is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 1, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

late 2de 3de 4de 5de Gde 7de 8ste 9de

Rijk- district, district, district, district, district, district, district, district, district.

Totaal aantal bedrijven. . . . 19 310 2 906 1 814 1 990 2 801' 1 873 1 897 2 104 1413 2 512

Totaal aantal personen .... 353 148 36 972 38 758 48 145 55 701 44 114 26 856 35 095 41 707 26 010

I Van"" Van Van Tan I Yan Van Van Van Van Van „ „ TT TT „ elke 100 elke 100 elke 100 elke lOO.elke 100 elke 100 eike 100 elke 100 elke 100 elke 100

WEEKDUuE. per. p6r. per. pgr- per- per- per- per- per- per-

sonen. sonen. sonen. sonen. sonen. sonen. sonen. sonen. sonen. sonen.

Van 9 uur of minder t/m 10 uur. 46,79 53,95 26,44 45,56 47,44 76,18 63,71 41,23 30,36 34,36

» 10l/ï uur tot en met 11 uur. 42,01 36,79 42,76 44,80 41,39 21,17 29,40 51,61 65,77 £J,77

» ll1/* tot 14 uur of meer. . 11,20 9,26 30,80 9,64 11,17 2,65 6,89 7,16 3,8/ 23,8/

100,— 100,- 100,— 100,— 100,— 100,— 100,— 100,- 100,— 100,—

Zooals reeds is medegedeeld, is het thans nog niet mogelijk voor die bedrijven der eigenlijke kleinindustrie, waarop alleen de bepalingen der Arbeidswet van toepassing zijn, volledige gegevens omtrent den werktijd mede te deelen. Het ligt echter in de bedoeling de statistiek zoodanig in te richten, dat over die gegevens allengs de beschikking worde verkregen. Reeds thans is het hoofd van het 5de district in staat een overzicht van den werkduur mede te deelen van de in zijn ressort gevestigde hier bedoelde kleine werkplaatsen. Daaruit blijkt, dat de werktijd

9 uur of minder is in 1 019 bedrijven (— 34,72 pCt.) met 2 267 personen 34,90 pCt.

91/, » » » » » 564 » C— 19,22 » ) » 1 279 » 19,69 »

10 » » » » » 776 » (= 26,44 » ) » 1 795 » 27,64 »

101/, » » » » » 304 » (= 10.36 » ) » 611 » 9,41 »

11 , » » » » 272 » (= 9,26 . ) . 543 » 8,36 »

Totaal . . . 2 935 bedrijven ( 100,— pCt.) met 6 495 personen 100,— pCt.

Mitsdien werkt te Amsterdam reeds 82,08 pCt. der werkplaatsbevolking 10 uur of korter en slechts 17,92 pCt. tusschen 10 en 11 uur.

Dat de regeling van den werktijd in denzelfden tak van nijverheid ook weder aanmerkelijk kan uiteenloopen, blijkt zeer sterk sprekend uit door het hoofd van het 3de district medegedeelde gegevens omtrent de werktijden voor het personeel boven de 16 jaar in de belangrijkste fabrieken in de metaal- en scheepsindustrie te Rotterdam en daarbuiten, welke als volgt zijn samen te vatten:

Totaal aantal Aantal arbei- Aantal arbei- Aantal arbei- Aantal arbei-

der arbeiders ders, die 10 uur ders, die meer ders, die 63 uur ders, die meer

Fabrieken gelegen te: uit de bedoelde of minder per dan 10 uur per of minder per dan 68 uur per

fabrieken. dag werken. dag werken. week werken, week werken.

Rotterdam (25) ... 6130 2 867 3 263 5 110 1 020

Buiten Rotterdam (68) 5 921 626 5 295 1 9o0 3.1/1

Totaal . . 12 051 3 493 8 558 7 060 4 991

TpruHii Hp rplatipvp Hifers hliiken uit den volgenden staat betreffende het

percentage van het aantal arbeiders der genoemde fabrieken met een werktijd van:

District.

10 uur of minder per meer dan 10 uur »

Rotterdam.

46,8 53,2

Buiten

Rotterdam.

10,6 89,4

29,71,-

63 uur of minder per week . meer dan 63 uur » »

83,4 16,6

32,9 67,1

58,6 41,4

Door een stoomweverij en tapijtfabriek te Goirle werden proeven genomen met een verkorten arbeidstijd. Zorgvuldig werd bij verschillende regelingen de