789 op uit. October 1908). Het saldo tegoed per inlegger beliep f 107,55 (105,69 in October 1908).