is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 2, 28-03-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Personeel.

———————___—BUUCCI.

± 15 Sept. 1923. ± 15 Sept. 1922. j ± 15 Sept. 1921. ± 15 Sept. 1920.

Aantal ondernemingen ..... 33 32 3g 31

Totaal personeel 3255 3 046 4010 4587

W.o. | werklieden e.d. 2 476 2 237 3 064 3 665

l overig personeel 779 809 946 öjg|

I mannen 2892 2 711 3605 3 945

1 vrouwen 363 335

f personen 18 jaar en ouder . 2 685 2 474 qynq aaiK

t personen beneden 18 jaar . 570 572 807 1 272

Machine-installatie op 31 December 1933.

(Installation mécanique au SI dêcembre 192S.)

fi7niS ®n^e™emin.gei1. dat gebruik maakte van mechanische kracht ... 33 (Jyomore d entrennses emnlnnnnt ,,ne force motrice mécanique quelconque.) ....

Aantal ondernemingen, waarop „

de one-avfin trezanienlyk

KRACH TWERKTUIGEN. betrekking hebben. Aantal. vermogen in P.K.

(.Machines motrices.) (Nombre d'enlre- * (Puissance

prises auxquelles en ^ chwaux se rapportent vapeur.) les renseignements.)

~ 1 2 "" 3 4

Elèc?romottorS,IfaChineS en stoomturbines * 3 310

l: yilSJui-teni sedi'even door gekocliten stroom 32 1350 1!Un

• uitsluitend gedreven door stroom van eigen dynamo's . . * 34 146

Totaal primair vermogen ... 33 _ 5150

op 31 December 1922 32 _ 4767

" '• 34 _ 4 647

" 31 •' 1920 81 - 3780

Grondvraagstuk.

(Problèmes fonciers.)

De uitkomsten van een aantal landbouwbedrijven in Noord-Brabant.

(Les résultats de plusieurs fermes en Brabant-Septentrional.)

,^en, verv°ljp °P het in afl. 12, 1924, op blz. 1430 gepubliceerde overzicht omtrent de uitkomsten van een aantal landbouwbedrijven in Groningen en friesland, volgt hieronder een gelijksoortig overzicht omtrent de gemiddelde uitkomsten over het boekjaar 1 Mei 1923-1924 van bij de Vereeniging voor landbouwboekhouding vanwege de Noord-Brabantsche Maatschappij van ^"^^^Liandbouw aangesloten bedrijven. J)

. Totale oppervl. dier ~

§ bedrijven. -g Onkosten gem. per H.A. voor: „ <3 0 ^

»•„„ tiis — ih -J—* : té iï

EH. der jk.S[£ . R §£R g o £ | ® d . §| b -§|m 1 ft

Gemeenten. - ,S g°g I 2°' 1 *§ ®<2f S > § S. ||™ §2

P 3 . H fl CÖ O 3 «S , ha 5 +S O iS S

7T\J o * I 1 £ I 3 § * £ 6 h la

■ ?66kr~ i— — — 1 N Z I ° a

: "felipp! S' w TOÏ WMT Sf' lÉi

|28 873.07.04 271.32.1S; 1144.39.22

vor„-T!ierbij n0i?,opg<ïmerkt' dat onder „arbeidsloon" niet begrepen is vergoeding

derer, i- ? Van ? r 2>elf- Loon voor in het b«lrüf werkende inwonende kinn is m rekening gebracht naar gelang van den leeftijd unet f 200—f 700 —

in refcLi Bedrijfskosten" bevat kosten van afschrijving op' landbouw-

rekenmg gebracht, hetgeen wend aangekocht.

^erkt^i^010111 .r\r!d('r,U bedrijfskosten" bevat kosten van afschrijving op landbouwkleinJ1' ' 0.?derlMmd ^werktuigen en aanschaffing van kleinere gereedschappen, e reparaties aan bedrijfsgebouwen enz.

') Alg. Ned. Landbouwbond, 7 Febr. 1925.