is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 5, 30-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een kind beneden 14 jaar zou niet meer dan 12 uur (met 1 uur rust) in een periode van 24 uur mogen arbeiden. Een verbod van nachtarbeid stelde de commissie nog- niet voor, aangezien zij dit thans ongewenscht achtte; wel zou dit in de toekomst geschieden. Elk kind beneden 14 jaar zou elke 14 dagen minstens 24 uur rust moeten hebben. ')

In Japan daarentegen neemt de kinderarbeid af. Zoo is het aantal arbeiders jonger dan 16 jaar met 36 pCt. gedaald, in de kolenmijnen met 16 pCt., in de metaalmijnen voor jongens met 77 pCt., voor meisjes met 85 pCt. Van over 3 000 daalde het aantal in laatstgenoemde bedrijven werkzame kinderen tot ruim 400. 2)

In de Vereenigde Staten van Amerika werd de regeling van! de bescherming van kinderen, die loonarbeid verrichten, aan de Regeering van eiken staat afzonderlijk overgelaten. 3) Wel werd sinds 1916 door de Unie getracht om door middel van' wettelijke bepalingen het toezicht op den kinderarbeid te verzekeren, doch de desbetreffende wetten van 1916 en 1919 werden doior het „Supreme Court" ongrondwettig verklaard. Later werden voorstellen ingediend tot wijziging van de grondwet, inhoudende, dat het congres de macht zou hebben, den arbeid van kinderen beneden 18 jaar te beperken, te regelen en te verbieden. Deze voorstellen werden in 1924 aangenomen, doch alvorens het congres bevoegd is in te grijpen, is het noodig, dat 3/4 van de Staten (36) de Grondwetswijziging ratificeert. Op 21 Februari j.1. was de stand van deze ratificatie aldus, dat 4 Staten de wijziging hadden goedgekeurd, 11 haar hadden verworpen, in 10 Staten de wijziging door een der Kamers was verworpen, terwijl in 1 Staat de behandeling voor onbepaalden tijd was uitgesteld. Het belang van dit vraagstuk moge hieruit blijken', dat volgens de bedrijfstelling in 1920 in de Vereenigde Staten bijna 2,8 millioen tewerkgestelden tussehen 10 en 17 jaar oud waren en van hen ruim 1 millioen jonger was dan 16 jaar. 4)

Arbeidersverzekering. De Ylle Internationale Arbeidseonferentie; de sociale verzekering in Duitschland; de mijnwerkersverzekering in België.

Op de in Mei bijeengekomen Vlle Internationale Arbeidsconferentie stond behalve de eindstemming o.m. over het voor-ontwerp van verdrag en de ontwerp-aanbeveling betreffende gelijkheid van behandeling van vreemde arbeiders en eigen onderdanen voor de ongevallenverzekering, op de agenda het vraagstuk der ongevallenverzekering in zijn geheel. Teneinde met betrekking tot het laatste punt over de noodige gegevens te beschikken, zond het Internationaal Arbeidsbureau aan de verschillende regeeringen vragenlijsten toe; de ingekomen antwoorden werden tot een rapport omgewerkt. In de beide eerste hoofdstukken zijn resp. behandeld de antwoorden naar de orde van de vragen en enkele belangrijke vraagstukken, waartoe dit onderwerp aanleiding gaf, in verband met de op de vragen ingekomen antwoorden. Hoofdstuk III bevat den verkorten inhoud en tekst van een tweetal voor-ontwerpen van verdrag inzake schadeloosstelling bij bedrijfsongeval en bij beroepsziekte en van de beide ontwerp-aanbevelingen inzake minima-uitkeeringen en inzake de rechtspraak bij geschillen.

In Duitschland heeft de Minister van Arbeid bij de behandeling van de begrooting in den Rijksdag eenige mededeelingen gedaan met betrekking tot de politiek, welke hij voornemens was ten aanzien van de sociale verzekering te voeren. 5) Bij de ongevallenverzekering wilde men er naar streven het systeem van uniforme uitkeeringen te doen vervangen door een' stelsel, waarbij de renten individueel werden vastgesteld. Ook zou opgelost worden de controverse, of beroepsziekten al dan niet bij de ongevallenverzekering ondergebracht behoorden te worden. In voorbereiding was een rente- en levensverzekering ten behoeve van hen, die een vrij beroep uitoefenden, zooals advocaten enz. Bij de verschillende hervormingen stond op den voorgrond de gedachte, de organisatie te verbeteren, het bevorderen van meer uniformiteit en efficiency.

Inmiddels is een wetsontwerp tot wijziging van de ongevallenverzekering bij den voorloopigen „Reichswirtschaftsrat" en bij den Rijksraad ingediend. Daarin wordt den dragers der ongevallenverzekering de verplichting opgelegd,

') De Nederlander, 10 November 1924. Algemeen Handelsblad, 24 Februari 1925, avondblad, lad.

2) Algemeen Handelsblad, 2 December 1924, avondblad le blad.

3) Zie afl. 9, 1923, blz. 1110.

4) .Zie afl. 3, 1925, blz. 398.

5) Informations Sociales.