is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 4, 30-05-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s.e en, waar dat zonder bezwaar zou kunnen geschieden. Volorts verklaarde jj de inbeslagneming van voor den bewoner overbodige gedeelten van aroote f"s;, inkwartiering) niet langer noodzakelijk in gemeenten,"waar oldoende aanbod van gemeubileerde kamers bestond, zoodat de bevoegdheden der huurcommissies op dit punt beknot zouden kunnen worden.

, f<;ln(Ile Yfu 1924 011 in den aanvang van 1925 werden dan ook inderwl bovenbedoelde wetten voor wat betreft gemeubileerde kamers, opgeheven m Beieren, Wurtemberg, Thuringen, Hessen, Oldenburg, Bremen, Lippedus611 6H f Ck' veJhuurders van gemeubelde kamers werden ^ m voortr;l1! zelf weder den huurprijs vast te stellen, de huur —

met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften van het Burgerlijk

echter W ,Z,ie .fë/en: l™-1» alle ^noemde landen, behalve Beieren, bleef echter het overheidstoezicht bestaan voor gemeubileerde kamers, welke verleerd" Zrt ff eS'°nlleid °m te koken. Deze maatregel beoogde de „gemeubiden veXurdergeZlnn011 Ö ^ "Ven bcscher"ien te^n willekeur van

In het meerendeel der bovengenoemde landen is voorts de bevoegdheid van opgeheve°nmmiSSieS °m bedafif * Imnl °P *ed€elten zeer ^oote wöninin!

Zooals uit het bovenstaande blijkt, is dus in 1924 met den terugkeer tot meer normale omstandigheden, i.c. de vrije woningmarkt, een aanvang gemaakt In wijzen ook de verordeningen, afgekondigd in tal van Pruisische g meenten, waarin het volgende stelsel is neergelegd. De liuul-commissie kan aan een bepaald aantal woningzoekenden een kaart uitreiken' als bewijs van het recht op het huren van een woning. Komt een woning vrij, dan mag de eigenaafl deze naar zijn keuze aan één der dusdanig gerechtigde' nersone I vp7 huren In de meeste steden wordt dit stelsel uitsluftend^p kleinere ■dingen (met 2 a 3 kamers) toegepast, m Berlijn vanaf 1 Januari 1925 op woningen met 5 en meer kamers m enkele andere gemeenten op alle woningen. Bijnfoveral wordt een dergelijke kaart alleen uitgereikt aan personen, die op de lijst van „dringende gevallen" vermeld staan. Voorts is ook - op enkele uitzonderingen vereischt SP8Ciale bekraclltiging van het huurcontract door de huurcommissie

De meeningen over dit stelsel zijn! verdeeld. Ongetwijfeld worden de huurcommissies er gedeeltelijk door ontlast. Daartegenover staat echter, dat de

hand lief Z7 T f W?il18' d<3S te heviger wordt' en de vrees voor de S n verhuurder de woning zal gunnen aan dengene, die hem be¬

halve de huursom nog andere fmaiicieele voordeelen biedt. Ook zal de huiseiS'enaar m het algemeen weinig geneigd zijn om aan kinderrijke gezinnen te verhuren. Woningzoekenden, die eerst kort op de lijst van „dringende gevallen" staan, kunnen een woning bemachtigen, terwijl anderen, die reeds langer wach-

de plui f'"aai1' 6t?Z' Een alfemeene invoering van' het stelsel heeft

' , V, i Minister van Economische Zaken zich dan ook voorloopig no»-

steLltesloete;^enf 'U?keCI' !;0t C|e Vrije woningmarkt ligt in zooverre in ihet en ook dp vÏk' i wonmfzoekenden een grootere keuze hebben dan] voorheen, en ook de vei huurder een keuze kan doen uit de aspirant-huurders.

Han dus blijkens de gebeurtenissen in 1924 op een inkrimping van de overheidsbemoeiing met de woningvoorziening gewezen worden, in zekeren zin heeft ook een verdere uitbreiding daarvan plaats gehad. Bij Verordening van

omdeTetTotWh? Terk^® de Regeeringen der landen de bevoegdS om de Wet tot bescherming der huurders ook van toepassing te verklaren voor nieuwe woningen die met steun uit openbare middelen gebouwd zijn. Zulks is dan oiok geschied m Pruisen, Beieren, Saksen', Thuringen Meeklenbure Schwerin, Brunswijk, Oldenburg, Schaumburg-Lippe, Hamburg, Bremen Lubeck en Anha t. Nieuwe woningen, die zonder overheidssteun gebouwd zijn vallen geheel buiten' deze wet. '

In hoofdzaak heeft dus in 1924 een' zekere afneming van' het overheidstoezicht op huur en verhuur plaats gehad. Verwacht mag worden, dat in 1925 met de verdere verhoiogmg der huren ook het aanbod van winkels en andere lokaliteiten, waar een bedrijf wordt uitgeoefend, zal toenemen, zoodat ook hiervoor wellicht verdere loslatmp- van het stelsel van overheidsdwang mogelijk zal blijken Echter wordt een algeheele opheffing daarvan in 1925 bij den nog steeds neerschenden buitengewonen woningnood nog niet doenlijk geacht.

12