is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 1, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italië.

(Italië.-)

Patroons- en werkliedenorganisatie. ')

(Organisation patronale et ouvrière.)

De nationale bond van broodbakkers behandelde de algeheele sluiting van bakkerijen op Zondag. Een circulaire ten gunste daarvan is aan de bakkerspatroons verzonden.

Te Venetië is een bond („lega") van goudsmeden opgericht. De bond van boekbinders en de bondsafdeeling van belastingambtenaren hebben zich bij de kamer van arbeid aangesloten. Nieuwe afdeelingen werden opgericht van de werklieden bij de fabricage van gas en electrisch licht; met reeds bestaande afdeelingen hebben deze zich vereenigd tot een bond van werklieden bij de verlichting.' Een commissie is gevormd voor de oprichting van een „Casa del popoio" (Volkshuis) waarin de weerstandskassen der arbeiders, de vereenigingen tot onderlinge hulp en de coöperaties haar zetel zullen hebben.

Japan.

(Japon.)

Prijzen en loonen. 2)

(Prix et salaires.)

In 10 jaren (1900—1909) zijn de loonen in Japan gestegen met 44 pCt. en de prijzèn der voedingsmiddelen met 39 pCt. Sedert 1904 stegen de loonen buiten verhouding tot de stijging van den prijs der voedingsmiddelen, hetgeen zou aantoonen, dat er eene verbetering van den levensstandaard van het volk is ingetreden. Hiermede wordt echter ook aangetoond, dat het voordeel van Japan met zijne goedkoope werkkrachten op de wereldmarkt langzamerhand verdwijnt.

Het verloop van de loonen en prijzen der voedingsmiddelen in Japan blijkt uit het volgende overzicht (de loonen en prijzen in 1900 worden hierin op 100

gesteld):

jaren. Loonen. Jaren. L"

1900 100,00 100,00 1905 140,49 112,27

1901 95,17 104,69 1906 133,92 118,93

1902 99,25 106,12 1907 139,33 134,28

1903 113,25 110,23 ■ 1908 141,00 141,03

1904 126,67 108,06 1909 139,33 144,88

Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat de prijzen der voedingsmiddelen in 1901 en 1902 eene geringe daling ondergingen. In 1903 echter trad eene stijging in van ca. 13 pCt. In het volgende jaar (1904) steeg echter het gemiddelde cijfer, in vergelijking met 1900, tot ongeveer 126, om in 1905 ca. 140 te bereiken. Dit cijfer bleef in de volgende jaren, met uitzondering van het jaar 1906, toen de prijs van gerst sterk daalde, vrijwel constant. De voornaamste oorzaak van de stijging van het gemiddelde cijfer zijn de toegenomen prijzen van rijst, gerst, suiker en zout.

Wat de loonen betreft blijkt uit vorenstaande tabel dat deze, met uitzondering van eene geringe daling in 1904, gestadig opliepen. De branches, waarbij de stijging der loonen het grootst is, zijn de industrieën, welke in verband staan met het bouwbedrijf. In de textielnijverheid en in den landbouw bleef de stijging eenigszins beneden het gemiddelde.

1) Rapport van den Consul-Generaal te Venetië d.d. 26 December 1911.

2) ..Handelsberichten" van 18 Januari 1912, no. 253.