is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 11, 30-11-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afbetaald 60 209 boekjes, derhalve eene vermeerdering van 64 824 stuks of met 4,8 pCt.

In verhouding tot de bevolking steeg het aantal boekjes van 232,6 per 1000 zielen einde 1907 tot 240,5 einde 1908. Sedert het einde van 1881, toen dat verhoudingscijfer 5,7 per 1000 zielen bedroeg, valt er eene vermeerdering met 234,8 boekjes per 1 000 zielen te constateeren; voor de jaren 1907—1908 bedraagt de vermeerdering 7,9. Het grootste aantal boekjes, in verhouding tot de bevolking, komt voor (evenals ten vorigen jare) in Noord-Holland, nl. 343,7 per 1 000 zielen, het kleinste wederom in Groningen (98,9).

Het tegoed, door de gezamenlijke inleggers van de Rijkspostspaarbank te vorderen, klom in 1908 van f 145 495 650,995 tot f 151 638 334,74. Aan rente werd door de bank ontvangen f5 096 230,175, terwijl ontvangen of alsnog te vorderen was van de postspaarbank in Ned.-lndië f667,92, alzoo in totaareen som van f 5 096 898,093. Onder de terugbetalingen is begrepen, wegens aan de inleggers uitgekeerde rente op geheel afbetaalde'boekjes, een som van f 104 561,94; wegens rente werd aan het'einde des jaars op de boekjes bijgeschreven f 3 632 192,22, zoodat de som der uitgekeerde en bijgeschreven rente bedraagt f3 736 754,16, tegen f3 591 126,48 in 1907. Het gemiddeld rentebedrag, verkregen door de gezamenlijke beleggingen, beliep in 1908 3,49 tegen 3,64 in 1907.

Uit de resultaten van den, met 1 November 1907 in werking getreden dienst der staatsschuldboekjes blijkt, dat in 1907 zijn ingekomen 2 747 aanvragen om inschrijving tot een nominaal bedrag ad f1 501 600; in 1908 zijn ingekomen 10 517 aanvragen om inschrijving tot een nominaal bedrag ad f 5 786150, derhalve in totaal f7 287 750. Op het einde van het jaar 1908 waren in omloop 9 509 staatsschuldboekjes, aanwijzende een nominaal kapitaal van f6 640 700, tegen 2 569 boekjes met een nominaal kapitaal van f 1 481 150 op het einde van 1907.

Uit den staat, aanwijzende het aantal op uit". December 3908 in omloop zijnde spaarbankboekjes, gesplitst naar het bedrag van het tegoed, blijkt, dat zich op 398 347 van de 1 401 670 boekjes een tegoed bevond van minder dan f 1, op 314 582 van fl tot beneden f 10, op 354 479 van f 10 tot beneden f 100, op 286 431 van f 100 t/m. f800. In percentsgewijze verhouding tot het totaal-aantal boekjes resp. 28,42, 22,44, 25,29 en 20,44. Verband hiermede houdt het feit, dat van de 125 033 in 1908 uitgegeven boekjes 38 524 of 30,8 pCt. stonden ten name van werklieden (in 1907 28,6 pCt.).

Het saldo tegoed per boekje bedroeg op het einde van 1908 gemiddeld f 108,185, tegen f 108,83 een jaar te voren. Voor de provincie Noord-Holland, die in verhouding tot de bevolking het grootste aantal boekjes telt, is het cijfer van het saldo tegoed per boekje het laagst, nl. f79,61. Het hoogste tegoed heeft Limburg, nl. f 148,065.

Van de bij de wet van 20 Juli 1895 aan de inleggers verleende bevoegdheid, om door tusschenkomst van de Rijkspostspaarbank, Nationale Schuld aan te koopen, is in den loop van 1908 179 maal gebruik gemaakt, tot een nominaal bedrag van f160 400, waarop met inbegrip van bijbetaalde rente, commissieloon en verzendingskosten werd betaald f 140 297,64 tegen resp. 628 posten, f554 700 en f484 859,86 in 1907. Tengevolge van de inning der renten, wegens de inschrijvingen in een der Grootboeken van de Nationale Schuld, door tusschenkomst van de Rijkspostspaarbank verkregen, is in 1500 posten een bedrag van f 33 052,75 als gewone inleg op spaarbankboekjes bijgeschreven (tegen f29 474,75 verdeeld over 1404 posten in 1907).

Spoorwegongevallen in 1908.

{Les accidents de chemin de fer en 1908.)

Aan den verzamelstaat der ongevallen, voorkomende in het verslag van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten over het jaar 1908, is het volgende ontleend:

Ongevallen aan treinen overkomen. Van de 43 ontsporingen kwamen er 25 voor bij de S. S., 10 bij de H. Ij. S. M., 5 bij de N. C. S., 2 bij de N. B. D. S. en 1 bij den spoorweg Mechelen—Terneuzen. In totaal hadden 17 botsingen plaats, waarvan 11 bij de S. S., 5 bij de H. IJ. S. M. en 1 bij de N. C. S. Melding wordt gemaakt van 69 andere ongevallen aan treinen overkomen: 59 bij de S. §., 4 bij de H. IJ. S. M., 1 bij de N. C. S., 1 bij de N. B. D. S. en 4 bij den spoorweg Gent—Terneuzen.

10