is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 6, 30-07-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde te trachten tot een vergelijk te komen. Aangezien deze conferentie echter voorloopig geen resultaat opleverde en ook van de patroons op het gestelde ultimatum geen antwoord werd ontvangen, werd de staking op 20 April een feit. Bij ongeveer 100 patroons werd het werk door ± 900 arbeiders neergelegd.

Een 27-tal patroons aanvaardde reeds aanstonds de door de werkliedenorganisaties ontworpen regeling, zoodat bij hen de arbeid werd voortgezet, terwijl later nog meer patroons dit voorbeeld volgden.

Bij het afdrukken van dit overzicht duurde de staking nog voort.

Bemiddeling en arbitrage.

(Conciliation et arbitrage.)

Overzicht van (le werkzaamheden van de Rijkshemiddelaars in de maand

Mei 1925. *)

(Apercu des opérations des conciliateurs de l'Etat au mois de mai 1.925.)

In Mei hebben de Rijksbemiddelaars kennis genomen van 11 nieuwe, dreigende of reeds uitgebroken arbeidsconflicten. In 6 van deze geschillen hebben zij zich bepaald tot het verzamelen van gegevens en het inwinnen van inlichtingen.

De pogingen van de Rijksbemiddelaars tot tusschenkomst in een staking aan een kalkzandsteenfabriek te Apeldoorn en in een staking van landarbeiders te Kloosterburen (Gr.) hebben geen resultaat opgeleverd.

Evenmin werd overeenstemming tusschen de partijen bereikt bij eenige onder leiding van den Rijksbemiddelaar gehouden besprekingen in verband met een dreigende staking van landarbeiders op Z\iid-Beveland. De reeds aangekondigde staking brak echter niet uit.

In eenige onder leiding van den Rijksbemiddelaar gehouden vergaderingen ter bespreking van de geschillen, welke aanleiding hadden gegeven tot een staking van meubelmakers te 's-Gravenhage kwamen de partijen tot overeenstemming, zoodat de staking werd opgeheven.

Eenzelfde resultaat werd bereikt in een bespreking met de partijen betrokken bij een staking aan het werk van de sluis in het Maas-Waalkanaal te Nijmegen. Besloten werd, dat het loon gedurende 14 dagen met 3 cent per uur zou worden verhoogd en dat in dien tijd een commissie, waarin de werkgever en de arbeiders vertegenwoordigd zouden zijn, een nieuw loontarief zou ontwerpen.

Vakbeweging.

(Organisation palronale et ouvrière.)

Oprichting, opheffing, samensmelting en afscheiding van vakorganisaties.

(Création, dissolution, fusion et séparation de syndicats.)

B. Vereenigingen van werknemers. (Syndicats de salariés.) Oprichting:

Vereeniging van Voerlieden te Amsterdam (Mei 1925).

Opheffing:

Handelsreizigersvereeniging „Eendracht" (30 Juni 1925); opgelost in, de Nederl. Vereeniging van Vertegenwoordigers van Handelaren en Indiistrieelen „Hermes". Aansluiting:

De Onafhankelijke Landarbeidersvereeniging te Bovenknijpe bij het Nederl. Synd. Vakverbond (1 Mei 1925).

Voornaamste besluiten der vakorganisaties. (Décisions principales des syndicats.)

A. Patroonsvereenigingen. (Syndicats patronaux.)

Op de op 9 Juni 1925 gehouden vergadering van liet Verbond van Nederl. Fabrikant® n-V ere en 1 gingen wend de volgende motie met algemeene stemmen aangenomen. De algemeene vergadering van het Verbond neemt met veel belangstelling

0 Doze gogevens zijn door de Rijksbeniiddelaars verstrekt.

3