is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 2, 28-03-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arbeidsvoorwaarden. (Conditions du travail.)

Eenïg-e geg-evens betreffende het loon in een aantal landen.

(Quelgues données concernant les salaires dans guelgues pays.)

- ——

Loonen. (Salaires.)

Metaalnijverheid. (Industrie des métaux.)

Smeden en

„ , ,, _ , machine- Ongeschoolden

Geschoolden. Ongeschoolden. Elecl riciens. arbeiders. (handlangors).

(immers gualif.) (Ouvriers non-qual.) (Electridens.) (Forgerons et (Ouvriers

ouwiers métal- non-qualifie's.) lurgisies.)

MAAN- ' • '

DEN. Duitschland. 1) (Allemagne.) Denemarken. 2) (Danemark.)

(Kopenhagen). (Copenhague.)

I. weekloon volgens coll. arbeids- " ' — ~

overeenk. 6) (Sal. par sem. selon la conv. Tr, , /r. , .

coll. du travail.) L Gemiddeld uurloon. (Salaire paye par heure.) II. Verhoudingscijfers. (Ghiffres IL Verhoudingscijfers. (Chiffres indices.) indices.)

Geschoolden. (Ouvr. qual.)

Geoefenden. (Ouvr. ex.)

Ongeschoolden. (Ouvr. non-q.)

Totaal. (Total.)

Nederland. 3) (Pays-Bas.)

I. Gem. weekink. (Sal, payé par semaine.) II. Verhoud.cijf. voor alle werkl. te zamen. (Ch. ind.

11. tnus l.fis ntiavr \

Onge-

Geschoolden. schoolden.

(Ouvr. qualif.) (Ouvr. A1, i

non-qual.) A1Ie beroepen

. 1 L_ te zamen.

-p. . Hand- (Tous les métiers.)

Draaiers. laneers (Tournems.) (Manêuwes.)

Ver. St. v, O o s t e n r ij k. 4) (Autriche.) 0 r- ^ (s t a d (W e e n e n). (Vienne.) (Etats-Unis, Ville de New- York.)

Weekloon.

(Solaire payé par semaine.)

Kr.

i. weekloon w

volgens C. A. (Salaire Weekl- 7J

par sem.. selon la (Salpayep. sem.) conv. coll. du travail.) .~er .C1J ,ers\ II.yerh.cflf.(gA.»«d.) '•Chlf>res »^.)

Juli 1922. ! || .

Aug. | l 255 iqq oii fic qrt-t j 26,38 185 Juillet 1922.

Sept. | ZD0 1WZ 311 146 301 . 26,56 186 Aoüt „

Oct. .. j 34,72 30,30 26,28 239 451-TB" 227 712 11860 26,70 187 Sept. „

Del' " i I 160 249 193 313 145 299 27% 192 Nov. "

Jan. 1923. , 351840 206 208 10 740 27,92 195 Déc.

Feta. „ ; 1fio 9ii ion ,n, 1QQ oqr 884560 196032 10210 27,22 190 Janv. 1923..

Maart " ) 163 246 180 292 189 285 334 560 196 032 10210 26^17 183 Févr. „

April „ l 32,59 28 75 24 54 224 334 560 196 032 10210 28,02 196 Mars ,,

Mei l I 1B1 2i, 1S1 ono 9„K | ' ' , 351840 206 208 10 740 28 24 198 Avril

Juni | 243 181 293 189 2»6 377 760 221 472 11 535 29,15 204 Mai

Juli " K 407 040 243 634 1 2 692 28,89 202 Juin

Aug. " -Ifil 2,, 191 nat ,,n 9so fJ!7040 243 684 12 692 28>50 199 JuiU6t »

Sept. " S 2iJ 181 293 140 289 407 040 243 684 12 692 26^91 188 Aoüt

Oct. „ \ 3140 27 54 23 19 215 040 243 684 12 692 28,44 169 Sopt.

Nov. lfifi neji ios onn ,,, ' ' ' 407 040 243 684 12 692 27,64 193 Oct.

Dec f 300 143 295 407 040 243 6S4 12 892 29.60 207 Nov.

Jan.' 19'24. 27,35 0.75 22 21 0 91 I 432 000 283 200 14 750 29,36 - 205 Déc. „

Febr. 29 02 0 80 22 73 ()'()'' \ i0o nco 1sn _ „„„ 432 000 283 200 14 750 28,90 202 Janv. 1924.

Maart " 30;<>9 0 86 Ê'66 0 97 I ' 303 482 000 283 200 14 750 27i82 19' „

April „ 31,74 0,88 24^2 0^9 29,98 26,33 22,60 205 g2000 |3 200 14 750 29,42 206 Mars „

jimi ;; ;1 jfêg 1|? {-02 S888 11188 l!?i8 1$ i8i tilï11 ;

Juli " 34 91 0 96 2088 106 ' 432 000 283 200 14 750 29!08 203 "

sept'. : 1;!? !;8e Ulo l'ol 167 252 190 308 148 305 482 000 288 000 14 739 28^ 201 ™ ;;

ê. i:i I : -000 34°"° J"08 üs 192 er

Dec. ;; 4040 i:?? : ; 475000 340000 17708 g- :

I. Mrk.

II. 1913 = 1.

I. Mrk.

II. 1913 = 1.

I. öre.

II. 1914 = 100.

I. öre.

II. 1914 = 100.

I. öre.

II. 1914 = 100.

l-H C

§

a !

_ O c

S

c

~ II. 1910 = 100.

MOIS.

I. Kr.

II. 1914 = 1.

I. $.

II. Juni

(juin) 1914 =100

'3) Zie blz^ 1157 van afl.0!™!1" Ts'tatistlsche Nachrichten S nfL ^T&tod'ustrifi fZJe!)^ * ^ & ^ " V°°r mann6n 6n Tr0UW6n t0 2amen' (Total hommes et Bulletin 1924, no. 2. 6) y00r gehuwden met 2 kinderen jonger dan 14 jaar. (Pour les mariés

259