is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 2, 28-03-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

economische ontwikkeling' van Oostenrijk gaat het nog- allerminst naar -weiiscli. Om een gunstigen toestand waar te nemen moet men zich richten naar andere werelddeelen; in een bijzondere voorspoedige positie schijnt Australië, waai als gevolg van de liooge wol- en graanprijzen veel verdiend is.

Arbeidsmarkt, werkloosheid. In het meereirdeel der landen in 1924 niinder ongimstigc werkloozencijfers dan in 1923. De toestand m Bul^ohland ingeland en Aaneriba in het 4e kwartaal 1924. Ondersteuning van zeehelden m Duiteohlaiid. Wet op d werkloosheidsverzekering en verordening op de arbeïdsbemiïddelmg in Zwitserland.

Nu voor nagenoeg alle maanden van 1924 de werkloozencijfers hekend zijn, kan worden nagegaan, hoe de werkloosheid in genoemd jaar zich verhield tol die in 1923. In groote trekken gezien, vertoonde het meerendeel der landen, waaromtrent gegevens beschikbaar zijn, in 1924 doorgaans minder ongunstige werkloozencijfers dan in 1923. Onder de landen, waar de stand der arbeidsmarkt in 1924 ongunstiger was, is Duitschland, dat in verband met het eind 19 begonnen saneeringsproces, zijn werkloosheid zag toenemen, aanvankelijk zells in belangrijke mate. In de eerste drie maanden van 1924 waren de werkloozenpercentages nog zeer hoog, maar toch reeds iets minder ongunstig dan m het voorafgaande driemaandelijksche tijdvak. Daarna trad snel verbetering , maar de cijfers bleven tot in September hooger dan die van het viorige jaar. In het 4e kwartaal stonden zij, daar de verbetering aanhield, uitteraard een heel stuk beneden de zeer ongunstige cijfers van het 4e kwartaal van im Behalve in Duitschland, was ook in België, Finland, Hongarije, Australic en Canada de werkloosheid in 1924 in het algemeen grooter dan in 1923. U.ver het geheel gunstiger daarentegen dan in 1923 waren in 1924, voor zoover wa na te gaan, de cijfers in Denemarken, Engeland, Italië, Frankrijk, ï^ederland, Noorwegen, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Zweden en Zwitserland. ,) n ostenrijk, welk land onder ernstige financiëele en economische moeilijkheden gebukt gaat, nam de werkloosheid in het laatste kwartaal van 19^4 111 s ïjgenc e

Omtrent den toestand in Duitschland meldt het Reichs-Arbeitsblatt, dat de gunstige ontwikkeling der bedrijvigheid, die viel waar te nemen, ook in October en November merkbaar bleef. In laatstgenoemde maand tiad vooi werken in de openlucht, n.1. in den landbouw, de steenfabricage, het grondwerk en de bouwbedrijven achteruitgang in. Daartegenover stond in enkele bedrijven eenige verlevendiging- in verband met het Kerstfeest, 0.111. voor de textielfabricage, de houtindustrie, de lederfahrieken, de papierfabricage en de drukkerijen. De omvang der werkloosheid blijkt uit de volgende percentages.

1923. 1924. 1923- 192i:

Januari 4,2 26,5 f "i\ '\ 12 4

Februari 5,2 25,1 Augustus 6,3 rJ

Maart 5,6 16,6 September 9,9 10,o

April ! : 710 10,4 October 19,1 8, \

Mei 6,2 8,6 November 23,4 V_S

juni 4.1 10,5 December

In Engeland was de stand der arbeidsmarkt in 1924 over het geheel iets beter dan in 1923, gelijk uit de volgende werkloozenpercentages kan blijken.

1923. 1924. 193S- 19Zi'

Januari 12,7 11,9 Juli 11,6 35

Februari 11,8 10,7 Augustus 11,8 j6,(

Maart ... Hl 99 September 11,7 10,8

AprH 10.9 9,7 October 11,7

Mei 10.7 9,5 November 11,6

Juni. ....... H,3 9,4 December 10,7 10,9

Terwijl in de eerste helft van 1924 de stand der werkloosheid ten opzichte van 1923 geleidelijk verbetert, valt in de tweede helft weer eenige teruggang waar te nemen, naardien de verschillen met 1923 van maand tot maand kleiner worden en het Deeeniber-cijfer van 1924 dat van dezelfde maand van 1922 zelis overtreft. De Engelsche Labour-Gazette maakte dan ook de opmerking, dat na Juni een aanzienlijke achteruitgang- intrad voor eenige der voornaamste bedrijven w.o. de winning van kolen en ijzererts, de ijzer- en staalindustrie, de fabricage van wollen stoffen en gebreide goederen en de kleedingbedrijveii. Tegen Kerstmis kwam er meer te doen. Daarna volgde de gewone seizoenslapte In de Vereen igde Staten van Amerika was de toestand in 191,4

1) Voor sommige van deze landen zyn nog niet voor alle maanaen van «« —

schikbaar.