is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 5, 30-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Havenbedrijf.

De werkgelegenheid in het havenbedrijf x) is, vergeleken met de gunstige laatste maanden van 1924, belangrijk achteruitgegaan, doch was gedurende een deel van het kwartaal dooreengenomen grooter dan in dezelfde periode van genoemd jaar.

Te Amsterdam bedroeg het weekgemiddelde van de taken, verricht door de ksse arbeiders, ingeschreven bij de „Havenarbeids-Reserve", in Jan., Febr. en Maart resp. 20126, 17109 en 18 070, tegen resp. 18 505, 16 021 en 22 737 in dezelfde maanden van 1924. De cijfers van Januari en Februari wijzen alzoo een stijging aan van resp. rond 9 en 7 pCt, die voor Maart een daling van ruim 20,5 pCt. Het gemiddelde voor het geheele kwartaal (18 407) bleef ruim 4,5 pCt. ten achter bij het le en ± 19 pCt. bij het 4e kwartaal van 1924

Te Rotterdam werden in Jan., Febr. en Maart gemiddeld resp. 44 343, 43189 en 41400 taken per week verricht door de losse arbeiders, d.i. in Januari en Februari resp. ruim 18,5 en 2 pCt. méér, doch in Maart 26 pCt. minder 2) dan in dezelfde maanden van 1924. Het gemiddeld aantal ingeschreven vaste arbeiders is belangrijk toegenomen: thans in genoemde 3 maanden resp. 4 486, 4 581 en 4 617, tegen resp. 3 443, 3 522 en ± 3 720 in 1924. Ter vergelijking met December diene, dat toen het aantal taken der losse arbeiders gemiddeld 60 520 en het aantal ingeschreven vaste arbeiders gemiddeld 4 310 bedroeg.

Zuiderzeewerken.

Blijkens van de Directie der Zuiderzeewerken ontvangen mededeelingen waren bij de in uitvoering zijnde Zuiderzeewerken betrokken aan het eind van de maanden Januari, Februari en Maart 1925 resp. 832, 729 en 798 arbeiders (tegen resp. 421, 662 en 855 verleden jaar), waarvan resp. 493, 403 en 462 van elders afkomstige, in hoofdzaak door de aannemers meegebrachte vaklieden, terwijl de overigen waren op Wieringen en in de nabijheid van de werken aan den vasten wal van Noordholland woonachtige losse arbeiders.

1) Zie ook de tabel op de roode blz. vooraan in het Maandschrift.

2.) Wat Maart 1924 betreft, is een week, waarin een werkstaking viel, buiten beschouwing gelaten. Doet men zulks niet, dan was er toch nog een daling, doch slechts van 5 pCt.

Aanbestedingen.

(Adjudications.)

Bron: Redactie van „de Aannemer".

Source: Rédaction „de Aannemer".

Aanbestedingen van (Adjudications de Woningbouw-

bpoorweg- vereenigingen. m ,

MAAND. maat- * * Gemeente- „ ,fotaal.

{Mois.) Particulieren. schappijen. besturen. Polderbesturen. (TotaL)

particuliers.) compagnies ia construction municipalités.) Mat et aes

de chemins de d'habitations polders.)

fvf') ouvrières.)

Anril 1925 .... f 1) 5 265 635 f 21 275 f 1605 529 f 2119 081 f 1897539 f 10909059

1924. ... 2) 5 687 087 738 152 2 544 464 2 730 785 1 388 018 13 088 501

1928 3) 4 024116 97 913 1 078 396 2 742 485 1 526 088 9 468 998

1922 . *) 3515 645 149 490 3 030 388 1 873 059 1178 839 9 747 421

1921 ' . . 5) 2 666 504 263 038 11852 105 5 095 289 2 715 471 22 592 407

HBO . 6) 3 472 372 1 532 465 13 716 421 4 088 907 2 002 910 24 813075

iqiq ' ' 7) 2 503 014 — 3 749 995 1 387 890 1 040 590 8 681 489

19U ' ' ■ ' 1939 263 926 667 506 000 1 219 006 2 349 344 6 940 280

1)lnbegrepen f 488 489, zijnde 9,28 pCt., alleen voor fabrieksbouw (incl. verbouw enz.

2) „ „ 443151, „ 7,79 „ „ „ „ ( „ „

3) „ 88500, „ 2,20 „„„ „ („ „ „

4) „ 309 807, „ 8,81 „ „ „ n ( » n ?)

5 " l 703344, „ 26,38 „ „ ( „ „

6 " " 1052 631, „ 30,31 „ „ „ ( .

7) l „ 180 389, „ 7,21 „ „ „ „ ( „ „

NB Oüeemerkt zii dat de stand van zaken in de bouwbedrijven altijd nog iets beter kan geaclit worden dan de cijfers aangeven' omdat het niet mogelijk is alle gegevens betreffende onderhandsche aanbestedingen, die in vele gevallen niet pubhek gemaakt worden, te verzamelen.