is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 2, 28-03-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderstaande staat geeft een overzicht van de werkloosheidscijfers, welke nopens georganiseerde arbeiders, leden van werkloozenkassen of op andere wijze tegen werkloosheid verzekerde personen in de verschillende landen worden gepubliceerd en wel in de jaren 1920, 1921, 1922, 1923 en 1924 (maandgemiddelden) en in de laatste zes maanden en de overeenkomstige maanden van het voorgaande jaar, voor zoover bekend. Volledigheidshalve zijn toegevoegd de bij het Bureau bekende werkloozencijfers voor Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Oostenrijk, Polen, Tsjecho-Slowakije en Zwitserland, welke het totale aantal werkloozen aangeven op het eind van elke maand, zooals deze worden gepubliceerd door de officieele statistiek.

Werkloosheid.

(Chömaae.)

a __ Aantal leden (X 1000) van vakorganisaties of werkloozenkassen of wettelijk tegen werkloosheid verzekerde personon, waarop het werkloosheidscijfer betrekking heeft. (Nombre des membres des syndicats ouvriers ou

des caissès-chómage et personnes assurées] auxqnels le chiffre du chömage se rapporte.)

JAREN b. = percentage werkloozen. (Chómeurs en pourcents.)

EN ,

MAANDEN. Austra- Dene- Duitsch- Gr.-Britannië en Ierland. Honga- Neder- Noor- j

(Anw.Pt lië België. r. marken. land. {Qrande-Bretagne et Irl.) rije.') land. 4) wogen. Zweden-

et mois.) (.Austra■ (Belgique.) an ' (Dane- (Alle- Verzeke- IVakorgani-l (Hon- (Nor- (Sue

lie.) mark.) magne.) ringswet. | saties. I gvw.) Bas.) vege.)

—iaTl bT~" a. b. "iTTFI 1 b. ~aT~ | b. | a. | b. j a. j b. a. | b. j a. | b. 3) I a. [ b. [ a. | _k.

1920 . 342 6,2 3561) 9,21) 191 5,05 286 6,1 5215 8,8 2) — — 1567 2,4 — — 400 7,2 46 2,3 130 6A

1921 362 11 2 - - 187 12 66 289 19,7 5777 2,8 2) 12083 13,0 1429 15,3 - - 393 10,9 47 17,3 149 26,6 1922' ' ' 708 6,4 10,6 259 19,3 6218 1.5 2) 11872 14,4 1340 15,4 - - 344 12,6 35 17,1 134 22| 1903' ' ' 654 2 7 257 12,7 5464 9,6 2) 11500 11,6 1167 11,5 - - 299 10,4 34 10,7 140 12,» 1904 * — — 259 10 6 11500 10,5 1042 8,1 -- - 195 10,J

1923 Au*£• - - 650 1,9 153 2,2 255 8,0 5005 6,3 11503 11.8 1150 11,4 11 5,3 279 12,9 33 6,8 126 8,< Sent 380 7 4 652 1 5 151 2,0 255 7,7 5055 9,9 11503 11,7 1149 11,3 13 6,6 281 11,6 33 7,6 136 8, Oot" - - 656 1 9 157 4 8 250 8 0 4812 19,1 11503 11,7 11-55 ïofc 13 6,5 280 11,- 33 8,6 136 8,9 No, ' - _ 657 2,7 153 6 2 249 12,1 4755 23,4 11503 11,5 1149 10,5 15 8,1 280 11,3 33 9,5 133 9,1 Dec ' 366 6,2 657 3 6 162 7.2 256| 19,6 4643 28,'' 11503 10,7 1140 9,7 15 9,1 277 |]5,9 33 14,0 133 14,J

1924 Jan' ' - - 658 3 8 156 7,5 247,210 4.365 26,5 11503 11,9 1127 8,9 18 10,3 271 22,4 - 13,5 180 13,| A °; ' _ _ 648 31 155 6,5 2621 5,4 3381 12,4 11500 10,66) 978 7,98) 29 15,0 271 7,8 - 4,8 192 M Sept ' 404 9,5 650 3 0 154 5 9 262 5,5[ 3450 10,5 11500,10,86) 977 8,66) 26 13,5 253 8,9 - 5,8 198 7, Oef ' - - 642 2 9 149 6,8 260 6 5 3429 8 4 11500 11,1 969 8,7 - - 252 8,8 - 7,8 206 8, Nov - - 615 3 8 154 9,7 260 8,6 3461 7,3 116C0 11,0 980 8,6 - - |254 11,- - 8,8 202 10,8 Dec" - - - - 158 116 260 13,21 3483 8,1 11500 10,9 964 9,2 — | — i,271 12,9 - - 210 15,»

1925. Jan. ! 261! 16,3| 11514 11,5 936 9,0 i - 270 jl5,l

* Deze cijfers voor Nederland (uitgezonderd de jaarcijfers) hebben uitsluitend betrekking op de tegen werkloosheid verzekerde arbeiders Voor de volledige gegevens betreffende de werkloosheid in Nederland zie blz. 199 van deze aflevering. (Les chiffres pour les PayfrWtsjü Vexceptim des chiffres annuels) se rapportent seulement aux ouvriers asmrés; pour les données comptètes relatives au chömage aux Pays-Bas w \ p. 199 de la présente livraison.)

