is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 12, 30-12-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. Kunstnijverheid.

(Industrie artistique.)

Amsterdam (B). Beeldhouwers. Het blijft slap en het aanbod van werkkrachten overtreft nog steeds de vraag.

Delft (B). Glas-in-loodzetters en glasschilders. De bedrijfstoestand was iets beter dan in October. Van slapte en werkloosheid was geen sprake. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor.

's-Hertogenbosch (B). Beeldhouwers in steen, ornamentwerkers en graveurs ondervonden nog al levendigheid. Vraag en aanbod van werkkrachten 'kwamen niet voor, evenmin als in October. Geen werkloosheid.

IX. Leder, wasdoek, caoutchouc.

(Cuir, toile cirëe, caoutchouc.)

Schoenmakerij.

Amsterdam (C; uit de opgaven van een patroonsvereeniging en 3 patroons). Het seizoen bracht eenige slapte teweeg, zoodat de arbeidstijd iets verkort en het aantal werkkrachten een weinig verminderd werd. De loonen ondergingen geen verandering. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag en er heerschte werkloosheid, een gewoon verschijnsel in dit seizoen.

Arnhem (C). De toestand bleef normaal. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Delft (C). In de eigenlijke schoenenindustrie heerschte drukte, doch in winkels en bij thuiswerkers was slechts juist voldoende werk, zoo niet van slapte gesproken moest worden. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht en er heerschte geen werkloosheid.

Dongen (S). In de hand-schoenmakerij viel nog bij voortduring eenige verlevendiging te constateeren door de vochtige weersgesteldheid, maar in de machinale schoenmakerij heerschte slapte, hetgeen voornamelijk moet worden geweten aan het seizoen en gedeeltelijk wellicht aan de hooge leerprijzen. De loonen en de arbeidstijden ondergingen geen verandering. Het aanbod van werkkrachten bleek grooter te zijn dan de vraag, Er waren 3 werkloozen.

Groningen (C). Mede in verband met het vochtige weder viel er eenige verlevendiging waar te nemen: het was tamelijk druk. De leerprijzen zijn stijgende. Het aanbod van werkkrachten was eer grooter dan kleiner dan de vraag. Geen werkloosheid.

Haarlem (C). Er heerschte slapte, vooral wat het luxe-werk betreft, hetgeen moet worden toegeschreven aan het seizoen. De arbeidsduur werd iets verkort. De verhouding tusschen vraag en aanbod van werkkrachten verschilde weinig met die in de vorige maand.

's-Hertogenbosch (C) Er heerschte geen slapte, maar van drukte was evenmin sprake. Er wordt voortdurend in voorraad gewerkt met het oog op de a.s. voorjaarsorders. Geen vraag of aanbod van werkkrachten, evenmin als in de vorige maand. Geen werkloosheid.

Leiden (Tn). Doordat de algemeene welvaart te wenschen overlaat, ontstond er slapte. De gezellen hadden gebrek aan werk en konden slechts een gedeelte van den tijd arbeiden. Algeheele werkloosheid heerschte er niet.

Loon op Zand (P). Voor zoover het vrouwen- en fijne heerenschoeisel betreft, viel de gewone gang van zaken waar te nemen, doch bij de vervaardiging van vetleeren schoenen was het druk, zonder dat dit voor de werklieden bepaalde gevolgen had. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Oisterwijk (V2). Over het geheel was de toestand normaal. Verlevendiging werd sedert de vorige maand niet waargenomen en van drukte was geen sprake. Het aanbod van werkkrachten overtrof de vraag. Er werden 2 werklieden ontslagen, die, ondanks de door het bestuur der vakvereeniging aangewende pogingen, geen ander werk konden krijgen en nu door uitkeeringen uit het werkloozenfonds gesteund worden.