is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 11, 30-11-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CDXLII

Overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen (hoofdsom en opcenten) over maanden October 1909 en October 1908, in vergelijking met !/i2

der raming van de jaren 1909 en 1908.

(Rendement des principaux revenus de l'État pendant les mois d'octobre 1909 et d'octobre 1908, en comparaison

Bron: Staatscourant. ^e ^12 de 1 évaluation des années 1909 et 1908.) Source: Journal offici

V12 der raming over het jaar Opbrengst over de maand

-r>nvr a mrvrn (V12 de l'évaluation pendant Vannèe) {Rendement pendant le mois)

MTnnPT FN DU CHEF DES

' 1 qaq iQnc October 1909. October 1908.

iaua lauö (Octobre 1909.) (Octobre 1908.)

Directe belastingen. Impols directs.

Grondbelasting . . . f 1 204166,66 f 1 183 333,33 f 891 017,02= f 922 054,81 Tmpöt tbneier.

Personeel » 912 500,00 » 890 000,00 » 731 418,05® » 719 274,31® Impöt dit personne

Belasting op bedrijfs- lmpöt sur les rev

en andere inkomsten. » 776 166,66 » 733 333,33 » 1024 981,21 » 994 206,165 professionnels.

Vermogensbelasting . » 746 833,33 » 708 333,33 » 2 494 833,665 » 2 301 268,51 6 Impöt sur le capiü

Recht op de mijnen . » 2 836,66 » 2 041,25 17 657,35 3 687,75 Droit sur les mines

Totaal. . . . f 3 642 503,31 f 3 517 041,24 f 5 159 907,305 f 4 940 491,55 ® Total.

Rechten op den invoer. Douanes.

Rechten op den invoer. f 983 333,33 f 1 016 666,66 f 1 102 069,105 f 1 090 281,12 Droits d'entrée.

Eormaatzegel . ...» 1750,00 » 1 875,00 » 2 007,226 » 1963,80 Timbre format.

Totaal. . . . f 985 083,33 f 1018 541,66 f 1 104 076,33 f 1 092 244,92 Total.

Accijnzen. Accises.

Suiker f 1 833 333,33 f 1 833 333,33 f 2 479 123,56 f 2 299 888,89 Suere.

Wijn » 137 500,00 » 141 666,66 » 43 058,58 » 46 796,10 Vin.

Binnenlandsch en buitenlandsch gedistilleerd » 2 150 000,00 » 2 166 666,66 » 2151 189,94 » 2 248 849,115 Boissons distillées.

Zout » 141 666,66 » 141 666,66 » 150 111,93 » 150 176,72 Sel.

Bieren en azijnen . . » 109 166,66 » 121 666,66 » 104 300,77 » 129 939,76 Bière et vinaigre.

Geslacht » 400 000,00 » 400 000,00 » 448 018,08 » 431 047,84 Boeufs tués.

Totaal. . . . f 4 771 666,65: f 4 804 999,97 f 5.375 802,86 f 5 306 698,42 5 Total.

Gouden en zilveren Orfèvreries et a

werken. teries.

Belasting f 33 333,33 f 35 416,66 f 38 383,295 f 39 451,59 6 Impöt.

Essaailoon » 50,00 » • 50,00 » 42,99 ®j » 54,35 Salaire d'essai.

Totaal. . . . f 33 383,33j f 35 466,66 f 38 426,29 j f 39 505,945 Total.

Indirecte belastingen. Impots indirects.

Zegelrechten .... f 470 750,00 f 391 666,66 f 541 339,885 f 447 607,88 6 Timbre.

Begistratiegelden . . » 558 333,33 » 558 333,33 » 546 024,905 » 518 944,01 Enregistrement.

Hypotheekrechten . . » 56 666,66 » 58 333,33 » 52 147,066 » 48 477,14 Hypothèque.

Recht van successie en van overgang bij overlijden » 1 200 025,00 » 1 204166,66 » 1 308 326,245 » 1 343 931,36 Succession.

Totaal. . . . f 2 285 774,99 f 2 212 499,98 f 2 447 838,10 f 2 358 960,395 Total.

Domeinen . ... i 138 666,66] f 137 833,33 f 141 560,95 f 128 014,125 Domaines.

~~a) i~ö) * öj öj

Posterijen . ... f 1 221000,00 f 1 212916,66 f 1 266 551,68® f 1246027,00® Postes.

Rijkstelegrafen. . . 7 288 833,33 f 286 583,33 f 326 805,00 f 307 749,00 Télégraphes de l'É

Staatsloterij. . . . 1 54 500,OOj f 54 750,00 f 165 427,16 | f 166130,63® Loterie de l'État.

Akten voor de jacht en Permis de chasse j

visscherij . . . . f 12 750,00 f 12 500,00 f 6 366,00 f 5 304,00 pêche.

Loodsgelden .... f 229 166,66! f 241 666,66 f 299 081,57 f 292 707,83 Droits de pilotage.

Totaal generaal . f 13 663 328,26[ f13 534799,49 f 16 331 843,25 | f 15 883 833,83® Total général. a) Hieronder begrepen de saldo's van buitenlandsche afrekeningen en de posten in afrekeningen.