is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 5, 30-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Collectieve arbeidsovereenkomsten, tussehen 15 April en 15 Mei 1925 ter kennis van het Bureau gekomen.

(Convmlions collectives de trava.il déclarées au Bureau du 15 avril jusqu'au 15 mai 1925.)

(Een streepje beduidt, dat omtrent het desbetreffend onderwerp in de coll. arbeidsovereenkomst niets is bepaaj'^

Gebied. Geldigheidsduur. Nieuwe overBeroem eenkomst (N) of groeven overeenk. ter groepen. vervanging

(Catégories eener oude (V t.); pro fession- aanduiding der nelles.) oude overeenk.

(Ressort. Durée Beroepen. de la validité. (Profes- Nouvelle conv. sions.) ou bien conv.

qui remplace mie autre; indication de l'ancienne conv.)

1 2

Party en, welke de overeenkomst sloten. Voornaamste bepalingen betreffende

(Contractante.) (Principales stipulatims relatives d:

Patroons-

w t organisatie(s), arbeidsduur; toeslag en

SnSSS" esp; aantal afzonderlijk loon by

orgamsatie(s). patroons. loon. overwerk, enz.

(Syndwats ouvriers.) (Organisations de *alaire.) durée du travaü; salaire

patrom, resp. pour travaü supplementaire, nombre depatrons.)

l j i 5 6

I'pann'en-0' UTM»- pabi-d' Snï 1 patroon. Uurl .37 ets. Voorts tariefloon. 48 uur per week, des Zat. 6 «ur.

febr.ï) 1-IV-W »rh P" In ■gev?1 73!1 inzinking resp. op. Wanneer toestemming door den

Vt l-TV.'W ' leving m de industrie kunnen par- Minister wordt gegeven, za' tens

/yifi'ofi v '94. tijen overleg plegen over wijziging p. week gewerkt worden (hoog

blz.555). loonen. 10 u. p. dag, Zat. 5 uur).

Idem. i) Woerden. a. Ned BdL v. 1 patroon. 1 Uurloon volslagen arb. 35 ets., 48 uur per week.Indien toestem- j

Viv-fe" Transnarb- | waken bij den oven 48 ets. ming door den Minister word ver

Vt. ged ira ^ Ned. Ver. van Voorts tariefloon. leend, zal »/, uur per dag en 53 uur

(zie afl. V-'24, blz. 555). Pabrieksarb. j week gewerkt worden.

Mem. Idem. Idem. I patroon. Idem. Idem.

i/elbsteenS l*IV^5- Fabriêkslrb' ^ 1 Patr°on. Weekloon vaste arb.: ringoven- Voor alle arb., uitgezondw^g

fabr 2) nv'ofl rabneksaib. stoker, machinist, f 23,70; voer- ovenstokers, opzetters, stalknechts

Vt 1-IV%4 a U-SrlUarbV 2l> 89 ct9- arb' 14 ^ en machinisten 81/, u. per dag, f «•

(zie afl. Vi-~?4 Voorts stukloon. per week, des Zat. 51/2 u. tot

blz. 655). Overwerk 25 pCt., nachtarb. en arb. op Zondag (van Zaterdag 12 u. n.m.Tot'Maandag 0 u. v.m.) 1°° pCt"

U\f£ille' fora. Fo'to- *en' Chemi*- I 1 patroon- | | Zie afl. II-'21, blz. 246.

iu - ei ij. 1) Wijfflgmg van grafenbd.; arb. droogkamer en hulpvaka'rb. drukkerij if 28,- tot f 32,-; nadat het minimum 1»°"

afl IX '17 fischnRnnd^ >, r6Sp' <• ?011 f i2'~~ bereikt is, ontvangen de arb. twee 2-jaarl. en één ;

blz 964 en afl c Ne^ T? TT Tra V£m '7 peI' ,Week' vrouwelijke hulparb. 14-22 jaar f 3,- tot f 19,-.- ^

II-'21 bl? "4fii flscbfi Rmirf , tukkers aan de snel- en colonnepersen f 31;- met 5 jaarl. verh. tot het n«»j " .

