is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 11, 30-11-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De 10-urige arbeidsdag komt nog steeds betrekkelijk het meest voor bij de bereiding van voedingsmiddelen en in het transportbedrijf, de 10V2-urige bij de steenbewerkers in Silezië. Elf contracten (4 in de kleedingindustrie, 4 in de schoenindustrie en 3 resp. in den handel, het transportbedrijf en het brouwersbedrijf) stellen den arbeidsduur op 11 uur.

De arbeidsduur werd

in 2 contracten ( 13 ondernemingen, 83 werklieden) vastgesteld op 8 en 8>/2 uur,

„ 1 contract ( 1 onderneming, 150 „ ) „ „ 83/4 „ ,

„ 68 contracten (1 147 ondernemingen, 8 645 „ ) „ „ 9 „ ,

„ 10 ( 296 „ ,1 446 „ „ 9'/4 „ ,

„98 „ ( 666 „ , 17 218 „ ) „ „ 9'/2 „ ,

„ 8 „ ( 38 „ , 631 „ ) „ „ 93/4 „ ,

„78 „ ( 470 „ , 7 494 „ ) „ „ 10 „ ,

„ 1 contract (2 „ , 62 „ ) „ „ 10'/4 „ ,

„ 10 contracten ( 280 „ , 3 418 „ ) „ „ 10'/2 „ ,

„11 ( 133 „ , 1 185 ) „ „ 11

Bepalingen omtrent het loon komen in 345 contracten (52 939 arbeiders) voor; zij betreffen in 179 gevallen (27 289 arbeiders) minimale tijdloonen, in 40 gevallen (5 130 arbeiders) stukloonen, in 87 gevallen (13 266 arbeiders) minimale tijd- en stukloonen en in 39 gevallen (7 254 arbeiders) alleen loonsverhoogingen. Uitsluitend minimale tijdloonen worden vastgesteld in de contracten voor behangers, voor arbeiders bij de bereiding van voedingsmiddelen, werklieden in chemische fabrieken, in de graphische vakken, in den handel en voor machinisten en stokers, meerendeels ook in die voor lederbewerkers, voor ververs en drukkers in textielfabrieken, voor bouwvak- en transportarbeiders.

Extra betaling van overwerk wordt in 219, van Zondagsarbeid in 151, van nachtarbeid in 126, van arbeid op feestdagen in 113 en van werk buiten de woonplaats in 80 contracten geregeld.

Met betrekking tot de overige in de contracten geregelde punten valt te vermelden, dat bepalingen omtrent erkenning der organisatie en van vertrouwensmannen in 168, omtrent het vrijaf geven op den len Mei in 208, betreffende het leerlingwezen in 8, omtrent het gebruik maken van de arbeidsbeurs der vakvereeniging in 34, omtrent de inwoning bij de patroons in 9 (in 7 daarvan in negatieven zin) en betreffende hygienische maatregelen in 30 contracten worden aangetroffen.

In 62 gevallen (28 in de bouwbedrijven en 10 bij de steenbewerking) worden door de contracten controlecommissies en scheidsgerechten ingevoerd, welke vrijwel zonder uitzondering uit een gelijk aantal patroons en werklieden moeten bestaan.

De geldigheidsduur der contracten werd in 1 4 45 1 18 16 93 7 13 11 53 5 2 7 1 1 geval(len) vastgesteld op resp.

Va 3U 1 l'/4 l'/a l3/4 2 2'/4 2'/2 23/4 3 3>/4 3'/2 4 4>/2 5 jaar.

In 88 gevallen werd geen termijn vastgesteld.

Mededeelingen van Nederlandsche diplomatieke en consulaire ambtenaren in het Buitenland.

(Communications des agents diplomatiques et consulaires des Pays-Bas a l'Étranger.)

Vice-Consul te Hamburg Loongeschil bij de binnenscheepvaart op de Elbe. Einde Juli drongen de leiders der arbeiderspartij plotseling zonder opgaaf van redenen bij de vereeniging van werkgevers in het binnenscheepvaartbedrijf op de Elbe op loonsverhooging aan, een staking in uitzicht stellende, indien niet binnen 14 dagen een nieuwe loonregeling tot stand zou zijn gekomen. De werkgevers zijn daarop met de leiders der arbeiderspartij in onderhandeling getreden met het resultaat, dat den 28sten Augustus een regeling werd getroffen, welke in hoofdzaak hierop neerkomt: de loonen worden van 1 October 1909 af met 5 M. per maand verhoogd en te beginnen met 1 Januari 1911 nogmaals met een zelfde bedrag. De vergoeding voor overwerk zal van 1 October 1909 af 50 pf. voor de