is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 5, 30-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwenen moeten zijn; bureaux, die tot wederopzegging vergunning bezitten, binnen 5 ia ar en die jaarlijks toestemming moeten vragen, binnen eenjaar.

Ten slotte stelt de commissie nog voor, dat de groepsgewijze aanwerving van jSTooisehe arbeiders voor werk in liet buitenland slechts mag plaats hebben met toestemming van het betrokken departement. Voor erkend emigratiewerk geldt deze bepaling niet.

Werkstakingen en uitsluitingen.

(Grèves et loek-nuts.)

België.

(Belgique.)

Werkstakingen en uitsluitingen in 1924. x)

(Grèves et lock-outs en 1924.)

In totaal eindigden in 1924: 188 arbeidsconflicten (186 werkstakingen en 2 uitsluitingen), waarbij 710 ondernemingen en 90 155 arbeiders betrokken waren. In digden 168 arbeidsgeschillen met 132 518 arbeiders.

' De meeste stakingen braken uit in de metaalbedrijven (87) en de textielnijverheid (28). Bij de 17 stakingen in de mijnindustrie waren echter de meeste aibeiders betiokken,

De oorzaak van het conflict was in 136 gevallen oen eisch om loonsverhooging, in 22 verzet tegen het ontslag of het niet-weder in dienst nemen van arbeiders. .

45 werkstakingen hadden een voor de arbeiders gunstigen afloop 78 eindigden m het voordeel der werkgevers, terwijl in 63 gevallen een schikking werd getroffen.

Britsch-Indië.

(Indes anglaise.)

Arbeidsgeschillen in 1924. 2)

(Conflits de travail en 192i.)

Het totaal aantal arbeidsgeschillen bedroeg in 1924 133, tegen 214 in 1923 Hierba waren 312 462 arbeiders betrokken, terwijl 8 730 918 arbeidsdagen verloren gingen, V001 1923 bedroegen deze cijfers resp. 291083 en 5 051 704. ^ . t i „

De grootste staking was die in de katoenweverijen te Bombay m het eerste^kwaï taal van het jaar, waarbij VA millioen arbeidsdagen verloren gingen. In 1/3 der gevallen eindigden de stakingen met geheel of gedeeltelijk succes voor de arbeiders. Het jaar tevoren hadden 53 stakingen het gewenschte resultaat.

Oostenrijk.

(Autriche.)

Arbeidsgeschillen in 1924. 3)

(Conflits de travail en 1924.)

Het aantal arbeidsgeschillen, dat in den loop van 1924 ter kennis vam het Bondsbureau voor Statistiek kwam, bedroeg 445 (m 1922 en 1923 resp. 42(\ svm

waren 399 werkstakingen en 46 uitsluitingen. Er kwamein o.a. 8 demonstratieve en 4 sy p^thie-stakingen voor* Bij 380 stakingen, waarover gegevens

6 925 ondernemingen en 265 667 stakende arbeiders betrokken, terwijl 2 249 542 aibeids dagen verS gingen. Hiervan kwamen 93 172 stakers en 557 892 arbeidsdagen voor rekening van het transportbedrijf, waarin 5 stakingen voorkwamen. De meeste stakingen telden: de bouwvakken (57), de metaalbedrijven (55), do machinebouw (49) en de hout-

indU2S0t,5iepCt.)'der stakingen eindigde met volkomen, 58,2 pCt. met gedeeltelijk succes mnr /ip arbeiders terwijl 21»3 pCt. mislnkte.

Dp 46 uitsluitingen brachten een verlies van 520 G16 arbeidsdagen mede waarvan 272 267 in. handels- en aanverwante ondernemingen; daarbij waren 18137 van het totaal van 28182 uitgeslotenen betrokken.

,, Avbeidsblad van 28 Februari 1925 De Belgische Vakbeweging van 28 Maart 1925.

2) The Indian Trade Journal van 5 Maart 1925.

8) Statistische Naclirichten van 25 April 19<jü.

21