is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 5, 30-06-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

maclit en van de Pensioenwet der Koninklijke marine-reserve. Na de vaststelling van het Verslag op 8 Mei 1925 zond de Regeering op 19 Mei d.a.v. alsnog een Nota van Wijzigingen in, waarbij gevoegd waren twee gewüzigde ontwerpen van wet. Deze wetsontwerpen zijn in de vergadering van 29 Mei 1925 aangenomen. (388.) Zie afl. 4, 1925, blz. i.

Verbetering van den toestand der oud-gepensionneerden en hun weduwen en weezen. (Amélioration de la situation des personnes en retraite sous l'ancienne loi et de leurs veuves et orphelins.) Op 27 Mei 1925 stelde de Heer Dresselhuys een motie van orde voor, waarin het oordeel werd uitgesproken, dat thans maatregelen genomen moesten worden om te geraken tot een verbetering van den toestand der oud-gepensionneerden en hun weduwen en weezen. (391.)

Wijziging van een aantal belastingwetten. (Hodification de quelques lois sur les impöts directs et indirects.) Bij schrijven van 28 Mei 1925 heeft de Regeering ingezonden de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag inzake de wetsontwerpen resp. tot aanvulling van de Zegelwet 1917, tot wijziging van de Successiewet, tot wijziging der wet op de Inkomstenbelasting 1914, tot herziening van de Verdedigingsbelasting II en tot wijziging van artikel 33 der Leeningwet 1914 (Stbl. no. 612), waarvan de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Kon. besluit van 6 Augustus 1920 (Stbl. no. 038). Hieraan zijn toegevoegd een aantal Nota's van wijzigingen. (304.) Zie afl. 2, 1925, blz. 255.

8

NIEUW VERSCHENEN STATISTIEKEN EN BOEKWERKEN.

(Statistiques et oeuvres qui viennent de paraUre.)

{Bijgehouden tot 24 Mei 1925.)

Werkloosheid en werkloosheidsverzekering'. Les méthodes des statistiques du chömago. Etudes et documents du Bureau International du Travail. Genève, il:925. Werkstakingen en uitsluitingen. Règlement amiable des eonflits collectifs du travail en France. Edité par le Ministère du Travail, de 1'Hygiène, de 1'Assistance et de la Prévoyance sociales. Parijs, 1924. \ akbeweging. Uit het rijk van den arbeid; ontstaan, groei en "werk van de Roomsch-Katholieke vakbeweging in Nederland door C. J. Kuiper. Utrecht, 1924. — Geschaftsbericht 1923 und 1924 der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande. Berlijn, 1925. Russia, the official report of the British Trades Union delegation to Russia in November and December 1924. Londen, 1925. — The growth of American trade unions 1880 1923 by Leo Wolman. New-York, 1924. — Troisième annuaire de la Fédération Syndicale Internationale 1925. Amsterdam, 11925. Arbeidsvoorwaarden. Overzicht van den omvang en den voornaamsten inhoud der collectieve arbeidsovereenkomsten op 1 Juni 1924. Uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 's-Gravenhage, 1925. — Les conditions de vie des cuvriers dans les pays a change déprécié. Etudes et documents du Bureau International du Travail. Genève, 1925. Arbeidersverzekering. Verslag, balans en rekening en verantwoording van de vereeniging „De Centrale LandbouwOnderlinge" over het boekjaar 1 Nov. 1923—31 Oct. 1924. Amsterdam, 1925. — Verslag, balans en rekening en verantwoording van de vereeniging „De Tuinbouw-Onderlinge" over het boekjaar 1 Nov. 1923—31 Oct. 1924. Amsterdam, z. j. — Verslag der commissie ingesteld bij beschikking van de Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Financiën. (Rapport commissie van Vuuren: het financieele stelsel der sociale verzekering). 's-Gravenhage, 1925. — L'assurance contre les accidents du travail en France par Paul Guermeur. Parijs, 1924. — De ingeschreven ziekenkassen in Zweden in de jaren 1919 1921 door „Socialstyrelsen". Stockholm, 1925. — La question des assurances sociales par A. Rey, délégué a la propagande de la Confédération générale du Travail. Parijs, 1925. Coöperatie. Verslag van de coöperatieve groothandelsvereeniging „De Handelskamer" te Rotterdam over het boekjaar 1924. Amsterdam, z. j. Volkshuisvesting. De mensch en zijn woning door Dr. R. Hegge, Pr. Utrecht-Nijmegen, 1925. Voortbrenging en verbruik. Verslag over de visscherij gedurende het jaar 11924. Uitgegeven door het Departement van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. 's-Gravenhage, 1924. — Statistiek overzicht der waterleidingen in Nederland over 1923. Uitgegeven door de Vereeniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland. Utrecht-Amsterdam, z. j. — Deutschlands Grosskraftversorgung von Dr. Gerhard Dehne. Berlijn, 1925. — Entwicklung und Bedeutung der mitteldeutschen Industrie von Gustav Aubin. Halberstadt, 1924. — Die Entwickelung des lialleschen Wirtschaftslebens vom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis zum Weltkrieg von Dr. Erich Neuss. Halberstadt, 1924. — Die Entwicklung und die Lage der lothringisch-luxemburgischen Grosseisenindustrie seit dem Weltkriege von Dr. Paul Berkenkopf. Jena, 1925. — Verslag over de industrie in Zweden in 1923 door „Kommerskollegium". Stockholm, 1925. — I. De zuivelbereiding; II. De visscherij in Zweden in 1923. Samengesteld door het „Statistiska Centralbyra". Stockholm, 1925. — Landbouw en veeteelt in Zweden in il923. Uitgegeven door het „Statistiska Centralbyra". Stockholm, 1925.

— De domeinen in (Zweden in 1923 door „Domanstyrelsen". Stockholm, 1925. — Der Standort der schweizerischen Baumwollspinnerei von Dr. Sam Streiff. Weinfelden, 1925.

— British India agricultural statistics, 1923—24 (Provisional). Supplement to the „Indian