is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kosten van het levensonderhoud bij arbeidersgezinnen te Amsterdam. 1)

(Coilt de la vie de families ouvrières d Amsterdam.)

Het indexcijfer der kosten van het levensonderhoud over December 1924 werd evenals vroeger berekend op grondslag van het verbruik, geconstateerd by net in Maart 1920 gehouden onderzoek en van de prijzen, genoteerd in den loop van eerstgenoemde maand.

Voor zoover het betrekking heeft op de totale kosten van het levensonderhoud, bedraagt dit indexcijfer over December 1924 84,6 vergeleken met Maart 1920 - 100, of een daling van 15,4 pCt. beneden het peil van Maart 1920. Voor September 1924 bedroeg het cijfer 82,5, zoodat sedert de vorige driemaandelijksche berekening een stijging is waar te nemen, en wel met 2,1 op 82,5 of 2,5 pCt. Sedert September 1920, toen de duurte het hoogste punt bereikt'had met een indexcijfer van 106,8 op de basis van Maart 1920 = 100, is de dalinathans 20,8 pCt., tegen 22,7 pCt. in September 1924.

, Voor ^ v<>eding afzonderlijk is de daling sedert Maart 1920 in December 1924 16,4 pCt. tegen 20,1 pCt. in September 1924. Sedert laatstgenoemde maand heelt zich dus een stijging' voorgedaan van 4,6 pCt.

Voor een groot gedeelte is deze stijging toe te schrijven niet aan prijsverhoogingen, welke zich na September 1924 zouden hebben voorgedaan doch aan het feit, reeds vermeld in de vorige publicatie 2), dat de in September op een aantal artikelen geconstateerde prijsverhoogingen in het indexcijfer over genoemde maand slechts gedeeltelijk tot uiting kwamen, omdat deze verhoogingen eerst geleidelijk in den loop der maand intraden en dus nog niet voor ile berekeningen over de volle maand konden worden meegeteld. Deze artikelen zijn. brood, melk, eieren, bevroren rundvleesch en natuurboter. Thans dragen zij voor hun volle gewicht bij in de hoogte van het indexcijfer en komen

(Vervolg op blz. 53.)

Indexcijfers van de totale kosten van het levensonderhoud voor arbeidersgezinnen te Amsterdam in de jaren 1911—December 1924, berekend door aansluiting van de op grondslag van de levenswijze in . »r , Maa'Tt 192p vastgestelde cijfers aan die op grondslag van de levenswijze in 1911.3i

„ reS ,CeSi °flt, ■ V'S " (amtlles ouvrières d Amsterdam dans les années 1911 -déeembre 1924 calcules par rapprochement des indices établis sur la base de la manière de vivre en mars 1920 de ceux établis sur

1.(1. nriftfl rip. In. m>/-/■wi&ro tlo m'iw» /w* mi i \

Berekende indexcijfers, de

Indexcijfers, Indexcijfers stijging of daling vastgesteld op

vastgesteld op grond- vastgesteld op grond- g™ndslag van de levenswijze

slag van de slag van de "? Maart 1920 toegepast op levenswijze in 1911 en levenswijze en van het fet T00r dezelfde maand

MAANDEN' van prijzenniveau pnjzonniveau in vastgesteldo indexcijfer van de

(M ... ' in 1911/1913. Maart 1920. eerste kolom.

(Nombres-indices (Nombres-indices (Nombres-indices calcules, les établis sur la base de la établis sur la base de la fluctuations constatées sur

manière de viwe en manière de vivre et e e 'a rnanière de vivres

1911 et du niveau des du niveau des prix en ^ mars 1920 étant appliquées

pnx en 191111913.) mars 1920) ' a 1 mAvse étaUi Pour 'e

merrn mois, figurant dans la première colonne.)

1911/1913 ioo

Febr./Maart (févr.\mars) 1917. 132,3

Augustus (aoüt) 1917. . . . 141 s

Febr./Maart (févr.lmars) 1918. 165,0

Aug./Sept. (aoüilsept.) 1918 . 183,0

Nov./Dec. (nov./déc.) 1918 . . 1770

Maart (mars) 1919 jWs

Juni (juin) 1919 1943

September (sept). 1919 . . . 1931

December (déc.) 1919 .... 204 8

Maart (mars) 1920 213J . . . . 100 9107

Juni (juin) 1920 {^4

September (sept.) 1920 . . . ira'a So'o

December (déc.) 1920. . . {52 228-8

Maart (mars) 1921 ^'o

Juni (juin) 1921 fiTl o!Sv,

September (sept.) 1921 . . . <a%

December (déc.) 1921... . ïïï??

Maart (mars) 1922 oo's :

Juni (juin) 1922. ™,9

September (septembre) 1922 . qi'o

December (déc.) 1922.... «25 iLjsï

Maart (mars) 1923 an'7 Vnnt

Juni (juin) 1923 8i o

September (sept.) 1923 .... «10

December (déc.) 1923.... 8s'l 177 k

Maart (mars) 1924 go'c

Juni (juin) 1924 ™1

September (septembre) 1924 . ao'5 tAX'S

December (déc.) 1924 .... j 81|6 [^,'g

.®,bii™:rStatistiek der gemeent* Amsterdam-zi~

2) Zie afl. 10, 1924, bladz. 1186 e.v.

3) Zie de toelichting op blz. 695 van afl. 7, 1922.