is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, 01-01-1925 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUITENLAND.

Arbeidcrsbeschemiing'.

( ) 4e kwartaal 1924, II, 160; le

kwartaal 1925, V, 551; 2e kwartaal, VIII, 914; 3e kwartaal, XI, 1312.

U r o o t-B r i t a n m i ë: Verslag van den Hoofdinspecteur

van fabrieken1 en werkplaatsen over het jaar 1924 . . . VIII, 1041.

Vereenigde State ivan Amerika: Bescherming

van kinderen III, 398.

Arbeidscontract. De wet op het (—) (Chili) II, 281.

Arbeidsduur.

Denemarken: Wetsontwerp betreffende vaststelling

van den (—) in fabrieken, werkplaatsen', enz XI, 1460.

Duitschland: De (—) in een 7-tal takken van nijverheid II, 283.

Frankrijk:

De (—) bij de spoorwegen IV, 492.

De aanpassing van de productie en de arbeidsvoorwaarden aan de wet op den acht-urendag II, 283.

Zuid-Slavië: De (—) I>

Drieploegenstelsel. De invoering van het (—) in de hoogovens en in de cokesfabrieken (D n i it s e h 1 a n d) . . . II, 283.

Hooge(n) Raad van Arbeid. Wetsvoorstel tot instelling van

een (—) (Argentinië) x> l255-

Kamers van arbeid. Ontwerp van wet tot instelling van (—)

(Roemenië) V H> 867.

Loodwithoudende verfstoffen. Het gebruik van (—) (Groot-

Britannië) VI, 769.

Overeenkomsten. De (—) betreffende de zeevaart (Groot-

B r i t a n n i ë) 1^ > ^93.

Vrije(n) tijd der arbeiders. Decreet-wet tot instelling van het Nationaal Instituut tot bevordering van het nuttig gebruik van den (—) (I t a 1 i ë) . . XII, 1553.

Zondaasarbeid. Decreet-wet betreffende verbod van (—)

(Spanje) VII, 868.

%

Arbeidersverzekering. 4e kwartaal 1924i n, ia. ïe

kwartaal 1925, V, 554; 2e kwartaal, VIII, 916; 3e kwartaal, XI, 1315. België: Nieuwe wet tot verzekering tegen ouderdom en invaliditeit en verzekering van nagelaten betrekkingen voor personeel in particuliere nijverheids-,

handels- en andere ondernemingen • • ^ I, 770.

Chili: Wet op de verplichte verzekering tegen ziekte,

invaliditeit en arbeidsongevallen . . . .. • • • • • lj' -S4D u i t s c h 1 a n d: Wet tot wijziging van de Angestellten-

en de Invaliditeitsverzekering . . . ••••," ' '

Groot-Britannië: (Ontwerp van) Wet betreffende _

Weduwen-, weezen en ouderdomsverzekeung ■ '

Zwitserland: Verzekering tegen ouderdom, van nagelaten betrekkingen en invaliditeitsverzekering .

Hulp aan kraamvrouwen. Ontwerp van wet betreffen el y 668

(Duitschland) • • • * ' * *

Invaliditeitsverzekering. De vrijwillige ( ) in de jaren . .

1923 (Italië) '

Ongevallenverzekering. .... j

Duitschland: Wet(sontwerp) tot wijziging van de ^ ^ ^ n44

Finland: Invoering van een nieuwe wet op de (~) •

Frankrijk: Een tweetal wetsontwerpen tot wijziging m

van de (—) _ yj 772.

G r 0 o t-B rita n n i ë: De (—) in 1923 ••••••*• TV' '4i)s'

Pensioenverzekering. 1 )e (—) der zeelieden (Zweden) . ■ • >

Sociale verzekering.

Ts j e c h o-S 10 w ak ij e: jy 494

De nieuwe wet inzake de (— 44(;q

Uitbreiding der (—) • : • VII, 869.

Zweden: Voorstel tot wijziging van de (—; • • • • • ... iiri Zwitserland: Feu enquête der vakbonden Inzake Ziekteverzekering. , . „

D u i t s c hlaad: Verordening betreffende verzekering ^ ^ gfig

tegen beroepsziekten ' v 670

Oostenrijk: Ontwerp van wet tot wijziging der ( . »