is toegevoegd aan uw favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 6, 30-06-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het vorige jaar, het relatief aantal werkloozen niet belangrijk toe. Daarentegen is een afneming waar te nemen in de groep „bewerking van metalen, enz. , in de textielnijverheid, in de groep „bereiding van voedings- en genotmiddelen en

in de „vrije beroepen". , , . ,

In Amsterdam, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Leiden en Tilburg waren de percentages in Mei 1912 grooter dan in dezelfde maand van 1911, in Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Nijmegen kleiner. .

Kleiner dan in April 1912 waren in Mei 1912 de verhoudingscijfers in Amsterdam, den Haag, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Tilburg ; in Arnhem en Haarlem waren de percentages grooter, in Leiden en Groningen gelijk. , x , , ....

Men houde in het oog, dat, hoewel maandelijks in elke plaats afzonderlijk dezelfde beroepen in het onderzoek worden betrokken, deze beroepen niet in alle

plaatsen dezelfde zijn. .

Bij de beschouwing van bovengenoemde cijfers houde men ook rekening met den duur der werkloosheid in de verschillende beroepsgroepen, welke, zooals reeds in den aanvang van dit overzicht werd vermeld, in Mei 1912 voor alle werkloozen te zamen gemiddeld per week en per werklooze 5,8 dagen bedroeg. In April 1912 en Mei 1911 waren deze cijfers resp. 5,9 en 5,7 dagen.

Het gemiddeld wekelijksch bedrag van den door de gemeentelijke werklozenfondsen in Mei i.1. verstrekten bijslag blijkt uit de volgende cijfers:

Amersfoort . . I f 0 Leiden. . . f 2,25

Amsterdam . . ! » 111,96 Maastricht . . » 0

Arnhem . . . i »' 5,21 Middelburg . . » 0,25

Baarn . . . . » 0,375 Nijmegen. . . » 0,87 =

Bussum ...» 0 Rotterdam . . » 9,—

Delft . . . . : . 0,44 Schiedam... - 0

Deventer. . . J » 0 Tilburg ...» 5,88s

Dordrecht . . » 0 Utrecht ...» 5,87

's-Gravenhage . | » 8,025 Vlaardmgen . . » 4,47

Groningen . . » 2,125 Vlissmgen . . » 0

Haarlem en ; Zaandam ...»

Schoteto . | » 2,275 Zeist . ... » 0

Hilversum . . » 0 Zwolle. ...»

Leeuwarden » 0

Door den Raad der gemeente Alkmaar is in zijne vergadering van 15 Mei 1912 vastgesteld eene „verordening op het gemeentelijk werkloozenfonds .Hieraan is het volgende ontleend.

Het fondsbestuur bestaat uit vijf leden en twee plaatsvervangende leden. Bén lid tevens voorzitter, wordt door den Raad benoemd. De overige leden worden door B en W. benoemd op aanbeveling van het fondsbestuur. Twee leden en één plaatsvervangend lid moeten op het tijdstip hunner benoeming deel uitmaken van een bij het fonds aangesloten vereeniging. Zij treden af zoodra zij ophouden lid der vereeuiging te zijn. , -.

Maandelijks stelt het bestuur het bedrag van den bijslag vast. Deze zal nooit grooter mogen zijn dan de uitkeering der vereeniging en aan eenzelfden persoon tot een bedrag van ten hoogste f 0,50 per dag gedurende met langer dan 00 dagen in een tijdvak Taül^,m^n|®° kunnen worden gegeven. Voor leden van de eene vereeniging kan hij hooger gesteld worden

dan. voor die van eene andere. . . . ,

Bijslag wordt verstrekt bij de uitkeeringen, die door vereenigingen met rechtspersoonlijkheid aan hare binnen de gemeente wonende werklooze leden worden gedaan uit een afzonderlijke kas, waartoe de wekelijksche bijdragen van alle leden gelijk moeten zijn en welke bijdragen minstens 10 ets. per lid moeten bedragen. De bijslag wordt gegeven aanhen bij het intreden der werkloosheid sedert ten minste zes maanden regelmatig hun bijdrage aan de vereenigingskas hebben gestort. Over de eerste week der werkloosheid wordt geen bijslag gegeven. De werklooze, die weigert hem passenden arbeid te verrichten, ontvangt geen bijslag. De beoordeeling hiervan is aan het bestuur der vereeniging, waarvan hij lid is; van de beslissing staat hooger beroep open bij het fondsbestuur Geen bijslag wordt gegeven aan hen die werkloos zijn door werkstaking, uitsluiting, ziekte, lichamelijke ongeschiktheid of ongeval.

Het huishoudelijk reglement, waarbij de voorwaarden worden geregeld waaraan vereenigingen en personen, die voor bijslag in aanmerking wensclien te komen moeten voldoen, alsmede do wijze waarop bijslag wordt verstrekt, wordt vastgesteld door het fondsbestuur, behoudens o-oedkouring van B. en W. Het bestuur kan den bijslag weigeren bij uitkeeringen van vereenigingen welke handelen in strijd met de verordening, het huish. reglement of voorschriften krachtens een van beide door bestuur, voorzitter of secretaris-penningmeester ,§*««»•

De dag waarop het fonds zal kunnen aanvangen uitkeeringen te doen zal nader door den

llaad worden bepaald.