21, blz. 246). flsche Bond. van de volslagen drukkers, daarna periodieke verh. als voor de drukkers. Volslagen |j( He HmtWii f m m tot t aa ka ■> drukkers f 36,— met twee 2-jaarl. en één 3-jaarl. verh. van f 1,— per week. Voormannen

de drukkenj f 38,50 tot f44,50, op do droogkamer f34,50totf37,—alles met twee 2-jaarl. en één 3-jaarl. verh. van fl,--Per

rakart™)" 26 m & Timmert.-en met- Uurloon timmert, en metselaars 8./, uur p. dag, des Zat. boog-

' Tni-ir 6.Ned.'R.-K.Bouw- selaarspatr'™'- « "PP»'. en grondw. 60 ets. Bt«S 5 uu?, tot V uur

Vt. 17-III-'24 vakarb.bd. „St. Overwerk eerste 3 uur 2 op

(zie afl. IV-'24, Joseph"; I Z'olêende uren 5() p'Ct., a ct

blz. 385). c. Ned. Chr. Bouwarb.bd. Zon-enalg.erk.Chr.feestd. WF

wassche'rs i) '^JV^B ^ Fab?a'vhVOT' Ta° 2 patroons. Weekloon voor geschoolde arb Van 1 Febr.-14 Nov. 48 uurPer wasscners.i) l-l v- 25- Fabr.aib. v. 23 jaar en ouder f 32,-, voor- week, per dag 81/, uur en des».

Vt 1 1V'<U v ™ j , - „„ , lieden f 33,—, ongeschoolde arb. 5i/,uur.Vanl5Nov.—8lJan.«'? '

fzie afl IV^4 L rtit 1/ ™ T t j ,na ü maanden f 32,-. Losse arb. verdienen per week, per dag 8 uur en des (zie au. iv 24, per dag i/6 van het weekloon. Losse voormansdienst 25 ets. p. dag Zat. 5>/o uur rt

blz. 385). tot een max. v. fl,- p week extra. Het loon van arb. ouder dan Overwerk 'tot 10 uur n.m. ®

60 jaar wordt met hen zelf geregeld. van 's nachts 10 uur-12 uur BOP^

„ ^ ! Na 12 uur 's nachts en op Zo»

feestdagen 100 pCt. Zat. 1—2 uur n.m. 25 pCt., na 2 uur n.in. 100 P

rtónigings- Transp^' te'V' 1 Patr°0n' Weekloon f 25,-. 10 uur p. dag, des Zat. ^ na

dienst..) WIL'26. Water^nteLand d^^mlLeT v?rrtehtón

„et. üonuacius . Uurloon overwerk 50 ets.

Stn£ne?0rs' mrf «-i'S-MSta- O. Ned. Stuca- Het uurloon is voor een groot In den regel 45 uur per week, '

lieden 2) l'lV'» b^ Ned T? X Tffp % ra aantal plaatsen vastgesteld en 's Zat tot half 1 's midd. Indien de -|,t

Vorile' BouwvakarhM' . K varieert voor stucadoors v.74ets. plaatseltjkeverhoudingeni/d.bo**

landeliike C A 8t loseifh"- V. 8tucadoorspa.tr. (Almelo,Nvjmegen.Koord-Brabant) vakken dit noodzakelijk maken, 2 ^

landeuike O.A. ,,bt. Joseph • _ „St. Antomus". tot 88 ets. (Amsterdam. Delft, ook door de stucadoors 48 u.p-f ^

(zie afl VII '23 arbbd f , ^ xi Haarlem, 's-Gravenhage, Gooi en gewerkt worden, mits na overleg

bw' 7isi ' ' Eemland, Hoorn, Leiden, Zaandam en omstr., Purme- tussehen partijen.

tt n f . .. , : rend, Monnikendam, Edam); voor stucadoors-opper- Overwerk eerste 3 u. 2o P '"

liike contracten P'aatse- heden van 52 ets. (Winschoten) tot 83 ets. (Amster- volgende uren tot het gewone aan-

njke conti aden. dam, Haarlem, 's-Gravenhage, Leiden). Voorts tarief- vangsuur 50 pCt Arb. op Zon- en

loon- , alg. erk. Chr. feestd. 100 pCt.

lil I

1) Afschrift der overeenkomst ontvangen van werknemerszjide.

2) Afschrift der overeenkomst ontvangen zoowel van werkgevers- als van werknemerszpe.