is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 1, 28-02-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Faillissementen. (Faillites.)

p e e i o d e.

Canada. (Canada.)

Denemarken. (Danemark.)

Duitschland. (Allemagne.)

Finland. (Finlande.)

Italië. {Italië.)

Nederland. (Pays-Bas.)

Noorwegen. (Norvège.)

Tsjech oSlowakije.

(TchécoSlovaquie.)

Yer. Staten (Etats-Unis,

Zweden. (Suède.)

Zwitserland. (Suisse.)

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) I (8) | (9) | (10) | (11)

Brad- Faillisse- „Gesch&fts-

street. Dun. menten. aufsicht".

1913 . . 152 143 28 745 (tf) 40 616 153 33 1336 356 209

iqiq 52 63 12 (b) 85 6 (e) 49 91 16 538 197 /I

Maand- ' g0 90 21 (c 110 13 e 53 124 32 740 213 79

gemiddel- }T ' ' igs 204 59 256 22 e 149 189 86 32 1638 457 56

den. )]%&■■ 265 307 &5 82 30 297 284 80 239 1973 388 57

1923 ! ! 276 (o) 47 (a) 22 34 (a) 474 351 (a) 74 (a) 303 1560 (a) 289 (o) 46 (a)

1924. Januari ... 276 35 29 34 597 401 83 243 2108 275 58

Ffihmari 289 50 46 41 614 343 <4 ^47 1/oü Zco 40

Maart ' ' Ê6 45 58 58 658 357 107 223 1817 281 44

Inril • ' ' ' Ï66 45 139 52 523 346 80 192 1707 265 40

Mei ' ' ' ' 177 48 326 59 722 356 87 234 1816 278 52

Juni HO 42 586 1230 46 656 359 59 194 1607 240 48

140 43 1125 973 41 642 339 68 179 1615 2/9 52

Aueóstus' ' * 128 48 895 484 25 565 334 60 171 1620 222 35

September ' ' 152 48 850 301 536 399 63 169 1306 254 § 32

Octt : : 183 47 752 265 643 424 65 202 1696 288 g 00

November . . 48 621 219 522 353 61 194 279 § 23

December . . 352 § 52 223

In het Bulletin Mensuel de Statistieke, vol. V, 1924, no. 10 zijn een aantal bijzonderheden opgenomen omtrent de methoden, welke in de verschillende landen gevolgd worden bij het samenstellen der faillissements-statistieken. Het overzicht is opgesteld naar aanleiding van de antwoorden, welke de verschillende Bureaux voor de Statistiek op een viertal vragen van den Volkenbond inzonden.

(1) Canada (Jaarcijfers uit: Annuaire du Canada; Maandcijfers uit: Monthly Bulletin of Statistics van den Volkenbond).

(2) Denemarken (Jaarcijfers uit: Statist. Aarbog; Maandcijfers uit: Opgaven van het Dep. van Statistiek van Denemarken).

(3) Duitschland (Jaarcijfers uit: Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs; Maandcijfers uit: Wirtschaft und Statistik. De bepalingen omtrent het instituut „Geschaftsaufsicht", dat ten doel heeft faillissementen te voorkomen, zijn naar aanleiding van de misbruiken, waartoe zij aanleiding gaven, in Juni ingrijpend veranderd, vooral wat betreft de gevallen waarin en den termijn waarvoor het toezicht kan worden ingesteld).

(4) Finland (Jaarcijfers uit: Monthly Bulletin of Statistics van den Volkenbond; Maandcijfers uit: Opgaven van het Statistisch Centraal Bureau van Finland).

(5) Italië (Jaarcyfers en Maandcijfers uit: Opgaven van het Statistisch Bureau van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Milaan). .

(ö) Nederland (Jaarcijfers uit: Faillissementsstatistieken van Nederland, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek; Maandcijfers uit: Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek).

(7) Noorwegen (Jaarcijfers uit: Statist. Aarbok for Kongerige Norge; Maandcijfers uit: Statistiske Meddelelser, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek van Noorwegen).

(8) Tsjecho-Slowakye (Jaarcijfers en Maandcijfers uit: Monthly Bulletin of Statistics van den Volkenbond).

(9) Vereenigde Staten (Jaarcijfers uit: Statist. Abstract of thö United States; Maandcijfers uit: Federal Reserve Bulletin [alleen handelsfaillissementen]). g

(10) Zweden (Jaarcijfers uit: Statist. Arsbok för Sverige; Maandcijfers uit: Opgaven van het Centraal Bureau voor de Statistiek van Zweden). _ , , , , _ ,

(11) Zwitserland (Jaarcijfers uit: Statist. Jahrbuch derSchweiz, Maandcijfers uit: Monthly Bulletin of Statistics van den Volken-

h°nfci) Jaarcijfer uit de bron bij de Maandcijfers genoemd. (Donnet annuelle de la smree nommée pour les données mensuelles.)

(6) Gemiddelde van de eerste 9 maanden van 1919. (Moymrw des 9 premiers mois de 1919.) t

(c) Gemiddelde van de laatste 3 maanden van 1919 en hel volle jaar 1920. (Moyenne des 3 derniers mois de 1919 et de l annet

192°(d) Maandgemiddelde van do jaren 1909-1913. (Moyenne mensuelle des anne'es 1909—1913.) o

(e) Overgenomen uit: Statistisk Arsbok för Finland. (Source■

„Statistisk Arsbok för Finland".) .

§ Voorloopige opgaven. (Données provisoir es.)

BUITENLAND.

(ETRANGER.)

Arbeidsmarkt.

(Revue du travail.)

Duitschland. (Allemagne.) November 1924. Over het algemeen onderging de stand der arbeidsmarkt weinig verandering. Alleen voor den landbonw, de steenfabricage, het grondwerk en de bouwbedrijven trad een merkbare achteruitgang in. Daartegenover stond in enkele bedrijven eenige verlevendiging in verband met het Kerstfeest o.m. voor de textielfabricage, de houtindustrie, de lederfabrieken, de papierfabricage en de drukkerijen.

Blijkens de berichten van 5 226 ziekenkassen waren er op 1 November

i) Heichs-Arbeitsblatt van 24 December 1924 en 1 Januari 1925.