is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 4, 30-05-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*»17 '**'■ ^ <■« M. »p <i.

werdN«d285 hH J.or.dffll>wanneer deze voorschriften in werking treden Alleen

X™r^^:,r^r»su?e "°od,e: * -ie »«-'i ~ c

Zweden.

(Suêde.)

I)e pensioenverzekering der zeelieden. 3)

(La retraite des marins.)

i» ESÏK ïaffiSflT'.dit in' I'ebn""'1 1923 —'insedlMd«

woO1? V€jb,and ^ ihet minder regelmatige dienstverband ©n de bijzondere arheiidsvnmwaarden der zeelieden kan deze categorie werknemers moeilik h« /T»

' D lerz°kerd™ ^ïnisXiTpensLirvoTr de SS

,,alerq™,nB

s =?r ïxxzzzüiz ïïïs ïiBKsa:^

van de maandloonen met een) minimum van 2 kronen per VZ f 1/2/0t

d om sp e n s i o e n hebben zij, die 59 jaar oud zifn enmfnltens 150mtnden in<£n bf trekking waren, welke verzekeringsplicht meebracht; recht op inivali diteitsnen si o en hebben z,j, die buiten hun schuld hun arbeidsvermogen geheel of gedeeltelifk

Pc rro^naT/naïefr 12 Z°°danige ^trekki^ werkzaamwSet

uitgekeerd* aaü^rocMwe^ van vwzekerden^ zoolang ^ij^mgehu^d\l^ven ^en aannaderen

drTg^e£sfortebpremTes!5 ^ ^ ffr°°tte d6r PensioeMn is afhankelijk van het be-

In opdracht van de Regeering bracht „Socialstyrelsen" op 31 Januari i 1 advies uit over dit voorstel met de volgende opmerkingen.

Ofschoon Socialstyrelsen een afzonderlijke verzekering voor zeelieden niet beslist noodzakelijk acht, kan het hierin toch met de commissie meegaan, doch het wenschTt^

11^™^!wlTan S !,6 kost6n dei1 band met de algemeene verzekering te behouden

Het college Z|0u daarom de premies voor de zeeliedenvereeniging willen doen stoten fa de kas der algemeene verzekeringen, dn welk verband het tevens wenscheiyk Wdf«? vL™ mlnimum-Premie voor de verzekering der zeelieden van 2 kronen te brentrenoD V VnnhtI>Br maa ' minimum, dat voor de algemeene verzekering is vastgesteld voldoend^T^f vr"n van ,001^ieel' dat er in dezen tijd van noodzakelijke bezuiniging geen

SSÈsSwWn *°'V" S1™:

zekerden (ide neltt der kosten), de werkgevers (1/4 deel) en het Riik C1/* deeil)

Socialstyrelsen acht de bepaling, dat allen aan boord van schepen werkzaam verplicht zyn aan de verzekering deel te nemen, te ruim genomen. Ten opzichte vanTenlesheeren, die gewoonlyk slechts tijdelijk op een schip werkzaam zijn en voor wien de ve? zekering waarSOh«nl«k noo,it vruchten zal afwerpen, noemt zij den eisch Zbniukln verband met de afsluiting van internationale overeenkomsten zon de mogelijkheid open gesteld moeten worden om ook andere dan Zweedsche onderdanen in de ve?zekerin- op te nemen. Wellicht ware een regeling te treffen, waarbij aan buitenlander ^ som ulteekeerd' ia waard* overeenkomend met de kapitaalwaarde van hS

jJt>JLL'ö loeii.

i) Sociala Meddelanden, 1925, no. 3, blz. 201.