is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 3, 28-04-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemingen tot het uitvoeren van baggerwerken vergunning' verleend om tot en met 31 December 1925 door mannen, die werkzaam zijn bij het baggeren en bij het daarmede in direct verband staande verwerken van het zand, hoogstens 10 ulir per dag en 55 uur per week, bij reparatiewerk hoogstens 62 uur per week arbeid te laten verrichten.

Loonen in den landbouw te Uithuizermeeden. (Salaires dans 1'agriculture a Uithuizermeeden.) Door den heer Westerdijk is sedert 1911 jaarlijks uit de boekhouding zijner boerderij nagegaan, hetgeen een los-vaste arbeider in dagloon en stukwerk werkelijk heeft verdiend. Een raming was bierbij dus niet noodig. Gekozen is een arbeider, die geen verzuim had wegens ziekte of anderszins en ieder jaar vrijwel hetzelfde werk verricht. Het jaarloon in de verschillende jaren volgt hieronder.

Jaarloon Jaarloon

in gld. in} gld.

1911 457,77 1918 1082,29

1912 495,115 1919 1264,63

1918 535,99 1920 1270,76

1914 571,625 1921 1230,64

1915 619,12 1922 1125,671)

1916 798,16 1923 1058,15

1917 853,20 1924 1011,34

l) De eigenlijke verdienste bedroeg'f 1020,17; tengevolge van een staking werd een bedrag van f 105,50 gemist.

Collectieve arbeidsovereenkomsten.

(Conventions collectives de travail.)

De onderhandelingen over het vernieuwen van de landelijke collectieve arbeidsovereenkomst in de bouwbedrijven, welke overeenkomst reeds vanaf 1920 bestond en 1 Maart j.1. geëindigd is, hebben partijen niet tot overeenstemming kunnen brengen zoodat thans — op het contract voor de Provincie Friesland en eenige plaatselijke overeenkomsten na — een contractloos tijdperk is aangebroken.

Een dergelijke toestand is ook in het schildersbedrijf ingetreden, alwaar het landelijk contract reeds vanaf 1919 gold. Getracht zal worden om plaatselijk te komen tot regeling der arbeidsvoorwaarden.

Blijkens de bij bet Bureau ingekomen contracten voor het baggerbedrijf in Nederland en voor het bloembollenbedrijf in Noord- en Zuidholland zijn de loonen verhoogd met resp. f 1,50 en f 2per week. Met 1 cent per uur is bet loon verder verhoogd blijkens de overeenkomsten voor de metaalindustrie te Velsen en voor de exportslachterijenteOss.

Het contract voor de Israëlitiesche bakker ij en te Amsterdam is, behoudens eenige wijzigingen, welke echter 'geen betrekking hebben op het loon, voor 1 jaar vernieuwd. Ongewijzigd verlengd zijn een tweetal andere contracten, n.1. voor het haringpakkers- en z.g. d r o g e-k uipersbedrijf te IJmuiden en bet contract voor het kantoorpersoneel van het N.V.V. en de daarbij aangesloten vakbonden.

In het afgeloopen tijdvak werd tevens aan het Bureau toegezonden het na staking te IJ m u i d e n tot stand gekomen contract voor de schepelingen ter trawlvisscherij. Volgens deze overeenkomst zal aan alle opvarenden, met uitzondering van den schipper, boven het loon een premie van f 5,— worden betaald na iedere maand onafgebroken dienstverband bij dezelfde reederij. De loonen bestaan uit een vast bedrag per maand (voor den schipper een garantieloon per jaar),en voorts uit bepaalde percentages van de besommingen.

Tenslotte zij nog vermeld dat de Ned. R.-K. Fabrieksarbeidersbond „St. Willibrordus" in de plaats is getreden van den Ned. R.-K. Lederbewerkersbond als contractant bij de landelijke collectieve arbeidsovereenkomst voor de m achinale schoenindustrie.