is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 5, 30-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ArDeiaersverzekering.

(Assurance ouvrière.)

Geneeskundige behandeling ter voorkoming van Invaliditeit.

(Curation pour prévenir l'invaliditê.)

Uitvoering der Invaliditeitswet.

(Exécution de la loi sur l'assurancc contre l'invaliditê.)

Blijkens opgave, ontvangen van het Departement van Arbeid, bedraagt het totaal aantal gevallen, waarin geneeskundige behandeling of verpleging krachtens artt. 99 en 100 der Invaliditeitswet *) is toegestaan, tot 1 Februari 1925 12 537, tot 1 Maart 12 748 en tot 1 April 13 032; het aantal desbetreffende aanvragen van de Raden van Arbeid bij de Rijksverzekeringsbank ingekomen, bedraagt tot 1 Februari 1925 16 863, tot 1 Maart 17155 en tot 1 April 17 550, waarvan 69 nog niet zijn afgedaan.

1) Volgens de artikelen 99 en 100 der Invaliditeitswet zijn de Raden van Arbeid, wanneer 74) van oordeel zijn, dat er gevaar bestaat, dat een verplicht-verzekerde, aan wien geen invaliditeitsrente is toegekend, blijvend invalide zal worden en dat dit gevaar afgewend kan worden door doelmatige behandeling of verpleging, bevoegd de R.V.B. voor te stellen op haar kosten den verzekerde genees- of heelkundige behandeling te doen verleenen of hem in een inrichting te doen opnemen. Indien het bestuur der R.V.B. daartoe besluit, wordt deze beslissing uitgevoerd door den Raad van Arbeid, doch alleen voorzoover de medewerking van den verzekerde is te verkrijgen.

Enkele cijfers betreffende de Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. *)

(Quelques chiffres sur 1'assurance contre l'invaliditê et contre la vieillesse.)

1924.

AANTAL LOOPENDE:

1925.

Jan. April. Juli. | Oct. Jan. Maart. April. Mei.

32 607 34 798 36 793 38 772 40 636 41 982 43 104 43 738

7937 8 582 9 239 9 819 10377 10727 11104 11367

72011 3) 76195 3) 80087 3) 83 454 3) 87104 3) 89505 3) 90 746 3) 91 766

(14) (29) (44) (63) (73) (84) (92)

238 729 231 845 226 852 223385 218 839 215 267 213 186 211331

4 503 5 273 6 094 6 952 7 709 8 296 8 676 8 985

87 744 86 758 8-5 616 84 884 84 253

182202 177611 172036 166 934 160 754

5 030 6 086 6 995 7 489 7 982

Ouderdomsrenten ex art. 873I/W. op den lsten

der maand

Weduwen- en weezenrenten op den lsten der

maand

Renten ex art. 242) Ouderdomswet 1919 op

den lsten der maand

Kostelooze ouderdomsrenten ten laste van het Ouderdomsfonds (artt. 369/370 I.W. en art. 28

O.W.) op den lsten der maand

Renten ex art. 71 I/W

Vrijwillige verzekeringen (waarvoor de verzekerden premie betalen) ex art. 10 Ouderdomswet 1919

Idem volgens art. 24 van deze wet .... Aantal toegekende uitkeeringen bij overlijden ex art. 12 Ouderdomswet 1919 op den lsten der maand 4)

1) Ontleend aan gegevens van de Rijksverzekeringsbank.

2) Vroeger artikel 26 der Ouderdomswet.

3) Tusschen haakjes is vermeld het aantal gevallen — bij bovengenoemd totaal inbegrepen — waarin ingevolge artt. 20 en 21 der Ouderdomswet 1919 het bedrag der renten ex artikel 24 dezer wet wegens onvolledige premie-betaling gereduceerd is.

4) De uitkeeringen bedragen f 20,— f 40,— f 60,— of f "100,—.

Ziekenverzorging (Praeadviezen nopens het gewijzigd ontwerp van wet

tot regeling der —). ])

(Préavis sur le pro jet modifié sur les soins aux malades.)

Op het 30e Gezondheidscongres, dat gehouden zal worden te Leeuwarden op 26 en 27 Juni a.s. zullen o.a. behandeld worden de praeadviezen uitgebracht door de heeren V. van Itallie, apotheker te Amsterdam en Dr. E. J. Buning te 's-Gravenhage inzake het gewijzigd ontwerp van wet nopens de regeling der ziekenverzorging. De heer van Itallie komt tot de volgende conclusies:

l) Tijdschrift voor Sociale Hygiëne, Mei 1925, blz. 163 en 182.