is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 4, 29-04-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werkloosheidverzekering in het jaar 1911.

(Assurance contre le chömage en 1911.)

LJit de in de verschillende afleveringen van het „Maandschrift" gepubliceerde opgaven der werkloosheidverzekering is een jaaroverzicht samengesteld, dat in de tabellen van deze aflevering is opgenomen.

Zooals reeds meermalen is medegedeeld, beperkt het onderzoek naar den omvang der werkloosheid zich tot de personen, die lid zijn van vereenigingen, welke naar vaste regelen uitkeering verstrekken ingeval van werkloosheid.

Op 1 Januari 1912 werden van 535 vereenigingen opgaven ontvangen (zie staat 1 op blz. LXXXIII); deze telden op dat tijdstip 48 482 leden, die tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid verzekerd waren. Op 1 Januari 1911 bedroeg het aantal vereenigingen 504, met 43 601 verzekerde leden. Onder de bovengenoemde 535 vereenigingen waren 513 vakorganisaties, met 46 682, en 22 andere vereenigingen met 1 800 verzekerde leden.

Bij gemeentelijke werkloozenfondsen waren op 1 Januari 1912 aangesloten 248 vereenigingen, met 24 268 verzekerde leden, d.i. 39 vereenigingen en 6042 verzekerde leden meer dan op 1 Januari 1911. (zie staat II op blz. LXXXIV). (Omtrent slechts enkele dezer vereenigingen werden door het Bureau geen inlichtingen ontvangen.) 221 van deze organisaties waren vakvereenigingen, welke 21949 verzekerde leden telden. 2 319 personen waren dus verzekerd bij vereenigingen, welke geen vakorganisaties zijn. Van 1 800 dezer personen was de werkloosheid in het afgeloopen jaar bekend.

Laat men de op 1 Januari 1912 in werking getreden gemeentelijke werkloozenfondsen buiten beschouwing, dan blijkt, dat slechts bij 2 werkloozenfondsen (den Haag en Nijmegen) een vermindering van het aantal aangesloten vereenigingen is te constateeren. Bij het fonds te's-Gravenhage bedroeg de vermindering 3, bij dat te Nijmegen 1.

Het aantal verzekerde leden verminderde het sterkst bij het fonds te 's-Gravenhage, n.1. met 248. Voorts had eene vermindering plaats bij de fondsen te Zaandam (25), Zeist (24), Nijmegen (13) en Amersfoort (2). Bij alle overige fondsen nam het aantal verzekerde leden meer of minder toe.

Onderstaand staatje geeft een overzicht van het aantal vereenigingen, dat op 1 Januari 1912 aangesloten was bij de gemeentelijke werkloozenfondsen, van het aantal niet aangesloten vereenigingen, die inlichtingen aan het Bureau versterkten, zoomede van het aantal verzekerde leden van beide groepen.

. , , Niet-aangesloten . . , ' Niet-aangesloten

Aangesloten vereenigingen. Aangesloten vereenigingen.

vereenigingen. /C. ® vereenigingen. ®

,0 . (byndicats non- c. . Z.... . (Syndicats non-

Gemeentelijke Syndicats affiliés.) Gemeentelijke 'Syvdwats a/TU.es.) affam

werkloozenrondsen — werkloozenfondsen r——— , —, .——

te: & al te: a i

(Fonds communaux c e ® é (Fonds communaux ® ö © é

de chömage d;) t 'S m de chömage d:) "H o-. t Tt «o

WiS 55 * $ $-2*8 §£ 0-2,2 §

Amersfoort . . 5 111 4 89 Maastricht . . 2 80 2 508 i

Amsterdam . . 27 8 088 8 10 391 ') Middelburg . . 6 172 1 23

Arnhem. ... 17 1187 1 16 Nijmegen. . . 15 825 1 24

Baarn .... 4 151 2 66 Rotterdam . . 15 2 829 9 573

Bussum... 5 84 1 18 Schiedam... 3 94 4 237

Delft 11 710 6 111 Tilburg ... 5 923 7 230

Deventer ... 10 435 1 11 Utrecht ... 22 1634 5 175

Dordrecht ... 14 1 293 2 98 Vlaardingen . . 10 722 - - —

Den Haag. . . 15 1 100 17 1 678 Vlissingen . . 2 70 1 14

Groningen ... 10 724 5 70 Zaandam ... 5 162 2 268

Haarlem en Zeist .... 7 165 —

Schoten ... 9 1 143 9 349 Zwolle. ... 1 46 6 167

Hilversum . . . 10 554 5 79 l_ J

Leeuwarden . . 9 280 4 122

Leiden .... 9 686 9 287 Totaal. . 248 24268 112 15 604 ')

') Incl. 9 575 leden van den Alg. .Ned. Diamantbewerkersbond.