is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De werknemers zijn verder op grond van hun leeftijd, vakbekwaamheid, arbeidsprestatie verdeeld in loonklassen. De onderlinge verhouding in elke onderneming van het aantal personen in die verschillende loonklassen is in de contracten uitvoerig vastgesteld. In heide bedrijven ie de opleiding van vakarbeiders bij collectief contract geregeld, voor de drukkerijen sinds 1917, voor de binders sinds 1920. Het boekdrukkersoontract bepaalt voorts, dat handplatzetters, maöhinezetters en bewerkers van het toetsenbord der monotype-machine alleen dan als werknemers der hoogstbetaalde loonklasse worden aangemerkt, zoo zij regelmatig, gemiddeld een uninimumproductie per uur leveren als in .het contract vastgelegd.

In verband met het loon kan voorts wonden medegedeeld, dat de in 1920 gesloten cou'tracten voor het drukkers- en bindersbedrijf voor het eerst een regeling bevatten omtrent instelling, taak en werkwijze van een loonooimmissie, bestaande uit een gelijk aantal vertegenwoordigers ivan werkgevers ©n werknemers, die geregeld — eventueel tweemaal per jaar — zouden bijeenkomen ten einde na te gaan, of de loonschalen in verband met prijsstijging resp. daling, of — dit uitsluitend voor de drukkers — met de loogte der minknumloonen i,n bepaalde andere vakken, wijziging behoefden. Ook de latere contracten in het typografisch bedrijf handhaafden deze looneommissie; bij de binders verviel de desbetreffende regeling in Januari 1928, doch is in het contract van Januari 1925 weder hersteld; alleen is thans niet een afzonderlijke loon-eommissie, doch de centrale bedrijfscommissie met het nemen van beslissingen in bovenbedoelden geest belast.

Hebben blijkens het bovenstaande de loonregelingen in liet boekdrukkerseii bindersbedrijf menige verandering ondergaan, ook de regeling der andere arbeidsvoorwaarden bleef niet dezelfde.

De normale arbeidsduur overdag bedroeg volgens het contract voor de drukkerijen 'n Januari 1914 hoogstens 57 uur per week, in Januari 1920 hoogstens 45 uur en vanaf Januari 1923 48 uur. Voor de binders was de wekelijksohe arbeidsduur volgens de contracten in Juni 1912 hoogstens 60 uur per week, Februari 1916 57 uur, Maart en Augustus 19 resp. "iVA en 51 uur, Januari 1920 48 uur, October 1920 45 uur en vanaf Januari 1923 weder 4g uur_ £0,0wej volgens het in Januari j.1. gesloten contract voor de boekdrukkerijen als volgens dat voor de binders heeft men — met handhaving overigens van de 48-urige werkweek — de begrenzing van den werkdag voor arbeiders aan machines 2 uur ruimer 8enom©n, ten einde de machinale productiviteit te kunnen opvoeren.

Voorts is het maximum aantal verlofdagen per jaar voor de boekdrukkerijen gestegen van 4 dagen in 1914 tot 6 dagen in 1917 en latere jaren, alles niet behoud van loon. I 1,1 Januari 1920—Januari 1923 werd bovendien een vacantie-toeslag uitgekeerd, behagende een halve week loon. Bij de boekbinders bedroeg het aantal verlofdagen in 1912 "oogstens 2 dagen, vanaf 1916 4 dagen en vanaf 1920 6 dagen, eveneens met behoud van loon.

Ook de regeling van de uitkeering bij ziekte is in het voordeel der arbeiders gewijzigd.

.Jaar van

Boekdrukkersbedrjjf. Boekbindersbedrijf.

Bij ziekenfondsen verzekerde arb. ontvangen —

aanvulling der uitkeering, doch hoogstens 50 pCt.

v. h. loon ged. hoogstens 6 weken. Niet-verzekerde arb. ontvangen hoogstens 3 weken 50 pCt. v. het loon.

. Aanspraakopnieuweuitkeeringontstaateerst,

indien weder (> woken normaal gewerkt is.

1916 — De eventueele uitkeeringon v. ziekenfondsen

worden aangevuld met hoogstens 50 pCt. v. h. loon ged. (J weken, Max. duur der uitkeeringon 12 woken p. jaar.

1)*' Duur ^er nitkeeringen gewijzigd inrosp.8on

4 weken. Max. duur der uitkeeringon 8 weken «innen 16 wekon.

©n^fivö Duur der uitkeoringon gewijzigd in resp. 13 Bij ziekenfondsen verzekerde arb. ontvangen en 4 weken. Max. duur der'uitkeeringon 13 aanvulling der uitkeering, doch hoogstens 5opU. wekon binnen 21 weken. v. li. loon ged. 9 weken. Niet-verzekerde arb.

ontvangen hoogstens 4 wekon 50pCt. v. h. loon. Max. duur der uitkeeringen 18 weken p. jaar.

Omtrent den uitgebreiden verderen inhoud der beide arbeidsregelingen 'ge nog in liet kort het volgende worden medegedeeld.

een 'n bedrijven is zoowel voor werkgevers als werknemers het lidmaatschap van

vakvereeniging verplichtend gesteld. Partijen hebben zich verder verbonden geen oolip'p werkstaking toe te passen ol' te steunen, welke ontduiking ol' wijziging der

den ^ 16Ve arbeidsovereenkomst teil doel heeft. Geschillen worden, met uitsluiting van bod .."^erlüken rechter, behandeld in eerste instantie door distrietsgewijze ingestelde be,f , SC0nun'8sies, uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van patroons en arbeiders 'p."!!'*'' 'nM^ mogelijkheid van hooger beroep op de centrale bed rij f scom ui issie. ehalve met de afdoening van geschillen zijn deze centrale commissies tevens belast