is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 20, 1925, no 6, 30-07-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bedrijfsorganisatie.

(Organisation de l'induslrie.)

Luxemburg.

(Luxembourg.)

De ondernemingsraden in Luxemburg. *)

(Les conseils d'entreprise en Luxembourg.)

Nadat een Besluit van 26 April 1919 in Luxemburg de instelling van ondernemingsraden had geregeld in alle industrieele ondernemingen met minstens 50 arbeiders, werd twee jaren daarna het geheele radenstelsel weer opgeheven. Thans zijn echter bij een Besluit van 8 Mei j.1. de ondernemingsraden opnieuw ingevoerd voor alle industrieele ondernemingen met minstens 20 arbeiders.

Het nieuwe Besluit bevat o.a. de volgende bepalingen:

Tot de taak der ,, onder nemi n gs oom missies" behoort het behandelen — en den werkgever daaromtrent ivan advies te dienen — van alle vraagstukken in verband met bet materieel© en moreel© welzij,n der arbeiders, in bet bijzonder bet arbeidscontract, sociale fabrieksi'nstellingen, het loon en andere arbeidsvoorwaarden. Indien een arbeider zonder vooraf gaande opzegging omtsilagen wordt, moeiten de redenen daarvoor aan de commissie medegedeeld worden. Ook met het ontslag van een grooter aantal arbeiders moet de oommissie bijtijds in kennis worden gesteld ten einde hare maatregelen te kunnen nemen. De oommissies dienen verder geraadpleegd te worden over de vaststelling van loonregelingen met een algemeen en blijvend karakter, over de. uitvoering der collectieve arbeidscontracten, de regeling van de vaoanitie en het leerlingwezen en de vaststelling of wijziging der arbeidsreglementen. Zij zijn tevens bevoegd om de arbeidsinspectie en andere autoriteiten ter zijde te staan bij bun streven om beroepsziekten en -ongevallen te voorkomen.

Het aantal arbeidersvertegenwoordigers wisselt naar gelang van de grootte van het personeel van 1 tot 15. Ook kunnen zoo' noodig af deel ingsoonrmissies worden ingesteld, mits in de betrokken afdeeling geregeld minstens 150 arbeiders werkzaam zijn. Voor ondernemingen, bestaande uit meerdere afzonderlijke bedrijven kan een centrale commissie in het leven worden geroepen, bestaande uiit afgevaardigden van de verschillende fabriekscommissies.

Alle arbeiders van 18 jaar of ouder, zonder onderscheid van nationaliteit of geslacht, die in het bezit .zijn van bun burgerlijke rechten en gedurende minstens zes maanden achtereen (voor buitenlanders twaalf maanden) bij de onderneming werkzaam zijn geweest, hebben stemrecht. Gekozen kunnen slechts worden zij, die den 25-jarigen leeftijd bereikt hebben, gedurende twaalf maanden achtereen in de onderneming en gedurende drie opeenvolgende jaren in de industrie werkzaam zijn geweest. Alle commissies worden voor ©en tijdvak van twee jaren ingesteld.

Eens per maand heeft de ondernemingscommissie het recht onder werktijd te vergaderen, na daarvan 24 uur tevoren aan de directie kennis te hebben gegeven. De overige vergaderingen dienen in den vrijen tijd der arbeiders plaats te hebben. De commissie wordt bijeengeroepen, zoo minstens */» der leden, öf de vertegenwoordiger van den patroon, zulks wensoht. De Regeering kan een ambtenaar met recht van spreken ter vergadering van de ondernemi ngseommi ssie afvaardigen. Na afloop der vergadering dient de directie een overzicht van het verkregen resultaat in de onderneming bekend te maken.

Personen, die in strijd met de bepalingen van het Besluit handelen, kunnen gestraft worden met een geldboete van 51 tot 3 000 francs.

Gemengde rnededeeSingen van sociaal-economischen aard.

(Divers renseignements de nature sociale-économique.)

Duitschland,

(Allemagne.)

Verschuiving in de economische verhoudingen na den oorlog. 2)

(Déplacement des rapports économiques d'après-guerre.)

In de Negende Algemeene Vergadering van de Duitsche Vereeniging voor Sociale Hervormingen (Gesellschaft für Soziale Keform) heeft Prof. Dr. Eulenburg uit Berlijn een referaat gehouden over de wijzigingen in de economische verhoudingen, welke er in verband met de algemeene verarming van Duitschland na den oorlog bij de verschillende groepen der bevolking van

1) Tlie Ministry of Labour Gazette, Juni 1925.

2) Soziale Praxis van 28 Mei 1825, no. 22.