is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 4, 29-04-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. als de geëmployeerde of een zijner kinderen liuwt;

4e. bij bevalling van zijne eehtgenoote;

5e. sterfgeval van vrouw of kind, vader, moeder, broeder of zuster, of van die zijner eehtgenoote.

Dit verzuim zal als regel ten hoogste één dag duren.

G. Loon bij ziekte of ongeval.

Indien een der geëmployeerden door ziekte of ongeval tijdelijk niet in staat is, zijn werk te verrichten, zal hem gedurende 13 weken het volle weekloon, gedurende de volgende 7 weken % en daarna gedurende 6 weken '/2 van zijn weekloon worden uitbetaald."Deze uitkeering zal per kalenderjaar niet meer bedragen dan '26 weken; voor eenzelfde ziektegeval of de gevolgen daarvan zal niet langer dan 26 weken worden toegestaan. Blijkt de ziekte of het ongeval door eigen schuld of grove onachtzaamheid te zijn ontstaan of voort te duren, dan kan de uitkeering door het bestuur worden ingehouden. Het bestuur der coöperatie behoudt zich het recht voor, indien de tijdelijke ongeschiktheid korter dan een week duurt, de eerste 3 dagen geen uitkeering toe te staan. Geen uitkeering geschiedt, dan tegen overlegging van een bewijs van den geneesheer, waaruit de ongeschiktheid blijkt. Van deze laatste bepaling kan door het coöperatiebestuur in bijzondere gevallen afwijking worden toegestaan.

Het bestuur is bevoegd, het weekloon te verminderen met het bedrag, dat de geëmployeerde op grond der bepalingen van de ongevallenwet of ziekteverzekeringswet mocht ontvangen. De geëmployeerde is verplicht, opgave te doen van het bedrag, daarvan ontvangen. Het staat de Coöperatie vrij om hare geëmployeerden vóór hunne indiensttreding aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen.

H. Opzegtermijn.

Deze is voor de Coöperatie 4 weken, voor den geëmployeerde 2 weken.

Straffen en ontslag.

Art. 3. Bij ongevraagd ontslag, of wanneer de geëmployeerde wordt gestraft, of door handelingen te zijnen opzichte benadeeld is, kan hij die aangelegenheid in handen van zijnen vakbond stellen. Komen de beide besturen niet tot overeenstemming, dan wordt door het bestuur der coöperatie en door dat van den vakbond elk een lid van het scheidsgerecht aangewezen, welke beide leden een derde aanwijzen. Komen zij in het kiezen niet tot overeenstemming, dan wordt deze aangewezen door den voorzitter van het N. V. V. Het scheidsgerecht is verplicht, alles te onderzoeken, wat door beide partijen wordt aangevoerd. De uitspraak, vergezeld gaande van een rapport, is bindend voor beide partijen. De noodzakelijk te maken onkosten van het scheidsgerecht worden door den vakbond en de coöperatie gedragen.

Duur, wijziging en opzegging dezer overeenkomst.

Art. 4. De duur dezer overeenkomst is een jaar, en wordt geacht verlengd te zijn, wanneer niet binnen twee maanden voor het eindigen des jaars daarvan is kennis gegeven. .\a afsluiting vau dit contract is voor het personeel der coöperatie geen beroep meer mogelijk op een ledenvergadering der coöperatie. De overeenkomst gaat in op 1 April 1912.

— Rotterdam. (Hcv). Tusschen de Scheepvaartvereeniging en de Rotterdamsche Lloyd eenerzijds en een Bond van Zeelieden anderzijds is een collectieve arbeidsovereenkomst, met verplicht scheidsgerecht, tot stand gekomen.

Tijdelijke maatregelen in verband met de duurte der levensmiddelen.

— Deventer. Door den Raad dezer gemeente is in zijne vergadering van 30 October 1911 besloten om in verband met de duurte aan de vaste en tijdelijke werklieden der gemeente van 2 November 1911 tot 1 Januari 1912 eene toelage van f 1 per week toe te kennen en over dat tijdvak het uurloon der losse werklieden met 2 ets. te verhoogen tot een maximum van f 1 per week.

— Muiden. Door den Raad dezer gemeente werd in zijne vergadering van 26 Januari 1912 besloten aan het politiepersoneel en de werklieden in vasten dienst der gemeente een toeslag op hun loon te geven van tien gulden in eens per persoon.

— Zwolle. Door den Raad dezer gemeente is in zijne vergadering van 22 Januari 1912 besloten om in verband met de duurte 5 000 H.L. cokes ter beschikking van on- en minvermogenden te stellen. De cokes wordt van wege de directie der gasfabriek thuis bezorgd bij een hoeveelheid van hoogstens 1 H L per week tegen 35 ets.

Werklieden reglementen. Deventer. Door den Raad dezer gemeente is in zijne vergadering van 28 December 1911 opnieuw gewijzigd het op 5 Maart 1906 vastgestelde „bijzonder reglement voor de vaste werklieden der gemeente Deventer en de werklieden in tijdelijken of lossen dienst dier gemeente". De voornaamste bepalingen zijn hieronder vermeld.