is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 5, 30-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be Rijksmiddelen brachten in de maand April 1925 (de rijwielbelasting niet medegerekend) f 1 938 000 meer op dan in de gelijknamige maand van het vorige jaar, en f 878 000 meer dan de raming. Omtrent de wijzigingen in de opbrengst van de middelen afzonderlijk kan liet volgende worden medegedeeld. Yoor de meerdere opbrengst der grondbelasting ad f 202 000 gelden dezelfde redenen als in liet vorig overzicht genoemd: normaal accres en vluggere invordering. Dat de accijns op gedistilleerd f 250 000 meer opbracht is vermoedelijk toe te schrijven aan het vervallen van 5 krediettermijnen in April 1925. In verband mot de afneming van den invoer van het niet aan accijns onderworpen buitenlandsch gemalen mijnzout steeg de opbrengst van den zontaccijns met f 47 000, terwijl de verhooging van den bieraccijns een accres van f 739 000 ten gevolge had. De tabakaccijns bracht i 116 000 meer op, een gevolg gedeeltelijk van navordering, gedeeltelijk van verhooging; de opbrengst werd ongunstig beïnvloed door verrekening van nieuwe zegels met oude.

Yoor de overige verschillen kunnen geen bijzondere redenen worden aangegeven. *)

„Lceningfonds 1914 . (Rapport des impóts et des centimes additionnels, levés au profit du „Fonds de Vemprunt de 1914".) Opbrengst der belastingen en opcenten, geheven ten bate van het „Leeningfonds 1914" (niet begrepen in bovenstaand' overzicht).

Opbrengst over {Rentrees pendant

do maand April de eerste 4 maanden van

le mois d avril) les 4 premiers mois de)

1925. [ 1924. 1925. 1924.

Verdedigingsbelasting Ia .... f 749772,16 f 763160,45 f 1864875,20 f 131645661

Verdedigingsbelasting 15 .... 2 284 595,55 2 457 109,10 4 183 211 14 4 139 515 86

Verdedigingsbelasting 11 .... 2 564 019,45 2 655 377,18 9 17835172 9 934 801 87

Grondbelasting 329 956,50 289913,86 1145396 93 909476 45

Pereoneele belasting 2) _ 199 924,80 - 344 024,64 2) 715 292 06 537 6 7 64

Inkomstenbelasting 2 750 054,46 2 675 785,13 9 798 884 98 10 421 568 18

Dividend- en tantièmebelasting . 194 908,88 231 957,- 667 936 79 644 W17

Vermogensbelasting 624 810,23 640159,08 1 099 719 07

Zegelrechten van buitenlandsche 1137 41518 '

effecten 23 349,25 15 658,73 128 904183 125 205 23

|"lker 622 469,04 656165^3 2 843 226 14 2 510 858 79

* • • ■ 11590,06 19 764,96 134 176 34 136 075 94

Binnenlandsch gedistilleerd en bui- ' ioöu/o,J4:

tenlandsch gedistilleerd . . . . 401883,01 376837,80 1 475920,62 1 526 916,35

Totaal .... f10357 484,39 | f10442 864,48 f 32 778591,93 f 33 353202,16

u De gegevens voor dit overzicht werden verstrekt door het Ministerie van Financiën

2) Zie de noot in het overzicht der middelen.

Nieuwe Uitgiften. J) (Emissions.)

Werkeliifc gevraagd bedrag. Werkelijk betaald bodrag. ' (Contant reellem-nt demande.) {Montant réellement payé.)

MAANDEN. Gewono Preferente Gewone Preferente

{Mois.) Aandeelen. Aandeelen. ObligatiSn. Totaal. Aandeelen. Aandeelen. ObligatiSn Totaal

ordinctirPS) deir^rife) XffrttlOOO vffiL Uctioris (Actions (Ohliyatims.) (Total.)'

x f wïü x fTirn W X m 0 x fw 1000 xïïflTim X f'm 1000 x f m 1000

Maart {mars) 1925. . 749 1 518 9 535 11802 749 1 518 9535 1, Rno

April avril) 1925 . . 2572 - 837 3 410 2 574 _ 6^

Jan. t/m April 3 263

Jan^Tpri/925 ' "71 ^ 29 401 35 091 4 070 1 518 26 973 32 560

Oanv.lavril 1924) ■ 2 282 - 2) 107 414 2) 109696 2 249 - 2) 104 799 2) 107048

'c-iavru ivm) ,| aasa | — j y wan | 2) 1U9 696 | 2249 | — | 2) 104 799 | 2) 107048

') Van f 100 000 en daarboven; zonder de buitenlandsche. (De fl. 100 000 et au-dessus: non comvris les valeurs étrm,™-** \ 2) Waaronder Staatsleening van f 58 200 000. (Y compris un emprunt de l'Etat de fl. 58200000) etrange>es.)