Estland. jujj .... 528 1923. October. . . 619 1924. Juli .... 1372 1924. October. . .

' Augustus. . 507 November. . 926 Augustus. . 1173 November. .

September . 597 December. . 821 September . 957 December. . *>■]

Finland ^ ^ ^ ^ 0ctober _ 8S6 1924. Juii .... 532 1924. October . .

Augustus. . 623 November . 1085 Augustus. . 845 November . "fa

September . 676 December. . 779 September . 1186 December. . 1

Frankrijk. (Ondersteunde werkloozen.) . ... , g3?

1923. April . . . 1355 1923. Augustus. . 1580 1924. April . . . 9<3 1924. Augustus. . al

Mei . . . 1104 September. . 537 Mei .... 311 September .

Juni. ... 1018 October. . . 492 Juni. . . . 698 October. • • 41®

juli .... 1633 November. 499 Juli .... 450 November. .

Italië. 183144 1923. October. . . 199694 1924. Juli .... 117 963 1924. October. . .

Augustus. . 178 612 November. . 225093 Augustus. . 118955 November. .

September . 180 634 December. . 258-580 September . 115 590 December. . l°u

Letland. september . 2 106 1922. December. . 5 720 1923. September. . 884 1923. December. . V$

October. . . 2 601 1923. Januari. . . 7176 October. . . 1227 1924. Januari. . .

November. . 4866 Februari . . 6 775 November. . 2194

Oostenrijk. (Ondersteunde werkloozen.) ggOf,

1923 Juli .... 87155 192-3. October. . . 7o810 1924. Juli . . . . 66 457 1924. October. . . mK

Augustus. . 83891 November. . 79289 Augustus. . 74191 November. .

September . 78 787 December. . 98 050 September . 77550 December. .

polen. Januarj. . . 67 581 1924. April . . . 109 531 1924. Juli . . . . 137 830 1924. October. . •

Februari . . 100 530 Mei ... . 94 600 Augustus. . 152390 November. .

Maart . . . 110 737 Juni .... 97 870 September . 165440

Tsjechoslowa je 246 616 1923. September . 210 535 1924. Juni .... 87 027 1924. September •

Juli . . . 216 720 October. . . 176333 Juli .... 79 036 October. . • i90

Augustus. . 198121 November. . 177367 Augustus. . 78744 November. •

Zwitserland. ^ ^ 22722 1923. October. . . 24 013 1924. Juli .... 8 235 8) 1924. October. . •

'Augustus. . 22554 November. . 27029 Augustus. . 8737 8) November. •

September. . 22 830 Decembor . . 26 873 September. . 8 718 8) December . ■ 1

1) Gemiddolde der maanden September—December 1920. (Moyenne des mois de septembre—decembre 192U.)

2) liet gemiddeld indexcijfer der werkloosheid bedraagt voor 1920, 1921, 1922 en 1923 resp. 2,3, 1,8, 0,8 en 8,1. (Les norm"

moyens pour 1920, 1921, 1922 et 1923 sont respectivement 2,3, 1,8, 0,8 et 8.1.) 3) Herzien cijfer. (Chiffre revise.) j JU

4) Het gemiddeld indexcijfer der werkloosheid bedraagt voor 1920 5,8, voor 1921 9,-. voor 1922 11,-, voor 1923 11,2; dat van j'anrf

en Aug. 1923 resp. 8,2 9,4, en 9,7, dat van Juni, Juli en Aug. 1924 resp. 5,0, 6,1 en 6,7. (Le nombre-indice moyen du chömage est vou et ft 19-20 5,8 pour l'anne'e 1921 9,- pour l'année 1922 11,-, pour l'annëe 1923 11,2; celui pour les mois de juin, juillet et aout 192d «,a, • respectivemev.t, celui pour les mois de juin, juillet et aout /92-1 5,0, 6,1 et 6,7 respectiv&ment.)

6) Exclusief de bouwvakken en pottenbakkerijen. (Exclusif le britiment et les poteries.) . , ,

7) Betreft alleen de soc. democratische vakorganisaties. (Les chiffres se rapportent aux syndicats ouvriers democrates-socialistes.)

8) Aantal werkzoekenden bij de arbeidsbeurzen. (Demandes d'emploi des offices de placement.)