is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 4, 1909, no 12, 30-12-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht (T). In de tabaksindustrie ontstond slapte, zoodat er werklieden ontslagen werden, van wie echter een 20-tal te Amersfoort, Gouda en Hilversum weder plaatsing vonden. In tegenstelling met vorige maanden, toen vraag en aanbod van werkkrachten vrijwel tegen elkander opwogen en werkloosheid niet voorkwam, was er thans geen vraag en dientengevolge meer aanbod van werkkrachten en begon er werkloosheid te heerschen (naar schatting + 2 pCt.). Tot het bestrijden van de gevolgen dezer werkloosheid zal eerst dan worden overgegaan, indien blijkt, dat de ongunstige toestand niet van voorbijgaanden aard is.

Zoutziederijen.

Arnhem (Vg). In verband met het seizoen ontstond er eenige verlevendiging. Vraag en aanbod van werkkrachten kwamen niet voor. Geen werkloosheid.

Dordrecht (Vg). De slachttijd bracht in dit bedrijf weder de groote seizoendrukte, zoodat er eenige losse werklieden werden aangenomen. Er bleef eenige vraag naar werkkrachten bestaan, die niet door aanbod beantwoord werd. Geen werkloosheid.

's-Hertogenbosch (Vg). Er heerschte slapte, een jaarlijks terugkeerend verschijnsel. Van invloed op de arbeidsverhoudingen was deze slapte evenwel niet. Er was vraag noch aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Utrecht (Vg). Noch slapte, noch verlevendiging. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Veevöederfabricage (voor zoover niet in olieslagerijen).

Leeuwarden (K). Zie hiervoor onder „Meelfabricage, grutterijen, enz."

XYIII. Landbouwbedryyen.

(Agricultare)

Landbouw.

't Bildt (L). Ook gedurende de afgeloopen maand viel nog verlevendiging te constateeren, aangezien vele werkzaamheden wegens het ongunstige weder later werden verricht dan gewoonlijk. Dit had ten gevolge, dat voor aangenomen werk hoogere loonen werden bedongen. Vraag en aanbod van werkkrachten wogen vrijwel tegen elkander op. Geen werkloosheid.

Hoogeveen (Ve). Voor zoover de weersgesteldheid dit toeliet, kon met het zaaien van rogge en het mestrijden werk worden verschaft. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Veeteelt.

't Bildt (L). De toestand is vrij constant. Slapte heerschte er niet, doch verlevendiging viel evenmin waar te nemen. Evenwicht tusschen vraag en aanbod van werkkrachten. Geen werkloosheid.

Bloembollenteelt.

Beverwijk (Bbt.) Daar men dit jaar in verband met de weersgesteldheid laat is met de werkzaamheden, werden de seizoenarbeiders langer in dienst gehouden dan gewoonlijk. Het aanbod van werkkrachten was grooter dan in de vorige maanden en onder de losse arbeiders heerschte werkloosheid. Middelen tot leniging van de gevolgen hiervan werden niet aangewend.

Haarlem (Bbt). Noch slapte, noch verlevendiging. Geen werkloosheid.

Hillegom (Bbt). Daar de werkzaamheden, als spitten, planten en dekken, dit jaar wegens den laten oogst later begonnen dan gewoonlijk, was er in de afgeloopen maand meer werk dan vorige jaren in November. Het gevolg van een en ander was, dat terwijl anders in deze maand vele losse werklieden ontslagen worden, thans hiervan nog geen sprake was, zoodat werkloosheid niet voorkwam, voorzeker een ongewoon verschijnsel in dezen tijd van het jaar. Tusschen vraag en aanbod van werkkrachten bestond evenwicht.

Sassenheim (Bbt). Er viel noch slapte, noch verlevendiging waar te nemen. Het aanbod van werkkrachten was ongeveer gelijk aan de vraag, evenals in de vorige maand. Geen werkloosheid.