is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AMBTEN ABEN.

Aantal volledige

inspecties in .'abrieken en Andere bezoeken aan

werkplaatsen, waarop fabrieken en werkplaatsen,

van toepassing was de waarop van toepassing was de

{nombre des mspecticns ia* ■ -j , ^ .

complètes de (Autres visites de fabnques

fabriques soumises d soumises a

veiligheidswet.

la loi sur la se'curité des ouvriers.)

Y eiligheidswëtënArbeidswet.

let loi sur la se'curité des ouvriers et la loi sur le travail.)

Arbeidswet.

la loi sur le travail.)

Totaal.

(Total.)

Veiligheidswet.

la loi sur la sécurité des ouvriers.)

Veiligheidswet en Arbeidswet. la loi sur la sécurité des ouvriers et la loi sur le travail.)

Arbeidswet.

la loi sur le travail.)

Steenhouwers wet.

la loi sur le travail des tailleurs de pierres.)

geen dezer wetten.

aucune de ces lois.)

Totaal.

(Total.)

Totaal aantal bezoeken. (Nombre total des visites.)

Aantal | gegeven (Nombre des

voorschriften. préceptes.)

waarschuwingen. avertissementsT)

Aantal opgemaakte processenverbaal wegens overtreding

dor (Nombre des procésverbaux

d C/11 J SP. rlp ln

Veiligheidswet.

loi sur la sécurité des

ouvriers.)

Arbeidswet.

loi sur le travail.) Jteenhouwerswet. ; oi sur le trav. des t. dep.)\'

ivi cc ft/ i ruvuu.

FONCTION- ) NAIRES.

I j -J ■ ' I I l~~l I

Districtshoofden j 15 549 11 575 16 722 29 3 *7 707 ,079. J j ■

Inspecteurs en adj.- ö 797 1 3,2 — 23 — Chefs de districts.>J

inspecteurs. . . 66 4 420 142 4 628 52 1 633 60 90 64 1 899 RK97 ™ Inspecteurs et insj

Inspectnces. ... 4 1 075 1 743 ; 2822 2 636 442 5 K7 1S9 il 20 35 - adjoints.

Technische ambte- ™ 5 60' 1642 4464 6 327 20636 1 7 - Inspectrices.

~ nyen 1087 17 570 1 516 20 173 722 7 461 610 197 515 QBftfi s>qr,"« Fonctionnairesteci'

Controleurs. ... 696 12609 11771 25076 1 271 7 382 4 066 fin 'iiso iroko 185 299 6 niques.

Opzichteressen . 2 414 : 852,1268 10 688 649 209 150? 9 769 "21050 ö Contröleurs.

[ i oui 4 mj 2 73 - Surveillantes.

T?al : m KM M gg SS ö5^ ~gfe SS SÜ5 ^1517 ^

. ü«2 . 2911 27453 16574 46938 1918 19103 6518 246 ! 45M ^ 295 1414 12 „ 1923.

„ 1921 . | 1822 ;15368,12822 i30 012 2 520 I 26 706 8 209 194 1349? ! lïvw 208 1045 5 „ 1922.

. 1920 . ,029 10 621 , 8 271 24 921 8013 16008 5 077 892 Jf202 1 3^1 616ll HEluMO fm m!' 11 , » S

r«at csrrst ï

In het boekdrukkersbedrijf is nog uitdrukkelijk de verplichting der arbeidersoreani

naaM ZS v® b3al' t6 van het verrichten van arbefd vaof be-"

paald drukwerk bij een werkgever, die met .betrekking tot dat werk in striid handelt ™nt

Se voeo~rnifteSdat'

3ervrtgïteldaï?ewSen ™ Terleen6n " de pr«starieve»' alvorens'fee

Arbeidersbescherming.

(Protection ouvrière.)

Bron: Directie van don Arbeid.

ootn ce: uirectian Generale du Travail.

toMicht fS", 7rreeaiK,e voor^a.ule jaren door de Inspectie van den Havenarbeid ffehoude#

^ VIn""C'"U"

Bron: Directie van den Arbeid.

Soiirr.C,: THrp.r4i.nYi. Clóvtó^nla •;

AMBTENAREN.

Aantal bezoeken gebracht aan (Nombre des visites faites aux

geregelde Hjnbooten. bateaux a service régulier.)

weekbooten.

bateaux a service hebdomadaire.)

wilde booten.

bateaux sans routes fixes.)

terreinen, kaden enz. en besprekingen met inspect. van maatsch. enz. teirains, quais, etc. et conférences avec insp. de sociétés marit. etc.)

1

Totaal aantal bezoeken. (Nombre total des visites.)

(in l llivait. ^

Aantal naar aanleiding van de in do vorige kolom bedoelde bezoeken:

(II résultc des visites indiquées dans la colonne précédente:

verstrekte waar- FONCTIONNAIRBjl

schuwingen en °Pgemaakte

nadere eischon. processen-

avertissements v©ibaal.

et nouvelles procès-verbaux

prescriptions.) dressés.)

. I ^

Jaar (Année) 1924.

Districtshoofden. . . 144 78 221 263 7o« I „

Insp. en - of -Onder- M 706 41 _ Chefs de district

Inspecteurs. ... 261 281 892 71 1 kak ' Insp. et - ou -Sottf'

Techn. ambtenaren . 349 2 044 3 857 554 fiau i l inspecteurs.

Controleurs 608 1!*; 1701 §64 oS» 4^® 5 Fonct. tochniquefl.

Totaal 1924 —1352 ÏB oni 2639 2 Controleurs.

- S:: im * !SS IH S2T s—Totau™

, 1922 . . 1450 2 67:1 ™ J244 7«8 17 „ 192;!.

• ü' • • ^ ^ 24M 10610 j : \%i

* * 1 567 1 3m 4474 1TO2 8112 6 091 | 17 ^